Skinsagylet

Skinsagylet

Foto: Robert Ekholm

Naturreservatet Skinsagylet består av en brant sprickdal på den norra delen av Ryssberget. Från en utsiktspunkt har du en milsvid vy över Pukaviksbukten. Du kan också njuta av den orörda skogen med bok och avenbok. Reservatet har stora höjdskillnader och en mycket brant sluttning. Området är strövvänligt med en vandringsslinga på 2,5 kilometer.

Den västra sluttningen ner mot sjön Skinsagylet är mycket brant och bevuxen med bok och avenbok. De stora höjdskillnaderna mellan bergets krön och dalens botten samt mängden väldiga flyttblock ger ett mäktigt intryck. Skinsagylet gränsar till naturreservatet Djupadal på Skånesidan.

Urbergsrygg och sjö

Ryssberget utgörs av en urbergsrygg och här finns tydliga spår efter inlandsisen. Nordväst om sjön är sluttningen mycket brant. Högsta punkten i reservatet är 125 meter över havet medan sjön Skinsagylet ligger 50 meter över havet.

Skinsagylet, som är 2 hektar stor, är en av Ryssbergets få sjöar. Vattnet i sjön har en mycket kort uppehållstid vilket innebär att till- och avflödet till sjön är mycket stort. På bara två-tre veckor byts allt vatten ut. Längs sjökanten finns partier av gungfly. Här växer bland annat vitmossa, starr, tranbär, sileshår och kärrviol. I vattnet finner man säv, vit näckros, vattenklöver och sjöfräken.

Orörd skog

Stora delar av skogen i Skinsagylet har lämnats orörd under lång tid. Här växer avenbokskog på den nedre delen av sluttningen med inslag av ek och bok. Den övre delen av sluttningen är bevuxen med bokskog.

Naturskogen är hemvist för ett stort antal skalbaggsarter och vedlevande svampar. Fåglar man kan upptäcka i reservatet är bland annat stenknäck, spillkråka, gröngöling, taltrast och skogssnäppa. I sjön häckar gräsand och kricka. Ett antal mindre kärr med klibbal bidrar till en hög biologisk mångfald i området.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Skinsagylet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Gräva, borra, mejsla eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning skada stenmurar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • släppa hund lös
 • skada växande träd eller buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter
 • bortföra torra träd och stubbar
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil göra upp eld annat än på upplåten plats
 • på störande sätt använda radio eller dylikt
 • nyttja området för övningar som verkar störande på allmänhetens friluftsliv i reservatet
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • rida och cykla eller framföra motorfordon annat än på härför upplåtna vägar.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2001
Kommun: Sölvesborg och Olofström
Karaktär: Sprickdal med avenbok- och bokskog, gyl
Areal: 77 hektar
Markägare: Privat och staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version