Hjärthalla

Foto: Ingegerd Erlandsson

Naturreservatet Hjärthalla är ett naturskönt och strövvänligt område på ett av Listerlandets restberg. Bokskog växer i sluttningarna och vid bergets fot finns artrika naturbetesmarker.

Den varierade naturen ger en hög biologisk mångfald i området. Där finns det skyddsvärda arter av bland annat svampar och insekter. En stig leder upp till toppen Hjärthalla 60 meter över havet, med utsikt österut mot det vidsträckta jordbrukslandskapet. Reservatet är beläget på den södra delen av Hjärthalla/Mörby backe.

Geologisk formgivning under årmiljoner

Hjärthallaberget som höjer sig markant över slätten är ett av de så kallade restberg av varierande höjd som finns på Listerlandet. Berggrunden utgörs av urberg av typen Karlshamnsgranit som är över 1000 miljoner år gammal. Vid den senaste inlandsisens avsmältning för 14 500 år sedan bildades högsta kustlinjen i Baltiska issjön, ca 52 meter över havet på Hjärthalla. Under denna nivå finns strandbildningar med grus och klapper samt sandavlagringar utmed sydvästsluttningen.

Kulturhistoriska spår i landskapet

Det finns många spår av förhistoriska aktiviteter i reservatet. Här finns en stenåldersboplats från tidig bondestenålder, för cirka 4 400 år sedan. På bergets topp finns en stensättning från bronsålder eller tidig järnålder, för cirka 2 500 år sedan. Stensättning har haft funktion både som gravplats och revirmarkering. Stenmurar från skiftesepokens gränsdragningar, i mitten av 1800-talet, finns bevarade. Odlingsrösen är lämningar efter äldre tiders jordbruk.

Ett rikt växt- och djurliv

Hjärthalla domineras av ädellövskog med mest bok, både på näringsfattiga och näringsrika marker. I de bördigare delarna nedanför sluttningen blommar bland annat blåsippor och gulsippor på våren. Svampen hartsticka, som är en starkt hotad art, växer på en omkullblåst bok.

Död och döende ved är viktig för till exempel vedlevande insekter. I skogarna lever flera arter som är tecken på gammal skog. Variationen mellan ädellövskog, sumpskog, brynzoner, buskmarker och öppna naturliga betesmarker är ett positivt inslag i landskapet för såväl flora och fauna som friluftslivet. Brynzoner är en bra livsmiljö för många vilda djur, men det är viktigt att brynen inte får växa igen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Hjärthalla, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • ta bort eller skada kulturhistoriska lämningar som till exempel stenmurar
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar, eller bortföra död ved från skogsmarkerna
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur på ett sådant sätt så att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • inplantera för området främmande växt- och djurarter, eller för trakten genetiskt främmande raser/typer
 • medföra okopplad hund, annat än vid jakt eller för eftersök, eller annat lösgående husdjur
 • göra upp eld
 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisad väg fram till reservatsområdets parkering
 • rida, köra med häst eller cykla annat än på härför upplåtna vägar och stigar
 • tälta, ställa upp husvagn eller husbil
 • på störande sätt använda radio, bandspelare, cd-spelare eller liknande anordning eller på annat sätt åstadkomma störande buller.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • samla in insekter, mossor, lavar eller vedlevande svampar, eller gräva upp växter
 • bedriva vetenskaplig forskning eller undersökningsverksamhet som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • nyttja området för tävling, övning, lägerverksamhet eller annan motsvarande aktivitet
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller annan jämförlig anordning.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2007

Kommun: Sölvesborg

Karaktär: Bokskog, hagmarker

Areal: 91 hektar

Markägare: Privata och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Med bil

Du tar av söderut från E22 vid avfart Sölvesborg C eller Ö. Kör via Sölvevägen, söderut på Mjällbyvägen och Ljungaviksvägen mot Istaby. Du följer vägen och passerar Mörby. Hjärthallaberget ligger på din högra sida. Där vägen gör en vänstersväng svänger du höger in på en mindre vägslinga. Längs den på höger sida finns en mindre parkeringsplats för 2-3 bilar. Därifrån går en markerad stig in i reservatet, upp mot toppen.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Med kollektivtrafik

Närmaste busshållplats är Hjärthallen cirka 100 meter från reservatets nordöstra del.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss