Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Mörrumsån Angölsmåla

Angölsmåla löväng och ädellövskog i Mörrumsåns dalgång är ett fantastiskt område för dig som uppskattar äldre tiders hagmarker med hamlade lövträd, blomsterprakt och en rik fjärilsfauna. Här kan du ströva bland kulturlämningar i form av husgrunder, odlingsrösen och stenmurar, men även söka dig fram i bok- och ekskog för att se fåglar, mossor och lavar som trivs i mer orörda områden.

Naturreservatet Mörrumsån Angölsmåla ligger strax väster om Mörrumsån, en och en halv kilometer norr om Hemsjö. Angölsmåla är ett representativt exempel på äldre tiders småskaliga, hamlingspräglade odlingslandskap i sydsvenska skogsbygder. I området finns ett 15-tal fornlämningar registrerade och närmare 400 röjningsrösen. Genom området passerar Blekingeleden.

Inägomark till Jönsagården

De öppna betesmarkerna och lövängen var tidigare inägomark till Jönsagården och utgjordes i början av 1900-talet främst av slåtterängar och åkrar. Idag finns bara grunderna av gården kvar, liksom stenmurar, odlingsrösen, en tjärdal och en välbevarad fägata. Av drygt 130 hamlade träd år 2006 återstod vid inventering sommaren år 2020 endast ett 40-tal levande träd. De hamlade träden utgörs huvudsakligen av ask och vittnar om äldre tiders lövängsbruk.

Artrik löväng med fårbete

Hela lövängen hävdas numera genom bete företrädesvis med får, men även häst. Bitvis finns riklig, hävdgynnad flora med arter som sommarfibbla, gullviva, jungfrulin, pillerstarr, ängsvädd och svinrot. Även dagfjärilfaunan är artrik och bland annat ängsmetallvinge och mindre bastardsvärmare har noterats. Höga naturvärden är knutna till de hamlade träden som uppvisar en mycket rik kryptogamflora med arter som guldlockmossa, platt fjädermossa, porellor, traslav och de rödlistade arterna rosa lundlav, blek kraterlav, almlav och sydlig blekspik.

Ädellövskog

De betade markerna omges i norr av näringsfattig ädellövskog med mest bok och ek och en stenmursinhägnad, delvis igenväxande äldre åker. Öster om den öppna betesmarken växer planterad gran, med inslag av yngre ädellöv som ek, lind och ask. I östsluttningen mot kraftledningsgatan och Mörrumsån är marken bitvis översilad. Skogen där domineras av ek och bok. På en del äldre träd växer arter så som fällmossa, rostfläck och klippfrullania.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Mörrumsån Angölsmåla, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada mark och vatten, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar,
 • otillbörligt störa djurlivet,
 • fånga eller insamla växter, svampar eller djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar, eller vegetation i övrigt, samt att bortföra eller elda död ved,
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning. Matsvamp och blommor får dock plockas för eget behov, under förutsättning att de inte är fridlysta,
 • gräva eller dra upp kärlväxter,
 • plantera, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer,
 • medföra okopplad hund annat än vid vallning av boskap eller jakt,
 • rida eller cykla annat än på befintliga vägar och stigar, och då endast på sätt som inte ger förslitningsskador på markerna eller verkar störande på naturen i området,
 • i den öppna betesmarken tälta eller på annat sätt slå läger,
 • ställa upp motorfordon, husbil, husvagn, släpvagn eller liknande.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • utföra undersökningar som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv. Insamling med destruktiva metoder, till exempel så att substrat förstörs, är förbjuden,
 • nyttja området för tävling, övning, evenemang eller annan organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, ledmarkering, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med annan organiserad verksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2023

Kommun: Olofström

Karaktär: Betesmarker, Slåtteräng, Ädellövskog, Sjö, Kulturhistoria

Areal: 40,9 hektar, varav 39,5 hektar land och 1,4 hektar vatten

Markägare: Privat och bolag

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet Mörrumsån Angölsmåla är smidigast att ta sig till med bil längs Angölsmålavägen med avfart ett par kilometer norr om Hemsjö.

För besök och parkering hänvisas till naturreservatet Käringahejan. Därifrån är det knappt 200 meter till naturreservatet Mörrumsån Angölsmåla.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss