Ryssberget

Foto: Ingegerd Erlandsson

I naturreservatet Ryssberget får du uppleva en av landets största bokskogar. Ryssberget reser sig mer än 150 meter över havet och dominerar det omgivande, relativt flacka landskapet i sydvästra Blekinge.

Naturreservatet ligger på Ryssbergets sydostsluttning och domineras av hedartade bokskogar, som är en del av ett av Sveriges största sammanhängande bokskogsområden.

Naturskönt vandringsområde

Naturreservatet är genom sin närhet till Sölvesborgs stad, sin naturskönhet och sina stigsystem av stort värde för friluftslivet. Bland annat går Blekingeleden och Skåneleden genom reservatet.

Utöver de utbredda bokskogarna finns även ett stort inslag av ek och avenbok. Dessa är ofta gamla och står vanligen där marken inte är tillräckligt bördig för boken, som i områdets fossila strandvallar,. På de magraste, brantaste klipphällarna växer tall och utmed fuktstråk i söder finns aldominerad sumpskog. Längs sluttningarna springer även några källor fram.

I skogarna växer gott om ovanliga och på olika sätt hotade lavar, mossor och svampar. Flera av dessa finns bara i skogar med lång kontinuitet av bok, ek och andra ädellövträd. Floran på den magra marken är ganska fattig, i en del partier växer dock bland annat harsyra och blåsippa.

Rikt djurliv och ovanliga flygare

I skogarna kan du träffa på arter som rådjur, älg, hare, räv och grävling. Här finns också ett stort antal insekter, bland annat flera ovanliga vedlevande skalbaggar.

Skogarna har ett rikt matförråd för fågellivet, i form av exempelvis insekter, smågnagare, nötter och ollon. I området kan Blekinges fyra hackspettarter påträffas, större hackspett, mindre hackspett, spillkråka och gröngöling, varav de tre sistnämnda är rödlistade. Här finns även rovfåglar som ormvråk, duvhök, glada och bivråk samt den nattaktiva kattugglan. Andra arter är exempelvis grönsångare, bergfink, bofink, blåmes, nötskrika, stenknäck och nötkråka.

Gamla strandlinjer

Naturreservatet sträcker sig från drygt 90 meter över havet ner till nivåer på cirka 20 meter över havet. När inlandsisen smälte bort från området för ungefär 14 000 år sedan stod Baltiska issjön betydligt högre än dagens Östersjönivå och högsta kustlinjen kom så småningom att bildas cirka 57 meter över havet. Från denna nivå och ner till cirka 30 meter över havet finns ett stort antal strandbildningar, som klapperstensfält och strandvallar, längs sluttningen.

Uroxar, ekskogar och utmarksbete

Ryssberget har allt sedan forntiden varit ett viktigt område för lokalbefolkningen. De äldsta kända spåren efter människor på berget är gravar från bronsåldern, cirka 1 800 till 500 år före vår tideräkning. På det angränsande slättlandet finns fornlämningar som daterats ända tillbaka till jägarstenåldern. Utgrävningar har visat att bland djur som jagades då fanns kronhjort, vildsvin, uroxe, älg, björn, varg, vildkatt, mård, räv, havsörn, glada, tjäder, lom, häger och olika typer av andfåglar. Man samlade också in bland annat hallon och hasselnötter.

Under historisk tid har Ryssberget fungerat som utmark till Sölvesborgs slott och stad. Där har man tagit ved och virke, jagat och odlat, låtit kreatur beta och svin böka. Fram till slutet av 1600-talet var Ryssbergets sydöstra sluttningar ekskogsdominerade, men genom virkesuttag och ett intensivt brukande trängdes eken tillbaka och när nyttjandet av området minskade bredde den mer konkurrenskraftiga boken ut sig istället.

Synliga spår från äldre tiders användning av markerna på berget är bland annat odlingsrösen och stenhägnader. Hålvägar har bildats då hovar, klövar, fötter och vagnshjul under långa tider slitit ner mjukare markpartier längs färdvägar och stigar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Ryssberget, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • gräva eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar, röjningsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar, eller bortföra död ved från skogsmarkerna
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, gräva upp växter
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt så att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • ta med okopplad hund annat än vid jakt eller för eftersök
 • göra upp eld annat än på särskilt iordningställd grillplats
 • framföra cykel eller motordrivet fordon annat än på för ändamålet upplåtna vägar
 • rida eller köra med häst annat än på för cykel- eller motorfordonstrafik upplåtna vägar
 • tälta, ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn och då endast på iordningställd parkeringsplats
 • på störande sätt använda ljudanläggning.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • samla in insekter
 • bedriva vetenskaplig forskning eller undersökningsverksamhet, med undantag för ideella studier eller grundläggande undersökningsverksamhet som inte påverkar växt- och djurliv negativt
 • nyttja området för tävling, övning, lägerverksamhet eller annan motsvarande aktivitet
 • sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2004

Kommun: Sölvesborg

Karaktär: Bokdominerad ädellövskog, postglaciala strandvallar, friluftsliv

Areal: 127 hektar, varav 127 hektar land och 0 hektar vatten

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå eller cykla

Från Sölvesborgs centrum kan du gå eller cykla till Ryssberget via Snapphanegatan och Ryssbergsvägen.

Med bil

Ta av från E22:an vid avfart Sölvesborg Öst och följ skyltning mot Sölvesborg. Efter några hundra meter, ta av vid skylt mot Ryssbergets naturreservat.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Med kollektivtrafik

Naturreservatet ligger ett par kilometer norr om tågstationen i Sölvesborg. Närmaste busshållplats är Tivolivägen Sölvesborg som ligger en kilometer söder om naturreservatet. Busslinjerna 2 från Hörvik, 350 från Karlshamn, 433 från Norje och 434 från Kylinge går hit.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss