Stilleryd

Foto: Robert Ekholm

I Stilleryds naturreservat kan du uppleva ett mjukt kuperat kust- och skärgårdslandskap med hällmarker, krattskogar, öppna gräsmarker och havsmiljöer. Fastlandsområdet har betats i århundraden.

Naturreservatet ligger väster om Karlshamn och bildades ursprungligen för att skydda kuststräckan från exploatering. Området omfattar en fastlandsudde samt angränsande havsområde med öar och skär. Det finns badplats, rastplatser och en markerad stig i naturreservatet.

Gammalt utmarksbete

Fastlandsmarkerna domineras av öppen hällmarksvegetation och magra hällmarksskogar med främst ek, tall och enebuskar. Den ovanliga flikrosen kan också påträffas här. På lite djupare jordar är vegetationen rikare och arter som gökärt, pillerstarr och stagg visar att skogen tidigare varit mer öppen. Hela udden har använts för utmarksbete ”sedan urminnes tid”, enligt skifteshandlingar från tidigt 1800-tal, och kallades förr ”Oxhagen”. I nordost finns en öppen gräsmark som tidvis har fungerat som slåtteräng och som under delar av 1900-talet även varit uppodlad. Större delen av naturreservatets fastlandsdelar betas fortfarande sommartid.

Rikt fisk- och fågelliv

Det mjukt böljande hällmarkslandskapet fortsätter även under vattenytan, där det finns allt från vågexponerade hårdbottnar med algvegetation i utsjölägen till mer skyddade miljöer med mjukbottnar och kärlväxter inåt land. Vattenområdet fungerar som barnkammare för många fiskarter, bland annat spigg och gädda.

Ett flertal öar och skär sticker upp ovanför vattenytan. En del av de större öarna har betats till och från under århundradenas lopp. Skärgården är en attraktiv miljö för sjöfågel året om. Sommartid häckar många arter på öarna och skären, bland annat silvertärna, fisktärna, drillsnäppa, ejder, silltrut, gråtrut och den för Blekinge ovanliga häckfågelarten roskarl. Vintertid kan man bland annat se havsörn i området.

För att skydda fågellivet från störning får man inte vistas på eller i närheten av de flesta öarna och skären mellan 1 april och 15 juli.

Gatstenstillverkning

Berggrunden på udden består av två olika bergarter, med en bergartsgräns löpande tvärs över udden i nord-sydlig riktning. I väster finns Blekinge kustgnejs och i öster en granodiorit (en förgnejsad granitisk bergart). Blekinge kustgnejs är Blekinges landskapssten och användes förr till gatstenstillverkning. I den västra delen av naturreservatet finns gott om spår från äldre tiders stenbrytning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Stilleryd, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada mark eller bottnar
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar eller bortföra död ved från skogsmarkerna
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • inplantera för området främmande växt- eller djurart, liksom för trakten genetiskt främmande raser/typer
 • medföra lös hund annat än vid jakt
 • rida eller cykla annat än på för fordonstrafik avsedda vägar. Ridning är också tillåten på gräsmarkerna i naturreservatets nordöstra del under de delar av året då betesdjur inte vistas där och under förutsättning att det inte ger förslitningsskador på markerna, verkar störande på naturen eller på övrigt friluftsliv
 • göra upp eld och använda spritkök annat än på iordningställda eldplatser
 • använda engångsgrillar
 • lägga upp båt eller annan vattenfarkost annat än på därför avsedd plats eller i övrigt vid tillfällig vistelse i området
 • tälta, ställa upp husvagn eller husbil mer än en natt.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • sätta ut fällor för insamling av ryggradslösa djur
 • nyttja området för tävling eller övningar som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, snitslar, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • utfodra vilt.

Fågelskydd

Till skydd för häckande fågel på öarna Aspeskärv, Östra Skaftholmen, Västra Skaftholmen, Björkeskärv, Klyvesholme och Andskärvet får du inte under perioden 1 april till 15 juli

 • färdas eller uppehålla dig inom landområde
 • landa med båt eller annan farkost
 • jaga eller medföra jaktredskap eller hund
 • bortföra eller skada ägg eller fågelbo
 • ofreda djur genom fotografering eller liknande åtgärder.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddsår: 1967, utvidgat 2012

Kommun: Karlshamn

Karaktär: Kustädellövskog, hagmarker, skärgård, marin miljö, friluftsliv

Areal: 83 hektar, varav 25 hektar land och 58 hektar vatten

Markägare: Privat och Karlshamns kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Ta av från E22 vid trafikplats Karlshamn Väst (51), följ skyltning till Stilleryd och sväng vänster mot Stilleryds hamn. Sväng höger efter cirka 100 meter mot ”Naturreservat 4” (även skyltat mot ”Kofsa” och ”Drösebo”). Kör 1 kilometer och håll höger mot ”Drösebo” när vägen delar sig. Följ Drösebovägen 3 kilometer till naturreservatets parkering. Närmaste busshållplats är ”Stilleryd” cirka 4 kilometer från naturreservatet.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss