Hallarumsviken

Hallarumsviken, utsikt

Foto: Ingegerd Erlandsson

I naturreservatet Hallarumsviken får du uppleva en vandring i ett omväxlande landskap av berghällar med ekkrattskog och branta stup, sprickdalar med öppna betesmarker och vackra vyer över en blekingsk innerskärgård.

Hallarumsviken är ett attraktivt och populärt friluftsområde som är lättillgängligt. Det går att åka hit med buss. Flera leder och stigar går genom reservatets skogar och hagmarker. I området finns också rester av två torp.

Dramatiskt kustlandskap

Kustlandskapet har en varierande och delvis dramatisk topografi med förkastningsbrantens stup och med flera sprickdalar. Det finns tydliga spår av inlandsisens verkningar.

I Hallarumsviken stupar berget brant ner i viken från 30 meters höjd. Flera utsiktspunkter bjuder på vackra vyer över en blekingsk innerskärgård. Över den knotiga ekskogen syns glittrande vatten, enbuskar, bokskogar och långt borta Karlskronas siluett. Nere i dalarna öppnar sig ett kulturlandskap, med gräsmarker och lummiga hagar med ek, åkerholmar och hällmarker. Numera hålls markerna öppna genom att de betas. På ängarna kan det lysa rött och gult av orkidéerna Adam och Eva. I midsommartid doftar nattviolen under dygnets skymningstimmar.

Lämningar efter Westergrenatorpet

Torpen finns utmärkta på kartan inför laga skifte år 1827. Det ena torpet kallades Westergrenatorpet efter dess siste ägare. Huset revs på 1930-talet, men kvar på tomten syns stengrunderna efter de olika byggnaderna. Där växer fortfarande syrener, äppelträd, och andra kvarlevande kulturväxter.

Gamla hamlade askar, vars grenar beskars för foder, finns fortfarande kvar. Torpruinerna och de gamla inägorna ligger i reservatets nordvästra del.

Söder om ruinerna ligger den tidigare åkermarken i en öppen dalsänka. Den stensatta väg som ledde dit kan fortfarande följas. Vägen inramas delvis av stengärdsgårdar. Rester av den stenbrygga som torparen började bygga syns fortfarande mellan ön Vassaskär och fastlandet.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Hallarumsviken, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • plocka blommor under tiden 1/4 - 30/6
 • skada träd, buskar eller växter
 • störa djurlivet
 • medföra okopplad hund
 • göra upp eld annat än på härför avsedda platser
 • på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller dylikt
 • varaktigt tälta eller uppställa husvagn
 • parkera annat än på iordningställda platser.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1973
Kommun: Karlskrona
Karaktär: Kustlandskap, ädellövskog, ekkrattskog, klipphällar, betesmarker, marin miljö, kulturlandskap.
Areal: 51 hektar, varav 43 hektar land och 8 hektar vatten.
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version