Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Alnaryd

Alnaryd, vy över ån

Foto: Thomas Vestman

I Alnaryds naturreservat kan du uppleva Alnarydsåsen, artrika ädellövskogar och Nättrabyån med strandängar, forssträckor och kvillområden. På den gamla banvallen efter Krösnabanan följer Blekingeleden ån långa sträckor, vilket gör det lätt att njuta av ån och dess omgivningar och även att ta sig ut på maderna.

Alnarydsåsen

I söder ligger Alnarydsåsen som var anledningen till att ett mindre naturreservat bildades redan 1981. Den södra delen av det utvidgade reservatet domineras av postglaciala isälvssediment och åsen är Karlskrona kommuns mest välmarkerade. Åsen och omgivande mark betas idag av får.

Ädellövskogar

Mycket av skogsmarken inom reservatet ligger i blockrika sluttningar som gjort det svårt att bedriva rationellt skogsbruk. Det har medfört att skogen har lång kontinuitet och idag hyser många arter av lavar, svampar och mossor som är knutna till gamla ädellövskogar. I vissa delar är inslaget av gamla, grova träd stort, liksom mängden liggande och stående död ved.

Nättrabyån

I norra delen av reservatet är Nättrabyån lugnflytande med stora mader som man historiskt slagit för att ta tillvara det näringsrika höet. Längre söderut blir ån mer forsande och blockrik med mindre kvillområden. Norr om kraftverket kan man hitta den rödlistade hårklomossan på block och trädrötter. Söder om kraftverket påverkas ån av reglering och har inga naturliga vattenståndsvariationer. Den vackra och sällsynta ormbunken safsa växer rikligt i åns mer strömmande partier. Har du tur kan du få se såväl strömstare som forsärla söka godsaker i eller i anslutning till ån.

Törnefors bruk

Vid Långasjöbäckens utlopp i Nättrabyån kan man se kniphammare, slaggvarp och dammvallar som är lämningar efter Törnefors bruk, verksamt 1727–1780.

Blekingeleden

På Alnarydsåsen och norrut på banvallen efter Krösnabanan går Blekingeleden som bland annat erbjuder vackra vyer från åskrönet och natursköna scenerier längs Nättrabyån. Längs ån sammanfaller leden med cykelleden Krösnabaneleden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Alnaryd, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • vaska efter guld eller på annat sätt bedriva mineralutvinning
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar
 • störa djurlivet
 • fånga eller insamla växter, svampar eller djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • skada levande eller döda träd och buskar, föra bort eller elda död ved
 • gräva upp levande växter
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • plantera, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer
 • ta med okopplad hund annat än vid jakt, vallning av boskap eller eftersök av skadat djur
 • framföra motordrivet fordon eller rida annat än på befintliga vägar
 • cykla annat än på befintliga vägar och Krösnabaneleden
 • tälta eller på annat sätt slå läger mer än två dygn
 • ställa upp husbil eller husvagn mer än två dygn på parkeringsplats
 • göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldstad.

Det är också förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv
 • nyttja området för tävling, övning eller annan organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande annat än tillfälligt, högst en vecka, och då i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Ta del av beslut, föreskrifter och skötselplan i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1981, 2018

Kommun: Karlskrona

Karaktär: Ädellövskog, rullstensås, å

Areal: 136 hektar

Markägare: Privat, staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Med bil

Naturreservatet ligger vid väg 122 omedelbart norr om Alnaryds samhälle. Rastplats och parkering finns väster om vägen.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Med kollektivtrafik

Du kan ta dig hit med busslinje 173 från Karlskrona, stig av vid hållplats Alnaryd.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss