Alnaryd

Alnaryd, vy över ån

Foto: Thomas Vestman

I Alnaryds naturreservat kan du uppleva Alnarydsåsen, artrika ädellövskogar och Nättrabyån med strandängar, forssträckor och kvillområden. På den gamla banvallen efter Krösnabanan följer Blekingeleden ån långa sträckor, vilket gör det lätt att njuta av ån och dess omgivningar och även att ta sig ut på maderna.

Alnarydsåsen

I söder ligger Alnarydsåsen som var anledningen till att ett mindre naturreservat bildades redan 1981. Den södra delen av det utvidgade reservatet domineras av postglaciala isälvssediment och åsen är Karlskrona kommuns mest välmarkerade. Åsen och omgivande mark betas idag av får.

Ädellövskogar

Mycket av skogsmarken inom reservatet ligger i blockrika sluttningar som gjort det svårt att bedriva rationellt skogsbruk. Det har medfört att skogen har lång kontinuitet och idag hyser många arter av lavar, svampar och mossor som är knutna till gamla ädellövskogar. I vissa delar är inslaget av gamla, grova träd stort, liksom mängden liggande och stående död ved.

Nättrabyån

I norra delen av reservatet är Nättrabyån lugnflytande med stora mader som man historiskt slagit för att ta tillvara det näringsrika höet. Längre söderut blir ån mer forsande och blockrik med mindre kvillområden. Norr om kraftverket kan man hitta den rödlistade hårklomossan på block och trädrötter. Söder om kraftverket påverkas ån av reglering och har inga naturliga vattenståndsvariationer. Den vackra och sällsynta ormbunken safsa växer rikligt i åns mer strömmande partier. Har du tur kan du få se såväl strömstare som forsärla söka godsaker i eller i anslutning till ån.

Törnefors bruk

Vid Långasjöbäckens utlopp i Nättrabyån kan man se kniphammare, slaggvarp och dammvallar som är lämningar efter Törnefors bruk, verksamt 1727–1780.

Blekingeleden

På Alnarydsåsen och norrut på banvallen efter Krösnabanan går Blekingeleden som bland annat erbjuder vackra vyer från åskrönet och natursköna scenerier längs Nättrabyån. Längs ån sammanfaller leden med cykelleden Krösnabaneleden.

Observera att reservatet nyligen är utvidgat vilket innebär att det kommer ny skötselplan under 2019.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Alnaryd, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • vaska efter guld eller på annat sätt bedriva mineralutvinning,
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar,
 • otillbörligt störa djurlivet,
 • fånga eller insamla växter, svampar eller djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
 • skada levande eller döda träd och buskar, bortföra eller elda död ved eller gräva upp levande växter,
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning,
 • plantera, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer,
 • medföra okopplad hund annat än vid jakt, vallning av boskap eller eftersök av skadat djur,
 • framföra motordrivet fordon eller rida annat än på befintliga vägar,
 • cykla annat än på befintliga vägar och Krösnabaneleden,
 • tälta eller på annat sätt slå läger mer än två dygn,
 • ställa upp husbil eller husvagn mer än två dygn på parkeringsplats,
 • göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldstad.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv,
 • nyttja området för tävling, övning eller annan organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.
 •  

Serviceinformation

 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1981, 2018
Kommun: Karlskrona
Karaktär: Ädellövskog, rullstensås, å
Areal: 136 hektar
Markägare: Privat, staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version