Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lilla Nyteboda

Foto: Ingegerd Erlandsson

Naturreservatet Lilla Nyteboda är ett litet område med en omväxlande natur, med ädellövskog och betesmark. Det ligger på en backe norr om sjön Immeln. Här finns små åkerlyckor med stenmurar och andra kulturhistoriska spår.

Du kan lätt komma hit eftersom området genomkorsas av bilvägar och Skåneleden har sin sträckning här. Nytebodaån är reservatets västra gräns och även länsgräns mot Skåne. Området har tillhört Sveaskog och avgränsades som skyddsvärt inom Naturvårdsverkets inventering ”Skyddsvärda statliga skogar och urskogsartade skogar”, ett så kallat SNUS-objekt.

Historiska marker

I naturreservatet finns det skogbevuxen mark som under lång tid har använts till kreatursbete, ved- och virkesuttag.

De ytor som tidigare odlades har på senare tid varit betesmark och sådana marker finns även i delar av skogen. På de tidigare fuktiga ängsmarkerna utmed ån växer nu sumpskog.

Spår efter väg och bro

Äldre landskapsstrukturer syns väl genom att tidigare odlad mark fortfarande är öppen. Här finns kulturhistoriska spår i form av åkerlyckor med odlingsrösen, äldre vägsystem och stenmurar.

Norr om den nuvarande länsvägen kan du se rester av den gamla länsvägen och stenfundament till den gamla bron över Nytebodaån.

Sumpskog och kuperad terräng

Landskapet varierar från sumpskogen som tidvis översvämmas intill ån, via tidigare odlade ännu delvis öppna marker, till den blockrika, kuperade och bitvis branta lövskogsbevuxna terrängen. Delar av skogen är gammal med gott om liggande döda träd, lågor, som är viktiga livsmiljöer för lavar, mossor, svampar och insekter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Lilla Nyteboda, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada mark
 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildning
 • ta bort eller skada kulturhistoriska lämningar såsom stenmurar, odlingsrösen och vägar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar eller vegetation i övrigt, eller bortföra död ved
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, eller gräva upp växter,
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • framföra fordon annat än på väg
 • rida eller cykla annat än på väg
 • ställa upp husvagn eller husbil
 • tälta
 • göra upp eld
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande anordning, informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken är undantagna.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • samla in fjärilar eller skalbaggar
 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • undersöka förekomst av mineralämnen
 • nyttja området för tävling, övning, lägerverksamhet eller annan aktivitet som kan inverka störande på naturmiljön eller det rörliga friluftslivet.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2007

Kommun: Olofström

Karaktär: Ädellövskog, betesmark, kulturhistoria

Areal: 14 hektar

Markägare: Staten genom Naturvårdsfonden

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Du kör västerut från Olofström mot Nyteboda cirka tio kilometer. Lilla Nyteboda ligger norr om Nytebodaviken vid nordöstra delen av sjön Immeln, intill länsgränsen mot Skåne.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss