Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tärnö-Yttre Ekö

Tärnö. Utsikt mot väster från Drakaberget. Foto Åke Widgren

Foto: Åke Widgren

I naturreservatet på de två öarna Tärnö och Yttre Ekö kan du vandra i artrika och natursköna omgivningar. Under sommartid finns betesdjur på öarna. Från Tärnös högsta punkt, Drakaberget, kan man se mer än halva Blekinges kust. Yttre Ekö kan du besöka med båt.

Ekskog och kaprifol

Tärnö är belägen i det yttersta havsbandet och är den största av öarna i Hällaryds skärgård. Naturen är varierande med beteshävdade och kustpräglade ädellövskogar, hällmarker, klapperstensfält, betesmarker och sandstrand. Skogen på Tärnö har delvis karaktären av naturskog och innehåller spridda, gamla, spärrgreniga träd av främst ek som är mer eller mindre invävda i vildkaprifol. Berggrunden i reservatet utgörs i huvudsak av Blekinge kustgnejs, men från Drakaberget och mot nordost går en relativt bred diabasgång som sätter sin prägel på vegetationen. Strax norr om Tärnö ligger Yttre Ekö. Reservatsdelarna på Yttre Ekö betas och utgörs av trädklädd betesmark, öppna hedar och hällmark. Naturvärden är främst knutna till gamla ekar med många rödlistade lavar, svampar och vedinsekter.

Flygfoto över Tärnö och Yttre Ekö i Hällaryds skärgård, mot nordost. Tärnö syns närmast i bild.

Flygfoto över Tärnö och Yttre Ekö i Hällaryds skärgård, mot nordost. Tärnö syns närmast i bild. Foto: Bergslagsbild AB

Rikt undervattensliv

De marina miljöerna inom reservatet domineras av rev och utgörs av bland annat block och stenar, medan andra delar utgörs av musselrev med blåmusselbestånd. I områden som ligger skyddade från kraftiga vågor breder täta kärlväxtsamhällen och blåstångbälten ut sig. Det är strukturer som skapar utmärkta förutsättningar för ett rikt marint djurliv och utgör viktiga lek- och uppväxtmiljöer för många fiskar.

Gammalt kulturlandskap

På och kring öarna finns flera spår och lämningar från människans historiska närvaro i området såsom fartygslämningar, stensättningar, järnåldersgravar och rösen. Här och där kan man se stenmurar i reservatet som visar gamla ägo- och markslagsgränser. På Tärnö var fisket den viktigaste näringen under 1800-talet, men såväl boskapsskötsel och mindre jordbruk som stenhuggeri har varit viktiga binäringar.

Sjörövare och silverskatt

Under vikingatiden var Östersjön ett farligt hav där sjörövare plundrade områden längs kusten. Det sägs att många skatter blev kvar i jorden. På 1600-talet fann man en silverskatt på Tärnö. Skatten bestod av sönderklippta mynt och smycken, bleck, bitar av metallstänger, kedjefragment med mera. De flesta mynten var av arabisk härkomst. Delar av skatten förvaras idag på Historiska museet i Stockholm.

Attraktiv turistö

Tärnö och öarna i närområdet är attraktiva för det rörliga friluftslivet. På Tärnö finns fina möjligheter till vandring och ön är inte större än att du kan vandra runt den på några timmar. Runt ön finns vandringsleder, grillplatser och rastplatser. I Sandvik på Tärnös södra sida finns en vik med sandstrand där det går att bada, men botten har ett stort inslag av sten och det kan vara svårt att ta sig ut. På Ifberget finns Sveriges äldsta träfyr som ännu är i drift och är väl värd ett besök. På Yttre Ekö finns i nuläget inga särskilda anordningar upprättade för friluftslivet och ön saknar i dagsläget allmän brygga. Yttre Ekö besöks förslagsvis med kanot eller kajak.

Södra Tärnö med fyren på hällmark.

Foto: Caroline Seger

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Tärnö-Yttre Ekö, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • omlagra eller bortföra jord eller sten, borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten, på land eller i vatten
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar
 • medvetet skada eller störa djurlivet
 • fånga eller insamla växter, svampar eller djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar, bortföra eller elda död ved
 • gräva upp eller dra upp växter
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning. Matsvamp får dock plockas för eget behov, under förutsättning att de inte är fridlysta
 • plantera in, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer
 • cykla annat än på befintliga vägar och stigar, och då endast på sätt som inte ger förslitningsskador på markerna, verkar störande på naturen eller på övrigt friluftsliv i området
 • tälta eller på annat sätt slå läger mer än 2 dygn
 • göra upp eld eller använda grillar, annat än på särskilt iordningställda grillplatser
 • tomgångsköra motor (mer än 1 minut) eller använda motordrivet laddningsaggregat.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • utföra vetenskapliga undersökningar som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv. Insamling med destruktiva metoder, till exempel att substrat förstörs, är förbjuden
 • nyttja området för tävling, övning, evenemang eller annan organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, låda, snitsel, ledmarkering, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst 1 vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1980 och 1988, ändring och utvidgning 2021

Kommun: Karlshamn

Karaktär: Skärgårdsö, ekskog, hällmark, klapperstensfält, sandstrand

Areal: 112,8 hektar, varav 36,8 hektar land och 76,0 hektar vatten

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Tärnö nås sommartid med båt enligt tidtabell. Det går en passagerarfärja från både Karlshamn och Matvik.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Yttre Ekö ligger 600 meter norr om Tärnö i Hällaryds skärgård. Till Yttre Ekö kan du bara ta dig med båt, dessvärre saknas i dagsläget brygga som är tillgänglig för allmänheten.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss