Halen

Halen, skog vid sjön

Foto: Åke Widgren

I naturreservatet Halen kan du uppleva en skogs- och sjödominerad ”vildmark” på gångavstånd från Olofströms och Jämshögs tätorter. Här finns rika möjligheter till olika typer av friluftsliv såväl som höga naturvärden. Halen är Blekinges största sjö och ungefär hälften av dess yta ingår i naturreservatet.

Naturreservatet bildades år 1972 för sitt stora värde för det tätortsnära friluftslivet. På senare år har även områdets stora naturvärden uppmärksammats. Naturreservatet har under åren utökats i etapper, senast år 2018, och består nu av 809 hektar land och vatten. Direkt söder om naturreservatet Halen ligger naturreservatet Pieboda och tillsammans omfattar de närmare 1000 hektar av Halenområdets östra delar.

Rikt friluftsliv

Halens naturreservat erbjuder rika möjligheter till friluftsliv. Här finns vandringsleder, löpspår, ridleder, rastplatser och vindskydd. Det finns även ett par tillgänglighetsanpassade anläggningar, bland annat en tillgänglighetsanpassad led runt den lilla sjön Blåsegylet. Området genomkorsas av vägar där man kan cykla och bitvis även köra bil. I Halen finns badplatser för såväl människor som för hästar och hundar. Sjön är populär bland kanotister och ingår i ett större sjösystem tillsammans med de angränsande sjöarna Immeln, Filkesjön och Raslången. I direkt anslutning till naturreservatet finns såväl camping som hotell och restaurang.

Flera olika lokala föreningar är verksamma i Halenområdet, exempelvis scouter, orienterare, fritidsklubb, båtklubb, brukshundklubb och ridklubb. Skolor använder också området i sin undervisning.

En ö som stiger och sjunker

Halen är en näringsfattig sjö och här finns ett flertal öar. I sjön växer bland annat vit och gul näckros, hårslinga, rostnate, gropnate och flotagräs. Utmed stränderna hittar du bland annat vattenklöver, notblomster, strandranunkel, strandpryl och nålsäv.

Sjön Halen är reglerad. Den höjdes ungefär en meter i början av 1900-talet och idag kan man se dränkta stenmurar och trädstammar på strandnära bottnar. Ett annat spännande fenomen i Halen är ”Gasön” i sjöns sydöstra del. Det är en gammal myrmark som normalt ligger på cirka en meters djup, men som stiger upp till ytan med hjälp av metangas när vattentemperaturen blir tillräckligt hög sommartid. När temperaturen sedan minskar framåt hösten sjunker ön ner under vattenytan igen.

Äldre naturskogar

Längs stränderna och inåt land växlar brantare bergknallar med flackare områden och våtmarkspartier. I naturreservatet finns många äldre bok-, ek- och tallskogsbestånd med naturskogskaraktär och ”vildmarkskänsla”. Svampar, mossor och lavar som cinnoberspindling, bronssopp, fjällsopp, kandelabersvamp, oxtungsvamp, rutkremla, fällmossa, platt fjädermossa, havstulpanlav, glansfläck, rostfläck, rosa lundlav, liten ädellav, bokvårtlav, och bokkantlav visar att dessa skogar har lång kontinuitet.

I delar av området finns även brukade skogar av varierande ålder, främst gran- och lövskogar. Några myrsjöars mörka speglingar glimmar i naturreservatets skogar, varav Blåsegylet är den största. I söder och öster öppnar sig skogarna bitvis i beteshävdade hagmarker.

Lom och fiskgjuse

Det sjö- och skogsrika landskapet är hemvist för många fågelarter. Har du tur kan du se fiskgjuse, med sina långa, ljusa, vinklade vingar, fånga fisk i sjön. Storlom syns ofta simmande på vattnet. Bägge arterna är känsliga för störningar. Respektera deras häckningsplatser så att de inte skräms bort från sina bon. Andra fåglar i området är exempelvis knipa, kricka, skäggdopping, göktyta, mindre hackspett, gröngöling, spillkråka, morkulla, nötkråka, skogsduva, glada, lärkfalk, sparvuggla och pärluggla.

Från forngravar till backstugor

Trots den vildmarkskänsla du kan uppleva i delar av naturreservatet så finns här en rik kulturhistoria som sträcker sig från bondestenåldern och framåt. Bland det 90-tal fornlämningar som registrerats inom reservatsområdet finns brons- och järnåldersgravar, fossila åkrar och röjningsröseområden, torp- och backstugelämningar, äldre färdvägssträckningar, kolbottnar, lintorkor och förvaringsgropar.

Ädellövskog i blockrik terräng. Foto: Elisabet Wallsten

Foto: Elisabet Wallsten

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Halen, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada mark eller bottnar, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten, eller att omlagra eller bortföra sten,
 • vaska efter guld eller på annat sätt bedriva mineralutvinning,
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar,
 • otillbörligt störa djurlivet,
 • fånga eller insamla växter, svampar eller djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
 • skada levande eller döda träd och buskar, bortföra eller elda död ved, eller gräva upp växter,
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning,
 • plantera, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer,
 • medföra okopplad hund. Det är tillåtet att ha okopplad hund inom särskilt markerade hundrast- och hundbadplatser samt vid organiserad hundverksamhet inom särskilt utpekade träningsområden, under förutsättning att de hålls under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa utanför berörda områden,
 • framföra fordon, rida eller cykla annat än på vägar upplåtna för fordonstrafik. Ridning och cykling är också tillåtet på för ändamålen särskilt anvisade leder,
 • parkera eller ställa upp husbil, husvagn, släpvagn eller liknande annat än på särskilt anvisade platser. På dessa platser får de ställas upp högst ett dygn,
 • tälta eller på annat sätt slå läger mer än ett dygn på ett och samma ställe,
 • förtöja eller lägga upp båt eller annan vattenfarkost mer än högst ett dygn på ett och samma ställe,
 • göra upp eld annat än på särskilt iordningställda grillplatser,

Du behöver tillstånd för att:

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller liknande. Tillstånd söks hos länsstyrelsen Blekinge. Insamling med destruktiva metoder, till exempel att substrat förstörs, är förbjuden,
 • nyttja området för tävling, övning, evenemang eller annan organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv. Tillstånd söks hos Olofströms kommun,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, ledmarkering, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller organiserad natur- eller friluftslivsaktivitet. Tillstånd söks hos Olofströms kommun.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Ridled Ridled
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Tältplats Tältplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1972, utvidgat 1974, 1986 och 2018.
Kommun: Olofström
Karaktär: Friluftsliv, större sjö med öar, ädellövskogar, tallnaturskog, kulturhistoria.
Areal: 808 hektar, varav 637 hektar land och 171 hektar vatten.
Markägare: Olofströms kommun och privat
Förvaltare: Naturvård - Länsstyrelsen Blekinge, Friluftsliv - Olofströms kommun
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000
Serviceinformation: Förutom nämnd service finns möjlighet till kanotpaddling.

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version