Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Flygfoto över Lommaflyet sedd mot sydost. Foto: Bergslagsbild

Flygfoto över Lommaflyet sedd mot sydost. Foto: Bergslagsbild

Lommaflyet

Lommaflyet är en av Blekinges största, någorlunda orörda myrar. I områdets centrala del ligger den lilla källsjön Lommagölen och runt myren finns inslag av barrnaturskog. Tjäder har en stark population i området.

Myr, sjö och skog

Naturreservatet består till största delen av tallmossar, delvis med gammal tall, men det finns även öppna ytor med mosse- och kärrvegetation. Mitt i myren ligger den lilla källsjön Lommagölen, som har ett klart vatten vilket är ovanligt för myrgölar. På fastmarken i norr och på öar i myrens östra del finns inslag av taiga (barrnaturskog) med gammal gran och tall, samt torrakor och lågor i olika nedbrytningsstadier.

Ovanliga arter

På myren och i de angränsande skogarna lever flera rödlistade eller i övrigt skyddsvärda arter. Tjäder är något av en karaktärsart, och har på Lommaflyet en av sina starkaste populationer i länet. På myren lever även arter som pudrad kärrtrollslända och torvmossetaggmätare. I de angränsande skogarna förekommer bland annat tallticka, brandticka, trådticka, rävticka, spillkråka och mindre hackspett.

Lommagölens östra del. Foto: Åke Widgren

Lommagölens östra del. Foto: Åke Widgren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Lommaflyet, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • omlagra eller bortföra jord eller sten, borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten, på land eller i vatten
 • prospektera efter mineral
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar
 • medvetet skada eller störa djurlivet
 • fånga eller insamla växter, svampar eller djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • skada levande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt, bortföra eller elda död ved
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning. Matsvamp får dock plockas för eget behov för eget behov, under förutsättning att de inte är fridlysta
 • plantera in, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer
 • tälta eller på annat sätt slå läger mer än två dygn
 • göra upp eld eller använda grillar, spritkök och liknande.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • utföra vetenskapliga undersökningar som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv
 • nyttja området för tävling, övning, evenemang eller annan organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2022

Kommun: Karlskrona

Karaktär: myr, källsjö, barrnaturskog

Areal: 45,8 hektar

Markägare: privata

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Med bil

Naturreservatet nås enklast från vägen mellan Holmsjö och Ledja, från vilken en mindre grusväg (800 meter) leder fram till en planerad parkering i anslutning till reservatet.

Närmaste tätort är Holmsjö, omkring fem kilometer väster om myren.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Med kollektivtrafik

Närmaste busshållplats finns i Ledja, omkring tre kilometer från reservatets parkering.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss