Färskesjön

Färskesjön, Slättmossen

Foto: Thomas Vestman

I naturreservatet Färskesjön kan du som besökare uppleva vidsträckta marker av stenhällar och mosaikartad naturskog med lövträd och tall. Här finns fornlämningar från brons- och järnåldern.

I området finns spår efter mänskliga aktiviteter som är tecken på att området har varit bebott sedan lång tid tillbaka. Här finns fornlämningar som gravfält, rösen, stensättningar, resta stenar, en gammal hålväg och lämningar efter jordbrukets expansion på marginella marker, utmarker, under 1800-talet.

På hällmarkerna dominerar fornminnen från bronsåldern, som gravfält, rösen, stensättningar och en rest sten. Gravkoncentrationen är den största i området kring Torshamn.

Nordväst om Färskesjön går en cirka 400 m lång hålväg, en fornlämning som består av en fördjupning i marken där en forntida väg gått fram. Hålvägens fördjupning har bildats av slitage från hovar, klövar och fötter, samt genom rinnande vatten som regn. Färskejön har i folkmun ansetts som bottenlös men djupet är inte större än fyra till fem meter.


Stenmurar, odlingsrösen och husgrunder är minnen från jordbrukets expansion inom i skogsmark under 1800-talet. Torp har funnits inom reservatet men odlingarna är numera övergivna och skogbevuxna.

Naturskogar

I naturskogen finns gott om död ved i olika stadier av nedbrytning. Här trivs bland annat svampen skillerticka som växer på gamla bokar. I skogen finns mest ek och bok. På en myr som skogen har erövrat finns sumpskog och öppna kärr. I den torrare delen av skogen växer bland annat ljung och tulkört.

På hällmarker i närheten av sjön växer fjällnejlikan, en växt som fanns här redan från slutet av den senaste istiden för cirka 14 000 år sedan.

Mindre hackspett häckar i området i murkna stammar av lövträd och nattskärran är synlig i de öppna hällmarkerna där skogen är gles.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Färskesjön, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Skada mark
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  skada torplämningar, stenmurar eller odlingsrösen
 • störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • framföra fordon annat än på upplåtna vägar
 • rida eller cykla på andra ställen än på markvägen i norra delen av
  området
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil göra upp eld på annat än för ändamålet iordningställda eldplatser
 • på störande sätt nyttja radio, cd-spelare eller på annat sätt
  åstadkomma störande buller
  nyttja området för övningar som verkar störande på naturen eller
  allmänhetens friluftsliv
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed
  jämförlig anordning.


Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Samla in fjärilar eller skalbaggar
 • bedriva vetenskaplig forskning eller undersökningsverksamhet som
  omfattar markering, fällfångst eller någon form av negativ påverkan på växt-
  eller djurliv.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2002, utvidgat år 2007 och 2017
Kommun: Karlskrona
Karaktär: Ädellövskog, sjö, våtmark
Areal: 334 hektar
Markägare: till största delen staten, ett mindre område har privat ägare
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version