Färskesjön

Färskesjön i nordost. Foto Robert Ekholm/Länsstyrelsen

Foto: Robert Ekholm/Länsstyrelsen

I naturreservatet Färskesjön kan du som besökare uppleva vidsträckta mosaiker av hällmarker och naturskogar med ädellövträd och tall. Är du badsugen kan du ta ett dopp i sjön. Här finns också talrika fornlämningar från brons- och järnåldern.

Naturreservatet Färskesjön är ett av de största väglösa områdena i östra Blekinge. Det ingick i början av 1900-talet i ett vidsträckt ljunghedsområde, med små inslag av skog och våtmarker, som täckte stora delar av Torhamnslandet. I takt med att betesdriften avtog slöt sig skogen alltmer, och har i stora delar varit orörd uppemot 100 år.

Naturskogar och våtmarker

Större delen av naturreservatet utgörs av mosaikartad naturskog, med gott om död ved i olika stadier av nedbrytning. Här trivs bland annat svampen skillerticka som växer på gamla bokar. Skogen domineras av ek, bok, avenbok och tall. Ett stort antal rödlistade arter av insekter och svampar har påträffats i området.

Under vindstilla försommarnätter kan man höra nattskärror spela i de glesa hällmarksskogarna. Även trädlärka och mindre hackspett häckar i naturreservatet.

I området finns talrika insprängda hällmarker, och våtmarker av vilka Slättamossen i väster är den största. Den har karaktären av grund sjö, och har uppkommit genom torvtäkt.

Sveriges sydöstligaste sjö

Färskesjön är Sveriges sydöstligaste sjö. Den har klart vatten och är en populär badsjö, med långrund sandstrand i öster och nordost. Sjön har en rik bottenvegetation av bland annat notblomster, strandpryl och styvt braxengräs.

Fornlämningar

I området finns spår efter mänskliga aktiviteter som är tecken på att det har varit bebott sedan lång tid tillbaka. De äldsta fornlämningarna är från bronsåldern. Här finns bland annat gravfält, rösen, stensättningar, resta stenar, en gammal hålväg samt spår av torpställen från 1800-talet.

Serviceinformation

Naturreservatet har två parkeringsplatser, en i väster och en i nordost nära sjön där det också finns en rastplats med eldstad. Eldstäder finns även i anslutning till sjön i väster och söder. En fem kilometer lång vandringsled (enkel stig) går mellan parkeringsplatserna i nordost och väst.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Färskesjön, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Skada mark,
 • förstöra eller naturföremål eller ytbildning,
 • skada torplämningar, stenmurar eller odlingsrösen,
 • otillbörligen störa djurlivet,
 • skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt,
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt ,
 • framföra fordon annat än på upplåtna vägar,
 • rida eller cykla på andra ställen än på markvägen i norra delen av området,
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld på annat än för ändamålet iordningställda eldplatser,
 • på störande sätt nyttja radio, cd-spelare eller på annat sätt åstadkomma störande buller,
 • nyttja området för övningar som verkar störande på naturen eller allmänhetens friluftsliv,
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Samla in fjärilar eller skalbaggar,
 • bedriva vetenskaplig forskning eller undersökningsverksamhet som
  omfattar markering, fällfångst eller någon form av negativ påverkan på växt-
  eller djurliv.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2002, utvidgat år 2007 och 2017 (beslutet 2017 överklagat)
Kommun: Karlskrona
Karaktär: Ädellövskog, hällmark, sjö, våtmark
Areal: 334 hektar
Markägare: Till största delen staten, ett mindre område inom reservatet är privatägt
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version