Järkö

Grillplats, badplats, klippor på Järkö

Foto: Ingegerd Erlandsson

Järkö är en av utflyktspärlorna Karlskronas innerskärgård. Om du har båt kan du njuta av de soliga klipporna på öns sydöstra del. Det finns ett rikt fågelliv på ön.

Mosaikartat landskap

I det kustnära landskapet med tydliga spår av inlandsisens verkningar är topografin varierad och berggrunden genombruten av flera mindre sprickdalar. Ön höjer sig som mest drygt 10 meter över havets yta. Landmiljöerna på Järkö utgörs av ett mosaikartat landskap. Förutom hällmarker finns här gräshedar med ljung och enbuskar, lövskogsdungar, kärr och öppna betesmarker samt strandängar.

Betes – och slåttermark

Järkö har under århundraden utnyttjats för bete och slåtter. Det präglar fortfarande i hög grad vegetation och flora. På Järkö uppodlades begränsade partier under 1800-talet.

I reservatet finns ett delvis välbevarat odlingslandskap med små inägor med gärdsgårdar runt och utmarksbete på ljunghedar som fortfarande hävdas.

Äldre diken och stenrösen på norra Järkö visar att delar av ön brukades som åker. De bevarade spåren av 1800-talets odlingar berättar om skärgårdsbondens knappa villkor.

Grunda havsbottnar

Så mycket som drygt 60 % av reservatets yta utgörs av havsmiljöer. Havsbottnarna utanför Järkö är ganska grunda, till större delen endast med 2 till 3 meters djup, och som mest 4,7 meter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Järkö, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • skada eller gräva upp träd, buskar eller växter
  • störa djurlivet
  • släppa hund, katt eller andra djur fria inom området
  • göra upp eld annat än på avsedda platser
  • på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller dylikt
  • varaktigt tälta eller uppställa husvagn.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1975
Kommun: Karlskrona
Karaktär: Innerskärgård, betesmark på ö, kulturlandskap
Areal: 124 hektar, varav 48 hektar land och 76 hektar vatten
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version