Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gröngölsmåla

Foto: Robert Ekholm

Naturreservatetet Gröngölsmåla ger dig rika naturupplevelser av barrnaturskog och höjdskillnader mellan skogsplatåerna och Hallsjön. Du kan också upptäcka kulturhistoriska spår som odlingsrösen och ruiner.

Landskapet med sprickdalar har tydligt markerade nord-sydliga sprickor. Det finns lite morän i området och urberget av granit går därför ofta i dagen.

Inlandsisens spår

De flata hällarna och de runda ryggarna på de högsta partierna visar tydligt inlandsisens eroderande, nötande, påverkan på berggrunden. Hällarna är täckta av lava och fältskiktet, del av växtligheten som till exempel ris och örter, består av ljung, bärris och kruståtel. Höjdskillnaden mellan Hallsjön och höjdplatån är cirka 35 meter.

Spår av mänskliga aktiviteter

Spåren av tidigare mänskliga aktiviteter inom området är många. Odlingsrösen och enstaka rester av byggnader är tecken på bosättning i området. Vid tiden för laga skifte år 1837 fanns här torp, som bedrev svedjejordbruk. Men sedan dess har skogen återtagit marken. De många spåren av odlarmöda på de magra markerna speglar de fattiga och knappa förhållanden som människorna levde under mitten av 1800-talet.

Stort skogslandskap

Barrskogarna i de båda naturreservaten Gröngölsmåla och Vantakalleberget bildar ett stort barrskogsdominerat område. Skogens ålder växlar och den har skötts genom blädning och plockgallring. På så sätt har karaktären av naturskog behållits.

På de magra hällmarkerna växer tall med mindre granbestånd i fuktiga svackor. I den norra delen växer barrblandskog, med ganska stort inslag av björk, ek och bok.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Gröngölsmåla, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • under tiden 1 mars – 15 juli färdas eller uppehålla sig inom land- och vattenområdet med beträdnadsförbud
 • gräva eller på annat sätt skada fasta naturföremål eller ytbildning, till exempel genom nedslagning av förtöjningsringar
 • skada stenmurar och odlingsrösen
 • gräva upp växter
 • skada levande eller döda träd eller buskar
 • bortta lav, lummer och mossa eller vedlevande svampar
 • otillbörligt störa djurlivet, till exempel genom närgången fotografering
 • medföra okopplad hund
 • framföra motordrivet fordon
 • tälta eller uppställa husvagn
 • göra upp eld
 • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • skada anordning som uppsatts i vetenskapligt syfte.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • insamla skalbaggar och fjärilar
 • bedriva vetenskaplig forskning eller undersökningsverksamhet.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 1992

Kommun: Karlskrona

Karaktär: Naturskog och skogsplatåer

Areal: 44 hektar varav 1 hektar vattenområde

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Från Tving når du Gröngölsmåla by genom att svänga av väg 122 cirka 1 km norr om Tving mot Möljeryd. Om du åker på vägen mellan Eringsboda och Möljeryd följer du skyltningen till Gröngölsmåla. Du är framme efter cirka 6 km på grusvägar via Lindet.

Från Gröngölsmåla by kör du 1,5 km söderut mot Tving. Ta av till höger på Robért väg. Vägen är markerad med en mindre träskylt och har en vägbom. Gå sedan 300 meter. Naturreservatet ligger på vänster sida och här finns en informationstavla.

Gröngölsmåla kan du också nå från det angränsande naturreservatet Vantakalleberget, söderifrån. Detta kräver en vandring på cirka 2 km på Blekingeleden. Den passerar strax söder om naturreservatet Vantakalleberget. I området finns en mindre parkeringsficka.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss