Eriksbergs stränder

Eriksbergs stränder

Foto: Ingegerd Erlandsson

Naturreservatet Eriksbergs stränder ger dig en fantastisk naturupplevelse när du vandrar längs havet. Det är en bitvis krävande vandring, där du upplever ett landskap med både klippstränder och lummiga skogar. Här finns även rester av 1800-talets många torp som vittnar om ett äldre kulturlandskap.

Naturreservatet består av en kustremsa utmed Eriksbergs halvö, östra delen av Dragsö samt mindre öar och skär i det omgivande havet. Området har en varierad topografi med en högsta nivå cirka 30 meter över havet.

Här finns många spår efter mänskliga aktiviteter, till exempel torpruiner och tidigare åkrar med rester av hägnader som skulle skydda odlingarna från vilda djur och tamboskap.

Omväxlande kustlandskap

Stränderna består främst av klippor. I sprickor och på platser med djupare jordtäcke finns tätare trädbestånd med allt ifrån alkärr till hedbokskog. I det mosaikartade landskapet blandas skogarna med hällmarker, små öppna gräsmarker och strandängar. Vissa områden har långvarig obruten trädkontinuitet, vilket visas av lavar med mycket höga krav på sin livsmiljö. Mindre delar av reservatet betas. I det kustnära landskapet präglas växtligheten av havets och vindarnas inverkan på miljön.

Fåglar, insekter och fladdermöss

Många fågelarter trivs i området, både de som häckar och som är på tillfälligt besök. Brun kärrhök och fiskgjuse häckar i området. Havsörn ses ofta segla över området. Många flyttfåglar passerar, till exempel änder och måsfåglar. 500 olika arter av skalbaggar har upptäckts i området. Av skalbaggar som lever i döda träd- och buskdelar kan nämnas de rödlistade arterna ekoxe och bokoxe. Inom Eriksbergsområdet finns minst 15 arter fladdermöss. För fladdermössens del är det viktigt att bevara gamla träd och naturlig vegetation.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Eriksbergs stränder, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • störa djurlivet
 • medföra okopplad hund
 • uppställa husvagn
 • tälta mer än två dygn
 • ha båt förtöjd längre tid än två dygn
 • uppgöra eld annat än på härför avsedda platser
 • på störande sätt utnyttja radio, grammofon och bandspelare
 • framföra motordrivet fordon
 • inom 150 meter från stranden framföra motorbåt med högre fart än fem knop
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller skada vegetationen genom att gräva upp växter
 • plocka blommor.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1976
Kommun: Karlshamn
Karaktär: Kust- och skärgårdslandskap med ädellövskog, tallskog, lövsumpskog, hällmarksskog, enbuskmark, hagmark, gräsmark, havsstrandäng, hällmark, hav, öar och skär; kulturhistoria med bl.a. torplämningar; friluftsliv.
Areal: Drygt 411 hektar, varav 128 hektar land
Markägare: Eriksberg Vilt & Natur AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version