Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utsikt över Bruksvikens vatten och lövskog. Foto: Ingegerd Nordahl/Länsstyrelsen

Utsikt över Bruksvikens vatten och lövskog. Foto: Ingegerd Nordahl/Länsstyrelsen

Eriksbergs stränder

Naturreservatet Eriksbergs stränder ger dig en fantastisk naturupplevelse när du vandrar längs havet. Det är en bitvis krävande vandring, där du upplever ett landskap med både klippstränder och lummiga skogar. Här finns även rester av 1800-talets många torp som vittnar om ett äldre kulturlandskap.

Kohageleden som går i reservatets östra delar renoveras för att nå samma standard som Allböleleden i reservatets västra del. Nya ledmarkeringar kommer att målas och skyltar kommer att sättas upp. Arbetet kommer att pågå under sommaren och hösten.

Naturreservatet består av en kustremsa utmed Eriksbergs halvö, östra delen av Dragsö samt mindre öar och skär i det omgivande havet. Området har en varierad topografi med en högsta nivå cirka 30 meter över havet.

Här finns många spår efter mänskliga aktiviteter, till exempel torpruiner och tidigare åkrar med rester av hägnader som skulle skydda odlingarna från vilda djur och tamboskap.

Omväxlande kustlandskap

Stränderna består främst av klippor. I sprickor och på platser med djupare jordtäcke finns tätare trädbestånd med allt ifrån alkärr till hedbokskog. I det mosaikartade landskapet blandas skogarna med hällmarker, små öppna gräsmarker och strandängar. Vissa områden har långvarig obruten trädkontinuitet, vilket visas av lavar med mycket höga krav på sin livsmiljö. Mindre delar av reservatet betas. I det kustnära landskapet präglas växtligheten av havets och vindarnas inverkan på miljön.

Fåglar, insekter och fladdermöss

Många fågelarter trivs i området, både de som häckar och som är på tillfälligt besök. Brun kärrhök och fiskgjuse häckar i området. Havsörn ses ofta segla över området. Många flyttfåglar passerar, till exempel änder och måsfåglar. 500 olika arter av skalbaggar har upptäckts i området. Av skalbaggar som lever i döda träd- och buskdelar kan nämnas de rödlistade arterna ekoxe och bokoxe. Inom Eriksbergsområdet finns minst 15 arter fladdermöss. För fladdermössens del är det viktigt att bevara gamla träd och naturlig vegetation.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Eriksbergs stränder, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • störa djurlivet
 • medföra okopplad hund
 • uppställa husvagn
 • tälta mer än två dygn
 • ha båt förtöjd längre tid än två dygn
 • uppgöra eld annat än på härför avsedda platser
 • på störande sätt utnyttja radio, grammofon och bandspelare
 • framföra motordrivet fordon
 • inom 150 meter från stranden framföra motorbåt med högre fart än fem knop
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller skada vegetationen genom att gräva upp växter
 • plocka blommor.

Ta del av beslut, föreskrifter och skötselplan i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1976

Kommun: Karlshamn

Karaktär: Kust- och skärgårdslandskap med ädellövskog, tallskog, lövsumpskog, hällmarksskog, enbuskmark, hagmark, gräsmark, havsstrandäng, hällmark, hav, öar och skär; kulturhistoria med bl.a. torplämningar; friluftsliv

Areal: Drygt 411 hektar, varav 128 hektar land

Markägare: Eriksberg Vilt & Natur AB

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Från E22 följer du skyltningen mot Eriksberg söder om Åryd mellan Hällaryd och Bräkne Hoby för att komma till Östra udden. En alternativ väg är att ta av från E22 mot Matvik och följa skyltningen till Västra Udden.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss