Vantakalleberget

Foto: Robert Ekholm

Naturreservatet Vantakalleberget har en omväxlande natur. Här finns barrnaturskog och höjdskillnader mellan skogsplatåerna och Hallsjön. Sjön som har ett rikt fågelliv är fågelskyddsområde.

Naturreservatet omfattar ett skogsområde runt om Hallsjön som ligger inom Listerbyåns avrinningsområde. Listerbyån rinner genom sjön med inloppet i norr och utloppet i söder. Hallsjön är en näringsfattig sjö som har kalkats för att dämpa försurningen. Större delen av sjön och området öster om är fågelskyddsområde för att skydda fågellivet och man får inte besöka det under perioden 1 mars till 15 jul. Fiskgjuse är en av de häckande arterna som ska skyddas.

Artrikedom

De båda naturreservaten Vantakalleberget och Gröngölsmåla bildar tillsammans ett stort barrskogsdominerat område. Skogen är av växlande ålder och har skötts enligt gammal tradition genom blädning och plockgallring. Det är metoder som innebär att träd i olika åldrar finns kvar efter avverkning. Skogen har därför behållit sin naturskogskaraktär, vilket bland annat skapat förutsättningar för en artrik fauna. Skogen utgörs på de magra hällmarkerna huvudsakligen av tall med mindre granbestånd insprängda i de fuktigare sänkorna och i den norra delen av barrblandskog. Bestånden björk, ek och bok är ganska stora, särskilt i de lägre partierna samt vid Hallsjön och tilloppet.

Grönticka är en sällsynt trädsvamp som är knuten till bok och förekommer vid Hallsjöns södra del. Gallringar och slyröjningar som gynnar utvecklingen av äldre bok och ökar ljusinsläppet, gynnar även gröntickan.

Bred gulbrämad dykare och bred paljettdykare är två fridlysta skalbaggsarter som har påträffats i Hallsjön. Bägge lever som rovdjur både som larv och vuxen skalbagge, i första hand äter de vattenlevande insekter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Vantakalleberget, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • Under tiden 1 mars – 15 juli färdas eller uppehålla sig inom land- och vattenområdet med beträdnadsförbud
 • gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning, till exempel genom nedslagning av förtöjningsringar
 • gräva upp växter
 • skada levande eller döda träd eller buskar
 • bortta lav, lummer och mossa
 • otillbörligt skada djurlivet, till exempel genom närgången fotografering
 • medföra okopplad hund
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • göra upp eld
 • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller insamla skalbaggar och fjärilar.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 1980

Kommun: Ronneby

Karaktär: Barrnaturskog, sjö, fågelskyddsområde

Areal: 70 hektar, varav 39 hektar land och 31 hektar vatten

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Vantakalleberget ligger drygt en mil nord-nordost om Kallinge, en kilometer norr om Tolseboda. Blekingeleden passerar strax söder om reservatet.

Reservatet kan också nås från det angränsande naturreservatet Gröngölsmåla, norrifrån. Detta kräver en vandring på cirka 2 kilometer.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss