Vantakalleberget

Vantakalle

Foto: Robert Ekholm

Naturreservatet Vantakalleberget har en omväxlande natur. Här finns barrnaturskog och höjdskillnader mellan skogsplatåerna och Hallsjön. Sjön som har ett rikt fågelliv är fågelskyddsområde.

Naturreservatet omfattar ett skogsområde runt om Hallsjön som ligger inom Listerbyåns avrinningsområde. Listerbyån rinner genom sjön med inloppet i norr och utloppet i söder. Hallsjön är en näringsfattig sjö som har kalkats för att dämpa försurningen. Större delen av sjön och området öster om är fågelskyddsområde för att skydda fågellivet och man får inte besöka det under perioden 1 mars till 15 jul. Fiskgjuse är en av de häckande arterna som ska skyddas.

Artrikedom

De båda naturreservaten Vantakalleberget och Gröngölsmåla bildar tillsammans ett stort barrskogsdominerat område. Skogen är av växlande ålder och har skötts enligt gammal tradition genom blädning och plockgallring. Det är metoder som innebär att träd i olika åldrar finns kvar efter avverkning. Skogen har därför behållit sin naturskogskaraktär, vilket bland annat skapat förutsättningar för en artrik fauna. Skogen utgörs på de magra hällmarkerna huvudsakligen av tall med mindre granbestånd insprängda i de fuktigare sänkorna och i den norra delen av barrblandskog. Bestånden björk, ek och bok är ganska stora, särskilt i de lägre partierna samt vid Hallsjön och tilloppet.

Grönticka är en sällsynt trädsvamp som är knuten till bok och förekommer vid Hallsjöns södra del. Gallringar och slyröjningar som gynnar utvecklingen av äldre bok och ökar ljusinsläppet, gynnar även gröntickan.

Bred gulbrämad dykare och bred paljettdykare är två fridlysta skalbaggsarter som har påträffats i Hallsjön. Bägge lever som rovdjur både som larv och vuxen skalbagge, i första hand äter de vattenlevande insekter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Vantakalleberget, men tänk på att det inte är tillåtet att:

Under tiden 1 mars – 15 juli färdas eller uppehålla sig inom land- och vattenområdet med beträdnadsförbud, se karta

 • gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning, till exempel genom nedslagning av förtöjningsringar
 • gräva upp växter
 • skada levande eller döda träd eller buskar
 • bortta lav, lummer och mossa
 • otillbörligt skada djurlivet, till exempel genom närgången fotografering
 • medföra okopplad hund
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • göra upp eld
 • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Insamla skalbaggar och fjärilar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1980
Kommun: Ronneby
Karaktär: Barrnaturskog, sjö, fågelskyddsområde
Areal: 70 hektar, varav 39 hektar land och 31 hektar vatten
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version