Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Pieboda

Foto: Ingegerd Erlandsson

Pieboda ligger på bitvis branta sluttningar vid sydöstra sidan av sjön Halen. Blekingeleden passerar genom naturreservatet. Du kan paddla i viken Ladfogdegylet som har förbindelse med Halen. Här upplever du ett stort sammanhängande lövskogsområde med naturskogsartade bokskogar och sumpskogar, ett våtmarkskomplex och betade hagmarker på gammal åkermark. I naturreservatet finns också kulturhistoriska lämningar.

Bokskog har funnits här åtminstone sedan 1600-talet. Marken inom reservatet var tidigare utmark till gårdar och torp. Under 1800-talets folkökningstider etablerades flera torp och gårdar i området. På Boafalls backe finns rester av ett äldre odlingslandskap med odlingsrösen, en stenmursomgärdad äldre väg och små hagar. Det området är nu betesmark.

Spår efter inlandsisen

Berggrunden består av grå granit och jordarten är sandig näringsfattig morän som är rik på stenblock i olika storlekar. Inlandsisen har lämnat efter sig högar med stenblock och slipade klipphällar. Branterna med sina moss- och lavbeklädda klippblock och branta klipphällar ger ett vilt och spännande intryck.

Varierade markförhållanden

Variationen är stor i markförhållanden från torra höjdlägen, via branta sluttningar med rörligt markvatten, till våtmarker. I reservatet finns källområden, naturliga bäckar och underjordiska flöden.

Höjdskillnaden inom reservatet är cirka 108 meter, räknat från sjöns yta. Högsta punkten ca 176 meter över havet ligger på Boafalls backe i den södra delen. Blekinges högsta punkt är 189,65 meter över havet på Rävabacken, en kilometer väster om Farabol i Olofströms kommun.

Träkol och granit

Bevarade fornlämningar och andra kulturhistoriska spår från de senaste århundradena finns som gårds- och torpruiner, åkerlyckor med odlingsrösen, äldre vägsystem, förvarings- och anläggningar för träkolstillverkning. Stenmurar finns längs hägnader och gränser. Här kan du även se rester av ett rester av ett stenbrott där Halegranit brutits för att användes till gatsten.

Bokskog sedan 1600-talet

Olika arter av lavar, mossor, svampar och insekter tyder på att det funnits skog i området under en längre tid. Det tillsammans med historiskt kartmaterial och skriftliga källor är tecken på att bokskog har funnits här åtminstone sedan 1600-talet. Den rödlistade jättesvampmalen, en stor malfjäril, är ett tecken på trädkontinuitet.

I skogarnas fuktiga miljö finns det gott om gamla grova ädellövträd, senvuxna ädellövträd, hålträd, stående och liggande död ved.

Våtmarkskomplexet, med stora gungflyn, kärr och mossar intill viken Ladfogdegylet, har högsta klass i den nationella våtmarksinventeringen (VMI). Innan sjön Halen höjdes i början av 1900-talet fanns här ängsmarker.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Pieboda, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • prospektera efter mineral
 • skada ruiner, stenmurar, odlingsrösen, vägar eller andra kulturhistoriska lämningar
 • störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt, eller bortföra död ved
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • fånga eller insamla växter, svampar eller djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • inplantera för området främmande växt- eller djurart, liksom för trakten främmande raser/typer
 • medföra okopplad hund annat än vid jakt
 • framföra fordon eller rida annat än på väg
 • tälta mer än ett dygn
 • ställa upp husvagn eller husbil över natten
 • göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldstad.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv
 • nyttja området för tävling, lägerverksamhet eller övning som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2015

Kommun: Olofström

Karaktär: Bokdominerad ädellövskog, sumpskog, våtmark, gyl, betesmark, kulturhistoria

Areal: 172 hektar, varav166 hektar land och 6 hektar vatten

Markägare: Staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Pieboda gränsar till Halens naturreservat i nordost och till Sveaskogs Ekopark Raslången i väster. Du hittar reservatet cirka tre kilometer väster om Jämshög, vid södra änden av sjön Halen.

Från Jämshög tar du vägen mot Boafall. Vägen passerar reservatets södra del. Blekingeleden går genom reservatet. Du kan också vandra till reservatet eller paddla dit på sjön Halen.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss