Siesjö östra

Siesjös våtmarksled leder dig på spångar ut i vassen. Från fågeltornet har du fin utsikt över fågellivet och sjön som ligger inbäddad i ett mosaiklandskap med strandskogar, ädellövskogar och öppna betesmarker.

Området har mycket höga naturvärden. Drygt 180 fågelarter har observerats vid sjön, varav cirka 80 kan räknas som häckande arter. Stora mängder sträckfåglar rastar på och vid sjön.

Topografin varierar från låglänta skogbevuxna sankmarker intill sjön, via både fuktiga som torra betesmarker i sluttningen. Här finns även moränkullar med ädellövskog. Högsta punkten, cirka 38 meter över havet finns på en kulle i den östra delen.

Siesjö är en viktig fågelsjö

Siesjö är en grund, naturligt näringsrik slättsjö och viktig för såväl häckande fåglar som sträckfåglar och de som stannar över vintern. Sällsynta arter, enligt EU:s fågeldirektiv, som har setts inom området är spillkråka (även rödlistad), röd glada, trädlärka och törnskata.

I sjön lever två arter som ingår i EU:s habitatdirektiv, som omfattar en rad olika arter och deras livsmiljö. Det är fisken nissöga och insekten citronfläckad kärrtrollslända.

År 1956 sänktes Siesjö genom att pasströskeln i Sissebäck fördjupades 1,5 meter i ett försök att skapa mer åkermark. Men de låglänta markerna blev istället strandskogar, där al dominerar, och betesmarker.

Tillhörde byn Ynde och gården Sissebäck

Området har historiskt sett tillhört byn Ynde och gården Sissebäck. På 1800-talet ingick marken i inhägnade vångar med mest ängsmark, både fuktig och torr, öppen och trädbärande. En vång var en del av en bys inägomark med åker och äng. Före skiftet låg vanligen gårdarna i en by tätt tillsammans. Enskifte och sedan laga skifte infördes på 1700- och 1800-talen för att samla marken till varje gård och göra odlingen mer effektiv.

Efter 1950-talet har det mesta av åker- och ängsmarken blivit betesmark. Här har inte åkrarna som på många ställen planterats igen med skog utan fortsatt vara öppna. En liten slåtteräng finns kvar.

Tre nyckelbiotoper

Inom reservatet finns tre nyckelbiotoper med svämlövskog, lövsumpskog och näringsrik bokskog. Där dagens skogar växer på kullarna har det till stora delar funnits träd genom tiderna, dokumenterat åtminstone tillbaka till 1800-talets skiftesepok, och sannolikt längre.

Området har ett stort antal rödlistade eller på andra sätt hänsynskrävande arter. Den rödlistade bokvårtlaven är en karaktärsart för gamla och artrika bokskogar med lång kontinuitet och ett tecken på ett skogsbestånd med höga naturvärden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Siesjö östra, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt, eller bortföra död ved
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • inplantera för området främmande växt- eller djurart, liksom för trakten främmande raser/typer
 • medföra okopplad hund annat än vid jakt
 • framföra fordon, rida eller cykla annat än på anvisade vägar inom reservatet
 • tälta mer än ett dygn
 • ställa upp husbil eller husvagn
 • göra upp eld eller använda engångsgrillar annat än på särskilt iordningställd eldstad
 • bedriva fångst eller insamling av växt- eller djurliv på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv
 • nyttja området för tävling, lägerverksamhet eller övning som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2015

Kommun: Sölvesborg

Karaktär: Bokskog, lövsumpskog, betesmark, slåtteräng, näringsrik fågelsjö, friluftsliv

Areal: 64 hektar varav 53 hektar land och 11 hektar vatten

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Reservatet omfattar den östra halvan av Siesjö med markerna öster och söder om sjön. Länsgränsen mot Skåne går mitt i sjön och längs Sissebäck, som rinner söderut och ut i havet. Naturreservatet ligger cirka två kilometer nordväst om Sölvesborg. Från E22 tar du avfart 45 norrut mot Ynde. Parkeringsplats finns intill vandrarhemmet och naturskolan.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss