Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Listershuvud

Foto: Robert Ekholm

Naturreservatet Listershuvud är ett skogsdominerat restberg på Listerlandet. Här finns ett av Sveriges största avenbokskogsbestånd. Geologin är också spännande, med grottor och fossila strandvallar. Från toppen, 84 meter över havet, har du en vidsträckt utsikt över Hanöbukten och Listerlandet.

Listershuvud och Hanö, som ligger några kilometer österut i Hanöbukten, har många likartade drag och en gemensam geologisk historia.

Tropiskt klimat och istider

Restberget Listerhuvud formades, liksom Hanös och Listerlandets övriga urbergsknallar, i ett tropiskt klimat för ett par hundra miljoner år sedan. När omgivande berggrund vittrade ner blev hårdare delar av berggrunden kvar som restberg i landskapet. Området täcktes sedan av ett tropiskt hav under årmiljoner och urberggrunden överlagrades av kalksten från snäckskal och andra rester från djur och växter i havet. När området åter steg upp ur havet nöttes det mesta av den mjukare kalkstensberggrunden bort och restbergen kom åter fram.

Vid Listershuvud finns kalksten fortfarande kvar på bergets lägre liggande delar och här finns såväl trattformiga hål, så kallade doliner, som grottbildningen Hallahåle. Hallahåle är Blekinges enda kalkstensgrotta. Den är inte öppen för allmänheten.

Under de senaste årmiljonernas istider har Listershuvud formats till en drumlinbildning. Isar har skrapat bort löst material från bergets östra och nordöstra delar och här lämnat kvar brant stupande bergsluttningar. Samtidigt har morän (osorterat löst stenmaterial) släppts från isen på bergets väst- och sydvästsida och här givit en mer flackt utsträckt profil. Udden Kråkenabben i söder är ”svansen” på Listershuvuds drumlinbildning.

Efter att den senaste istiden upphörde här, för cirka 14 000 år sedan, har Östersjöns strandlinjer varierat kraftigt. Idag finns serier av välbevarade strandvallar och klapperstensfält från högsta kustlinjen, cirka 53 meter över dagens havsytenivå, och neråt längs Listershuvuds sluttningar. Dessa har bildats längs tidigare strandlinjer, där havet har sorterat och omlagrat lösa avlagringar. Den lägst liggande strandvallen, Litorinavallen, är mycket tydlig vid Listershuvud och löper längs kustlinjen på cirka 7,5 till 9 meters höjd över dagens havsytenivå. En naturstig med informationsskyltar finns för dem som vill lära sig mer om det geologiska förloppet, från istidens slut till nutid.

Läs mer om Listershuvuds och Östersjöns utveckling sedan den senaste istiden i faktarutan ”Geologiska stigen” nedan.

Mycket avenbok

Naturreservatet har en varierad vegetation. Berget är inbäddat i ädellövskogar av främst bok och avenbok. Den cirka 80 hektar stora avenbokskogen är ett av landets största sammanhängande avenbokbestånd. Delar av ädellövskogarna har naturskogskaraktär. Floran är mycket rik, vilket till stor del beror på den kalkrika jordmånen.

Fågellivet är rikt i skogarna, med bland annat ett stort bestånd av stenknäck och regelbunden förekomst av mindre flugsnappare. Smalgrynsnäcka finns i en sprickdal i området och citronfläckad kärrtrollslända har påträffats i en våtmark.

Gammalt utmarksbete

Det mesta av Listershuvud har förr fungerat som utmarker till kringliggande byar, och användes som betesmark, ved- och virkesförråd samt för uppodling av tillfälliga åkrar, så kallade ”lyckor”. Stora delar av reservatet bestod då av trädfattiga marker, präglade av de betande djuren. Kring bergets topp fanns även odlingsjordar.

Efter att utmarksbetet upphörde har mycket av betesmarkerna vuxit igen och beskogats. Idag betas dock åter betydande arealer, för att bevara områdets hävdberoende växt- och djurliv. Beteshävden bidrar också till att bibehålla utsikten från Listershuvuds topp, I betesmarkerna finns bland annat den ovanliga buskarten flikros och flera hotade dyngbaggearter.

Klapperstensvall

Klapperstensvall. Foto: Ulrika Widgren

Geologiska stigen

På Listershuvud finns spår i landskapet som berättar om istiden och forna strandlinjer. Promenera den geologiska ­stigen och läs om isräfflor, klapperstensfält och drumliner på skyltar längs ­vägen. Du får också följa Östersjöns ­historia från sjö till hav, till sjö och till hav igen. Välkommen på geologisk vandring!

För cirka 14 600 år sedan försvann ­inlandsisen från denna trakt. Under de följande årtusendena ­växlade vattnet här utanför kusten från smältvattensjö till havsvik till insjö till dagens brackvattenhav – Östersjön. Även strandlinjens nivå ­växlade, den har varit både högre och ­lägre jämfört med i dag.

Geologiska stigen är en av flera ­leder på Listers­huvud. Den tar dig från ­bergets topp ner till vattnet. Skyltar ­utmed ­stigen berättar om Östersjöns historia och vilka spår som inlandsisen och forna strandlinjer lämnat efter sig. Du får också följa hur strandlinjen pendlat upp och ner på ­berget flera gånger. Det är därför som ­skyltarna inte står i kronologisk ordning. På Hanö, som ­påverkats på ­samma sätt som Listershuvud, finns ­också en geologisk stig.

Informationsskylt om geologiska stigen

Informationsskylt om högsta kustlinjen

Informationsskylt om Baltiska issjöns tappning

Informationsskylt om Littorinahavet

Informationsskylt om Ancylussjön

Informationsskylt om Yoldiahavet

Informationsskylt om Östersjön

Vy från Listershuvud mot Hanö

Hanö sedd från Listershuvud. Foto: Ulrika widgren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Listershuvud, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • gräva, borra, mejsla eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • släppa hund lös annat än vid jakt
 • skada växande träd eller buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter
 • bortföra torra träd eller stubbar
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld, annat än på särskilt anvisad eldplats
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar
 • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • nyttja området för övningar som verkar störande på allmänhetens friluftsliv i reservatet
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • rida annat än på skogsvägar eller stigar som enligt skötselplanen är tillåtna att rida på
 • cykla annat än på vägar.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1959 (naturminne), 1993 (naturreservat), utvidgat 2010

Kommun: Sölvesborg

Karaktär: Berg med ädellövskogar, betesmarker, postglaciala strandvallar

Areal: 617 hektar, varav 488 hektar land och 129 hektar vatten

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Med bil

Det finns tre parkeringar kopplade till naturreservatet, en vid Nogersund i söder och två på bergets västra sida. För samliga parkeringar, ta av från E22:an vid trafikplats Listerlandet (47) och följ Hälleviksvägen (väg 123) cirka åtta kilometer tills du kommer till en T-korsning.

För parkering vid Nogersund, ta höger i T-korsningen och fortsätt till Nogersund. Strax innan hamnen sväng vänster in på Rullstensvägen (skylt ”Reningsverk”). Kör cirka 350 meter fram till reservatsparkeringen på vägens vänstra sida.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

För parkering vid Getabjär, ta vänster i T-korsningen in på väg Markasträtet mot Hörvik/Krokås. Kör cirka 900 meter och sväng sedan höger vid skylt ”Getabjär naturreservat”. Kör knappt 1,5 kilometer fram till naturreservatets parkering.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

För parkering vid Listershuvud, ta vänster i T-korsningen mot Hörvik/Krokås. Kör cirka 2 kilometer och sväng sedan höger in på Huvudhallavägen vid skylt ”Listershuvud naturreservat”. Fortsätt cirka 2 kilometer fram till naturreservatets parkering.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Med kollektivtrafik

Närmaste busshållplatser är Listershuvud, cirka 150 meter söder om Huvudhallavägens början, Hörviks skola, cirka 400 meter nordväst om naturreservatet, samt Hörviks hamn, cirka 600 meter norr om naturreservatet.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss