Knösö

Vinterlandskap på Knösö

Foto: Karin Bergman

Knösöhalvön är ett omtyckt strövområde. I den kuperade terrängen finns omväxlande natur med hagmarker, hällmarker och lummig skog. Här kan du också uppleva fornlämningar i form av olika stengravar.

Området utgörs av den södra delen av en upp till 20 meter hög bergsrygg av granit som löper i nord- sydlig riktning och sträcker sig ut i havet mellan Verkö och Säljö.

Väderbitna krattekar

Ekar och bokar är de vanligaste trädslagen, men här finns också tall, björk, rönn och enbuskar. Uppe på berget dominerar hällmark och ljunghed. På den magra jorden växer ekkrattskog. De av väder och vind utsatta ekarna är lågvuxna och spretiga. Mellan bergsryggarna finns några mindre kärr med björk och videsnår. Här finns små gräsytor och täta snår med nypon, hagtorn och björnbär.

Historiska hagmarker

I de södra och i de nordvästra delarna av reservatet finns vackra hagmarker med ek, hassel, enbuskar och enstaka bokar. I det beteslandskapet står imponerande jätteekar med vida kronor.

Betesdjur ser till att markerna hålls öppna vilket gynnar de gamla trädjättarna och hagmarksfloran. Även reservatets östra del har ett förflutet som betesmark. Efter att betet upphörde har lövskog, med främst ek och bok, tagit över. Här står gamla hagmarksträd som vuxit upp då landskapet var öppnare och ljusare.

”Liggande hönor”

På den södra delen finns två fornlämningar i form av runda stensättningar och två stycken ”liggande hönor”, det vill säga stora block uppallade på mindre stenar. Dessa fornlämningar är gravmarkeringar.

Gott om olika arter

Hagmarker med gamla träd är ofta artrika miljöer. Jungfrulin, kattfot, blåsuga och revfibbla är exempel på växter som trivs i hagmarkerna.

Här växer också orkidéerna nattviol och Adam och Eva. Många av reservatets mer ovanliga arter är knutna till ekarna, exempelvis oxtungssvamp och skillerticka samt Blekinges landskapsdjur ekoxen. I de öppna markerna har också den ovanliga grå vårtbitaren varit synlig samt flera sällsynta fjärilar som lövskogsnunna och silversmygare.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Knösö, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Störa djurlivet
 • medföra okopplad hund
 • uppställa husvagn
 • tälta eller förtöja båt mer än två dygn på andra än härför ravsedda platser
 • uppgöra eld annat än på härför avsedda platser
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar
 • parkera annat än på härför anvisade platser
 • bedriva vattenskidåkning.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1982
Kommun: Karlskrona
Karaktär: Strövområde, ekhagmark, hällmark, kust, hav
Areal: 67 hektar, varav 32,5 hektar land och 34,5 hektar vatten
Markägare: Karlskrona kommun
Förvaltare: Karlskrona kommun
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version