Södra Flymen

Foto: Sofie Willman

Naturreservatet Södra Flymen har barrnaturskog med gran och tall och mycket död ved. Här finns också gammla åkermark och rester av koltillverkning.

Naturreservatet ligger över högsta kustlinjen på mellan 90 och 100 meters höjd över havet. Berggrunden utgörs av smålandsgranit.

Granskog och fattigkärr

Det har inte skett några avverkningar i skogen på över 50 år. Därför har skogen utvecklats till en naturskog med mycket död ved. Förutom gran och tall växer här ek, bok, asp och björk.Ett stråk med flera öppna till halvöppna mindre fattigkärr samt små alsumpskogar och klarvattenytor gör området omväxlande. Fattigkärr förekommer oftast i kemiskt sura marker. I dess bottenskikt dominerar olika sorter av vitmossor.

Boplats för skalbaggar

Mängden död ved av i huvudsak gran är mycket stor och därför lever här ett stort antal skalbaggar som är beroende av död ved. En del av dessa är mycket ovanliga. Det finns även gott om mossor, lavar och svampar. Ett exempel är den ovanliga brandtickan, som har en av sina största förekomster i södra Sverige.

Gammal åkermark

Laga skifte genomfördes 1856. Området indelades då i Kohagen, Petter Månfors slåttarehage med Slåttarehagsåkern, Marken och Strågesvrå. Det framgår inte om det då fanns skog i området.

Marken var dock ointressant som odlingsmark. Runt Slåttarehagsåkern finns fortfarande halvöppen mark med växter som trivs där, till exempel gullviva, höskallra, jungfru Marie nycklar, prästkrage och liten blåklocka.

Blommorna är viktiga för matletande vedskalbaggar från den omgivande skogen. Slåttarehagsåkern håller nu på att växa igen med gran och området ska hållas öppet genom slåtter.

Andra kulturhistoriska spår är odlingsrösen, stenmurar, äldre vägar och stigar. En kolbotten finns i områdets östra del.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Södra Flymen, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada mark
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar eller odlingsrösen
 • otillbörligt störa djurlivet skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • framföra fordon
 • rida eller cykla tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld
 • på störande sätt utnyttja radio, cd-spelare eller på därmed jämförlig anordning
 • nyttja området för övningar som verkar störande på naturen eller allmänhetens friluftsliv
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • samla in skalbaggar
 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • uppföra tillfälligt jakttorn.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 2005

Kommun: Karlskrona

Karaktär: Barrnaturskog

Areal: 50 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Du kör norrut genom Rödeby och fortsätter cirka 11 kilometer nordost. Ta vänster efter cirka 1,8 kilometer efter vägskälet mot Flymen. Naturreservatet ligger på östra sidan av vägen 150 meter norr om vägskälet.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss