Södra Flymen

Södra Flymen, fuktig mosse

Foto: Sofie Willman

Naturreservatet Södra Flymen har barrnaturskog med gran och tall och mycket död ved. Här finns också gammla åkermark och rester av koltillverkning.

Naturreservatet ligger över högsta kustlinjen på mellan 90 och 100 meters höjd över havet. Berggrunden utgörs av smålandsgranit.

Granskog och fattigkärr

Det har inte skett några avverkningar i skogen på över 50 år. Därför har skogen utvecklats till en naturskog med mycket död ved. Förutom gran och tall växer här ek, bok, asp och björk.Ett stråk med flera öppna till halvöppna mindre fattigkärr samt små alsumpskogar och klarvattenytor gör området omväxlande. Fattigkärr förekommer oftast i kemiskt sura marker. I dess bottenskikt dominerar olika sorter av vitmossor.

Boplats för skalbaggar

Mängden död ved av i huvudsak gran är mycket stor och därför lever här ett stort antal skalbaggar som är beroende av död ved. En del av dessa är mycket ovanliga. Det finns även gott om mossor, lavar och svampar. Ett exempel är den ovanliga brandtickan, som har en av sina största förekomster i södra Sverige.

Gammal åkermark

Laga skifte genomfördes 1856. Området indelades då i Kohagen, Petter Månfors slåttarehage med Slåttarehagsåkern, Marken och Strågesvrå. Det framgår inte om det då fanns skog i området.

Marken var dock ointressant som odlingsmark. Runt Slåttarehagsåkern finns fortfarande halvöppen mark med växter som trivs där, till exempel gullviva, höskallra, jungfru Marie nycklar, prästkrage och liten blåklocka.

Blommorna är viktiga för matletande vedskalbaggar från den omgivande skogen. Slåttarehagsåkern håller nu på att växa igen med gran och området ska hållas öppet genom slåtter.

Andra kulturhistoriska spår är odlingsrösen, stenmurar, äldre vägar och stigar. En kolbotten finns i områdets östra del.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Södra Flymen, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Skada mark
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar eller odlingsrösen
 • otillbörligt störa djurlivet skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • framföra fordon
 • rida eller cykla tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld
 • på störande sätt utnyttja radio, cd-spelare eller på därmed jämförlig anordning
 • nyttja området för övningar som verkar störande på naturen eller allmänhetens friluftsliv
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Samla in skalbaggar
 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • uppföra tillfälligt jakttorn.

Serviceinformation

 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2005
Kommun: Karlskrona
Karaktär: Barrnaturskog
Areal: 50 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version