Sänneshult

Sänneshult

Foto: Robert Ekholm

Mellan sjön Sännen och Listersjön ligger en av de största bokskogarna i Blekinge. Blekingeleden går genom reservatet och hela området kring sjöarna Sännen och Listersjön är ett omtyckt strövområde.

Reservatet omfattar skogsområdet mellan Listersjön och Sännen, och delar av dessa sjöar. Högvuxen bokskog med inslag av ek dominerar skogsbeståndet.

Bokskog och ängsmark

Området innehåller flerskiktade och delvis gamla bokskogar, men även mindre områden med ekskog, barrskog och fina små sumpskogar. Det är relativt rikt på svamp och flera fynd av rödlistade eller i övrigt ovanliga arter har gjorts. I nordöstra delen av området finns betesmarker och en mindre slåtteräng med unga hamlade askar, lindar och lönnar. 

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Sänneshult, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • gräva upp växter,
 • skada levande eller döda träd eller buskar,
 • otillbörligt störa djurlivet, t ex genom närgången fotografering,
 • under tiden 1 april – 15 juli beträda eller vistas inom områdena omfattande dels Bockholmen i Sännen och ett vattenområde med 50 meters bredd kring holmen, dels Tolsebodaviken med öar i Listersjön jämte landområden väster och öster om viken,
 • medföra okopplad hund,
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar,
 • framföra motorbåt,
 • tälta eller uppställa husvagn,
 • uppankra eller förtöja båt längre tid än ett dygn,
 • göra upp eld annat än på härför iordningställda platser,
 • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt,
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • insamla skalbaggar eller fjärilar.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1981
Kommun: Ronneby
Karaktär: Bokskog, slåtteräng, sjö
Areal: 150 hektar varav 130 hektar land och 20 hektar vatten
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version