Mulatorp

Viterlandskap i Mulatorp

Foto: Karin Bergman

Mulatorp är en gammal ensamgård i Blekinges skogsbygder, vid gränsen mot Skåne. Här finns hävdade ängs- och hagmarker, omgivna av ek- och bokskogar samt naturskogsartade gran- och tallskogar. Artrikedomen är mycket stor.

Gården brukades på traditionellt vis fram till 1980-talet och har fortfarande en ålderdomlig karaktär. Från gården leder en välbevarad fägata österut. Där leddes förr djuren till betet på utmarkerna. Mangårdsbyggnaden och tillhörande uthus ingår inte i naturreservatet. Tänk på att visa hänsyn till de boende på gården vid besök i naturreservatet.

Många hamlade träd

Intill gården finns ett mindre område som hävdas genom traditionell lövängsslåtter, medan större delen av de öppna och trädbärande gräsmarkerna i övrigt beteshävdas. På de gamla inägomarkerna finns också en stor mängd hamlade träd, främst ask, men även lind och lönn. Hamling gav lövfoder, som förr var ett viktigt komplement till hö vintertid. Hamlade träd blir oftast betydligt äldre än träd som inte hamlas och på de gamla, grova stammarna trivs en mängd mossor och lavar. I söder och sydost gränsar de öppna och trädbärande gräsmarkerna till bok- och ekskogar.

På inägomarkerna och i de angränsande ädellövskogarna kan du hitta arter som almlav, havstulpanlav, lunglav, bokvårtlav, blomskägglav, rostfläck, klippfrullania, fällmossa, guldlockmossa, jättekamskivling, räfflad nagelskivling, sommarfibbla, gullviva, svinrot, St Pers nycklar och fjärilarna ängsmetallvinge och mindre bastardsvärmare.

Gammal bondeskog

Mulatorps utmarker domineras av naturskogsartade gran- och tallskogar, som skötts på traditionellt sätt genom blädning (plockhuggning). Fram till mitten av 1900-talet bedrevs även skogsbete på utmarkerna. Från gården leddes kreaturen via fägatan ut i de kringliggande skogsmarkerna. Markerna är kuperade och mot Mulasjön i sydväst finns brantpartier. I nordost gränsar området mot Hejsjön. Har du tur kan du träffa på tjäder i skogarna.

Lämningar efter olika verksamheter

I naturreservatet finns många strukturer från äldre tiders brukande, som stenmurar, odlingsrösen och husgrunder. Det finns också lämningar från andra verksamheter som kompletterade jordbruket, så som en kolbotten med rester efter en kolmila, en kolarkoja, tjärdalar och en linbasta. Linbastan användes för att torka lin till linberedning.

Nere vid Grytån kan du även finna resterna efter en vattendriven kvarn och såg. En pestbegravningsplats från år 1710 ligger i en liten lund strax söder om gården. Den vittnar om den tidens farsot, pesten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Mulatorp, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada mark
 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar
 • skada stenmurar eller odlingsrösen
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • framföra fordon annat än på härför upplåten väg till parkeringsplatsen
 • rida eller cykla annat än på väg till parkeringsplatsen
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • på störande sätt nyttja radio, cd-spelare eller dylikt eller på annat sätt åstadkomma störande buller
 • nyttja området för övningar som verkar störande på naturen eller allmänhetens friluftsliv
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • samla in fjärilar eller skalbaggar
 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning

 

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2004
Kommun: Olofström
Karaktär: Ålderdomligt kulturlandskap, ängs- och hagmarker, ädellövskog, barrnaturskog
Areal: 70 hektar, varav 60 hektar land och 10 hektar vatten
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Kontakt