Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Mulatorp

Viterlandskap i Mulatorp

Foto: Karin Bergman

Mulatorp är en gammal ensamgård i Blekinges skogsbygder, vid gränsen mot Skåne. Här finns hävdade ängs- och hagmarker, omgivna av ek- och bokskogar samt naturskogsartade gran- och tallskogar. Artrikedomen är mycket stor.

Gården brukades på traditionellt vis fram till 1980-talet och har fortfarande en ålderdomlig karaktär. Från gården leder en välbevarad fägata österut. Där leddes förr djuren till betet på utmarkerna. Mangårdsbyggnaden och tillhörande uthus ingår inte i naturreservatet. Tänk på att visa hänsyn till de boende på gården vid besök i naturreservatet.

Många hamlade träd

Intill gården finns ett mindre område som hävdas genom traditionell lövängsslåtter, medan större delen av de öppna och trädbärande gräsmarkerna i övrigt beteshävdas. På de gamla inägomarkerna finns också en stor mängd hamlade träd, främst ask, men även lind och lönn. Hamling gav lövfoder, som förr var ett viktigt komplement till hö vintertid. Hamlade träd blir oftast betydligt äldre än träd som inte hamlas och på de gamla, grova stammarna trivs en mängd mossor och lavar. I söder och sydost gränsar de öppna och trädbärande gräsmarkerna till bok- och ekskogar.

På inägomarkerna och i de angränsande ädellövskogarna kan du hitta arter som almlav, havstulpanlav, lunglav, bokvårtlav, blomskägglav, rostfläck, klippfrullania, fällmossa, guldlockmossa, jättekamskivling, räfflad nagelskivling, sommarfibbla, gullviva, svinrot, sankt Pers nycklar och fjärilarna ängsmetallvinge och mindre bastardsvärmare.

Gammal bondeskog

Mulatorps utmarker domineras av naturskogsartade gran- och tallskogar, som skötts på traditionellt sätt genom blädning (plockhuggning). Fram till mitten av 1900-talet bedrevs även skogsbete på utmarkerna. Från gården leddes kreaturen via fägatan ut i de kringliggande skogsmarkerna. Markerna är kuperade och mot Mulasjön i sydväst finns brantpartier. I nordost gränsar området mot Hejsjön. Har du tur kan du träffa på tjäder i skogarna.

Lämningar efter olika verksamheter

I naturreservatet finns många strukturer från äldre tiders brukande, som stenmurar, odlingsrösen och husgrunder. Det finns också lämningar från andra verksamheter som kompletterade jordbruket, så som en kolbotten med rester efter en kolmila, en kolarkoja, tjärdalar och en linbasta. Linbastan användes för att torka lin till linberedning.

Nere vid Grytån kan du även finna resterna efter en vattendriven kvarn och såg. En pestbegravningsplats från år 1710 ligger i en liten lund strax söder om gården. Den vittnar om den tidens farsot, pesten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Mulatorp, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada mark
 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar
 • skada stenmurar eller odlingsrösen
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • framföra fordon annat än på härför upplåten väg till parkeringsplatsen
 • rida eller cykla annat än på väg till parkeringsplatsen
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • på störande sätt nyttja radio, cd-spelare eller dylikt eller på annat sätt åstadkomma störande buller
 • nyttja området för övningar som verkar störande på naturen eller allmänhetens friluftsliv
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • samla in fjärilar eller skalbaggar
 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2004

Kommun: Olofström

Karaktär: Ålderdomligt kulturlandskap, ängs- och hagmarker, ädellövskog, barrnaturskog

Areal: 70 hektar, varav 60 hektar land och 10 hektar vatten

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Med bil

Naturreservatet Mulatorp ligger otillgängligt, intill gränsen mot Skåne mellan Mulasjön och Hejsjön. Kör Lönsbodavägen (väg 15) från Vilshult norrut mot Lönsboda. Vid Skälmershult, cirka fyra kilometer norr om Vilshult, sväng höger mot Ulvshult. Kör cirka två kilometer till Ulvshult och sväng där höger in på Ringvägen (Sveaskogsskyltad grusväg). Kör ytterligare två kilometer och sväng sedan höger in på Mulasjövägen. Följ den lilla grusvägen en kilometer så kommer du fram till naturreservatet och dess parkering.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Med kollektivtrafik

Närmaste busshållplats är Skälmershult, cirka sex kilometer från naturreservatet.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss