Vind i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Sölvesborgsviken

Sölvesborgsviken, utsikt över vikens inre del

Foto: Ulf Lundgren

Vid Sölvesborgviken kan man få uppleva såväl ett rikt fågelliv som en artrik flora i de betade strandängarna och torrängarna. Det finns även kulturhistoriska värden, exempelvis resterna av en gammal befästning på Kaninholmen. Det är lätt att ta sig hit över Sölvesborgsbron och området är viktigt för friluftslivet.

Sölvesborgsviken är ett gammalt naturreservat, ursprungligen bildat som naturminnesmärke år 1939 i syfte att skydda fågellivet. I december 2017 ombildades reservatet med nya gränser och föreskrifter. Naturreservatet består till största delen av en brackvattenvik med omgivande stränder. Den inre delen av viken är grund och vassrik. Innanför vassbältet finns betade strandängar, torrängar och skogsdungar. Även några mindre öar ingår.

Artrik flora och fauna

Viken är av stort värde för främst rastande och övervintrande sjöfåglar. Vattnen runt Sölvesborg har bedömts vara av internationell betydelse som övervintringsplats för vigg och salskrake. Som häckningsplats är Sölvesborgsviken betydelsefull för flera våtmarksberoende och vasslevande fågelarter, till exempel brun kärrhök och skäggmes. Området hyser förutom fåglar även flera sällsynta arter av bland annat fjärilar och groddjur, samt av kärlväxter som luddfingerört och ängsnycklar. I vikens inre del har den rödlistade kransalgen raggsträfse påträffats. Arten förekommer bara i Östersjön.

Tätortsnära natur

Genom sin närhet till Sölvesborgs stad och bostadsområdet Ljungaviken har naturreservatet stor betydelse för rekreation och friluftsliv. Områdets tillgänglighet har dessutom ökat sedan Sölvesborgsbron invigdes 2012.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Sölvesborgsviken, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar,
 • otillbörligt störa djurlivet,
 • skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt,
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning,
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
 • medföra okopplad hund annat än vid eventuell jakt,
 • framföra fordon, rida eller cykla annat än på anvisade vägar/stigar inom reservatet,
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn,
 • göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldstad.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning,
 • nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Rådmansholmarna i reservatets västra del omfattas av fågelskydd, med beträdnadsförbud 1 april – 15 juli.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Stig Stig
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Fakta

Skyddsår: Bildat 1939. Ombildat 2017.
Karaktär: Grund havsvik, havsstrandäng, fågellokal, tätortsnära natur
Kommun: Sölvesborg
Areal: 167 hektar varav 58 hektar land och 109 hektar vatten
Markägare: Sölvesborgs kommun, privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version