Sölvesborgsviken

Sölvesborgsviken, utsikt över vikens inre del

Foto: Ulf Lundgren

Vid Sölvesborgviken kan man få uppleva såväl ett rikt fågelliv som en artrik flora i de betade strandängarna och torrängarna. Det finns även kulturhistoriska värden, exempelvis resterna av en gammal befästning på Kaninholmen. Det är lätt att ta sig hit över Sölvesborgsbron och området är viktigt för friluftslivet.

Sölvesborgsviken är ett gammalt naturreservat, ursprungligen bildat som naturminnesmärke år 1939 i syfte att skydda fågellivet. I december 2017 ombildades reservatet med nya gränser och föreskrifter. Naturreservatet består till största delen av en brackvattenvik med omgivande stränder. Den inre delen av viken är grund och vassrik. Innanför vassbältet finns betade strandängar, torrängar och skogsdungar. Även några mindre öar ingår.

Artrik flora och fauna

Viken är av stort värde för främst rastande och övervintrande sjöfåglar. Vattnen runt Sölvesborg har bedömts vara av internationell betydelse som övervintringsplats för vigg och salskrake. Som häckningsplats är Sölvesborgsviken betydelsefull för flera våtmarksberoende och vasslevande fågelarter, till exempel brun kärrhök och skäggmes. Området hyser förutom fåglar även flera sällsynta arter av bland annat fjärilar och groddjur, samt av kärlväxter som luddfingerört och ängsnycklar. I vikens inre del har den rödlistade kransalgen raggsträfse påträffats. Arten förekommer bara i Östersjön.

Tätortsnära natur

Genom sin närhet till Sölvesborgs stad och bostadsområdet Ljungaviken har naturreservatet stor betydelse för rekreation och friluftsliv. Områdets tillgänglighet har dessutom ökat sedan Sölvesborgsbron invigdes 2012.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Sölvesborgsviken, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • medföra okopplad hund annat än vid eventuell jakt
 • framföra fordon, rida eller cykla annat än på anvisade vägar/stigar inom reservatet
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn
 • göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldstad.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Rådmansholmarna i reservatets västra del omfattas av fågelskydd, med beträdnadsförbud 1 april – 15 juli.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Skyddsår: Bildat 1939. Ombildat 2017.
Karaktär: Grund havsvik, havsstrandäng, fågellokal, tätortsnära natur
Kommun: Sölvesborg
Areal: 167 hektar varav 58 hektar land och 109 hektar vatten
Markägare: Sölvesborgs kommun, privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet är lättillgängligt både från väster och öster. En gång- och cykelbro (Sölvesborgsbron) leder från Sölvesborg och över viken (genom naturreservatet) till bostadsområdet Ljungaviken som ligger i direkt anslutning till området.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Med kollektivtrafik

Närmaste busshållplatser är "Sölvesborgs resecentrum" på vikens västra sida och "Sölvesborg Ljungaviken" på östra sidan.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss