Valje

I omgivningarna kring Valje herrgård kan du vandra längs vattnet i ett unikt ädellövsdominerat kustlandskap eller njuta av bokskogarnas pelarsalar. Kulturlandskapets långa historia har bidragit till att här idag finns en rik och värdefull flora och fauna.

Valje halvö

Halvön har en lång historia som inägomark och ”engelsk park” till Valje herrgård. Många jätteekar och jättelindar är flera hundra år gamla och hyser därför idag en värdefull flora och fauna, bland annat spännande vedinsekter och fladdermöss. I vissa delar har det bedrivits slåtter, men idag betas hela halvön.

Skogarna

Skogarna inom reservatet domineras av näringsrika bokskogar, där skogen i söder är mer varierad och rik på död ved än den är i nordost. Infarten till Valje herrgård kantas av en allé med mycket gamla ädellövträd av olika slag. Lägg också märke till ett par jätteträd av sykomorlönn som står i det lilla skogspartiet mellan infartsvägen och järnvägen.

Valjeviken

I reservatet ingår också delar av havsviken Valjeviken. Den marina miljön domineras av grunda mjukbottnar med en artrik vegetation som är viktiga för fiskarnas reproduktion. Viken är ett viktigt reproduktionsområde för bland annat gädda och abborre.

Friluftsliv

Reservatet ligger tätortsnära och är lättillgängligt via vandringsled och stigar. Framför allt Valje halvö är välbesökt med sina stigar längs havet och med möjligheter att rasta och grilla, men även södra skogsområdet med Sölvesborgsleden och andra stigar är lättillgängligt. Bokskogen i nordost går också att vandra i. Från söder kommer man dit via en gång- och cykeltunnel under järnvägen.

Åtgärder gynnar ekmiljöer

Inom ramen för EU-projektet LIFE Bridging the Gap (BTG) kommer under åren 2016–2022 åtgärder att genomföras inom naturreservatet med syfte att gynna ekar och arter knutna till ekmiljöer.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Valje, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar och odlingsrösen
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar och parkeringsplatser
 • gräva upp växter eller skada döda träd
 • plocka blommor
 • otillbörligt störa djurlivet
 • medföra ej kopplad hund
 • göra upp eld annat än på anvisade platser
 • tälta eller uppställa husvagn
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • på störande sätt utnyttja radio, bandspelare eller motsvarande
 • rida annat än på vägar.

  Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:
 • bedriva vetenskaplig forskning eller undersökningsverksamhet.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1991
Kommun: Sölvesborg
Karaktär: Ädellövskog, hagmarker, marina områden, friluftsliv
Areal: 91 hektar varav 43 hektar land och 48 hektar vatten
Markägare. Sölvesborgs kommun och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version