Valje

Valje halvö, döda ekar i hagmark

Foto: Ingegerd Erlandsson

I omgivningarna kring Valje herrgård kan du vandra längs vattnet i ett unikt ädellövsdominerat kustlandskap eller njuta av bokskogarnas pelarsalar. Kulturlandskapets långa historia har bidragit till att här idag finns en rik och värdefull flora och fauna.

Valje halvö

Halvön har en lång historia som inägomark och ”park” till Valje herrgård. Många jätteekar och jättelindar är flera hundra år gamla och hyser därför idag en värdefull flora och fauna, bland annat spännande vedinsekter och fladdermöss. I vissa delar har det bedrivits slåtter, men idag betas hela halvön.

Skogarna

Skogarna inom reservatet domineras av näringsrika bokskogar, där den södra är mer varierad och rik på död ved än den nordöstra. Den är också mer lättillgänglig via Sölvesborgsleden och andra stigar. Infarten till Valje herrgård kantas av en allé med mycket gamla ädellövträd av olika slag. Lägg också märke till ett par jätteträd av sykomorlönn som står i det lilla skogspartiet mellan infartsvägen och järnvägen.

Valjeviken

I reservatet ingår också delar av Valjeviken med sina skyddade grunda mjukbottnar. Viken är ett viktigt reproduktionsområde för bland annat gädda och abborre.

Friluftsliv

Framför allt Valje halvö är välbesökt med sina stigar längs havet och möjligheter att rasta och grilla, men även södra skogsområdet med Sölvesborgsleden och andra stigar. Men bokskogen i nordost är inte svårtillgänglig på något sätt! Vill du komma in i den från söder finns en gång- och cykeltunnel under järnvägen.

Reservatet kommer att få en ny skötselplan under 2019.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Valje, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar och odlingsrösen
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar och parkeringsplatser
 • gräva upp växter eller skada döda träd
 • plocka blommor
 • otillbörligt störa djurlivet
 • medföra ej kopplad hund
 • göra upp eld annat än på anvisade platser
 • tälta eller uppställa husvagn
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • på störande sätt utnyttja radio, bandspelare eller motsvarande
 • rida annat än på vägar.

  Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:
 • bedriva vetenskaplig forskning eller undersökningsverksamhet.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1991
Kommun: Sölvesborg
Karaktär: Ädellövskog, hagmarker, marina områden, friluftsliv
Areal: 91 hektar varav 43 hektar land och 48 hektar vatten
Markägare. Sölvesborgs kommun och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version