Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tjärö

Foto: Robert Ekholm

Naturreservatet Tjärö är en av Blekinges vackraste öar, med mycket att upptäcka. Till Tjärö kommer man med båt. Ön är inte större än att du kan vandra runt den på några timmar. Tag god tid på dig och upplev Tjärös rika djur- och växtliv, med många arter typiska för skärgården. Öns byggnader består av äldre hus som tidigare funnits på platsen eller ditförts. Under sommaren finns betesdjur på ön.

Det går skärgårdstrafik från Järnavik och Karlshamn. Landskapet har formats av människan, som under många generationer röjt och odlat, hållit betesdjur och avverkat skog. Stenmurar och odlingsrösen vittnar om böndernas slit och odlarmöda.

Rundslipade klipphällar

Kustlandskapet har varierad topografi där berggrunden är genombruten av mindre sprickdalar och med tydliga spår av inlandsisens verkningar i form av rundhällar med isräfflor och block. Just de branta rundslipade hällarna längs kusten är utmärkande för Tjärö. I havet finns ekologiskt värdefulla marina biotoper, till exempel tångbälten och ålgräsängar.

Gammalt kulturlandskap

På ön finns två fasta fornlämningar, stensättningar från brons- eller järnåldern. Tjärö började sannolikt bebyggas under bronsåldern (cirka 3 700 år till 2 500 år sedan).

Med hjälp av pollenanalyser kan man se att under järnåldern var denna del av Blekinges kust i betydande omfattning uppodlad eller utnyttjad för boskapsskötsel.

Betalade skatt med torsk

Tjärö finns upptagen som kronohemman i Jordeboken från 1659. Skatt togs då ut i form av en halv tunna torsk. Mantalslängden för 1685 anger att här på ön fanns tre vuxna personer bosatta. Fram på 1700-talet ökade bebyggelsen. På 1800-talet fanns här som mest sex gårdar. Befolkningen försörjde sig då på jordbruk, fiske, båtbyggeri och stenhuggeri.

Bebyggelsen med sina röda trähus på det gamla byläget är en kulturhistoriskt viktig del av Tjärös karaktär och ett intressant exempel på en turistanläggning som vuxit fram under 1900-talet. Tjärö ägdes mellan åren 1939 och 2008 av Svenska Turistföreningen (STF), som också drev en turiststation med vandrarhem och gästhamn på ön.

Typisk skärgårdsbygd

I havet kring Tjärö ligger flera holmar och skär. Tjärö är en karaktäristisk del av den mellanblekingska skärgårdsbygden, med ett mosaikliknande kulturlandskap med betesmarker. Ekhagar och ädellövskog blandas med enbuskar, hällmarker och klippstränder samt mindre strandängar och gräsmarker.

Färgrik blomsterprakt

Gräsmarkerna är på sina ställen både art- och individrika. Lila styvmorsviol, gul fetknopp och rosa tjärblomster står för en del av färgprakten. De öppna områdena vid Kalven är särskilt blomsterrika. Här växer till exempel brudbröd, darrgräs, natt och dag och storrams samt orkidéerna Adam och Eva och nattviol. Betesdjur bidrar till att bevara det öppna landskapet med dess flora och fauna. De trädklädda markerna domineras av ek.

Skärgårdsfåglar

Fågellivet är typiskt för skärgården i Blekinge. Ejder och vigg är vanliga andfåglar. Kanadagåsen är något av en karaktärsfågel för den här delen av skärgården. Under försommaren hörs näktergal och törnsångare från snåren. Har man tur kan man få syn på törnskatan, som spetsar sina byten på slånbuskarnas taggar. Flera av de små holmarna och skären utanför Tjärö är fågelskyddsområden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Tjärö, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt, eller bortföra död ved
 • medföra lösspringande hund
 • framföra cykel, annat fordon eller rida, annat än på väg
 • tälta, annat än på angiven tältplats i ett dygn
 • göra upp eld eller använda engångsgrillar annat än i iordningställd eldplats
 • inom ett avstånd på 150 meter från huvudön Tjärös strandlinje framföra motorbåt med högre hastighet än 5 knop
 • tömma båttoaletter i havet
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning, sätta ut fällor för insamling av ryggradslösa djur samt att plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • nyttja området för tävling, övning eller annan aktivitet som kan inverka störande på naturmiljön eller det rörliga friluftslivet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1976

Kommun: Karlshamn

Karaktär: Skärgårdsö, betesmark, fågelliv, friluftsliv och kulturlandskap, marin miljö

Areal: 306 hektar, varav 83 hektar land

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Med bil

Ön Tjärö ligger i Hällaryds skärgård och dit kan du ta dig med båt från Järnavik, som går till Tjärö under sommaren och tar ungefär en kvart. För att komma till Järnavik tar du av vid trafikplats 55 från E22:an, följ sedan skyltning mot Järnavik. Skärgårdsbåtar från Karlshamn trafikerar också ön under sommaren och överfarten tar ungefär en timme och 20 minuter.

Vägbeskrivning till Järnaviks brygga i Google Maps Länk till annan webbplats.

Med kollektivtrafik

Busslinje 250 från Bräkne-Hoby och Ronneby går till Järnaviks brygga. Därifrån går skärgårdsbåt till Tjärö under sommaren, resan tar ungefär en kvart. Skärgårdsbåtar från Karlshamn trafikerar också ön under sommaren och överfarten tar ungefär en timme och 20 minuter.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss