Stärnö-Boön

Stärnö-Boön

Foto: Lars-Göran Olsén

Stärnö och Boön är ett av Karlshamns viktigaste frilufts- och strövområden. Här kan du vandra i ädellövskogar och tallskogar, och på hällmarker med utsikt över havet. På strandklipporna syns jättegrytor och isräfflor. Området har även en rik kulturhistoria.

Ädellövskog och tallskog

Skogen på Stärnöhalvön består till största delen av ädellövträd (bok, ek, avenbok) men en betydande del domineras även av tall, bland annat på Bålabacken i sydost. På Boön finns tallskog med inslag av äldre träd som kompletterar den mycket skyddsvärda tallskogen på Bålabacken.

I området finns även hällmarker i form av främst strandklippor med jättegrytor och isräffelbildningar. En stor diabasgång går tvärs över halvön, vilket ger särskilda förutsättningar för vissa krävande växt- och djurarter.

Naturreservatet hyser ett stort antal rödlistade arter av insekter, groddjur, fåglar, svampar och lavar. De flesta av arterna är beroende av skog med gamla träd och inslag av död ved.

Under vattenytan

I delar av vattenområdet ner till 18 meters djup förekommer lämningar från Yoldiatiden för 11 600–10 700 år sedan då havsytan var betydligt lägre än idag. Bland annat har ett flertal tallstubbar påträffats på havsbottnen, vilka utgör rester av de tallskogar som växte i området under denna tid. Undervattensmiljön utgörs av hårda bottnar med hällar och block, samt sandbottnar. Vegetationen består av rödalger, bälten av blåstång och sågtång, samt ålgräsängar.

Rik kulturhistoria Bronsåldersröset Högarör finns på Stärnös högsta punkt. Bronsåldern inträffade i Sverige cirka 1 800–500 år före vår tideräkning. På Boön finns viktiga kulturminnen som speglar Karlshamns historia, bland annat platsen för det gamla örlogsvarvet (1658–1659), försvarsanläggningen Gamle skans och många spår av stenbrytning.

Tätortsnära natur

Stärnö och Boön har genom sitt tätortsnära läge stor betydelse för friluftslivet. Vid Stärnö Sandvik finns en väl utrustad badplats. Inom reservatet finns även ett omfattande nät av stigar, bland annat en funktionsanpassad led som utgår från Stärnö Sandvik.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Stärnö-Boön, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Skada mark eller bottnar i vattenområdet
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada fornlämningar eller andra kulturhistoriska lämningar, såsom stenmurar och odlingsrösen
 • otillbörligt störa djurlivet
 • sätta ut fisk, kräftor eller andra vattenlevande djur i vattenfyllda stenbrott, kärr, hällkar eller andra småvatten
 • skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • medföra lös hund annat än vid skyddsjakt
 • framföra fordon eller cykla annat än på anvisade vägar inom reservatet
 • rida
 • tälta
 • ställa upp husvagn eller husbil över natten
 • göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldstad
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • bedriva utgrävning av numera översvämmade terrestra avlagringar eller på annat sätt skada dessa lämningar
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitslar, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • nyttja området för tävling, fest eller övning som är störande för naturen eller allmänhetens friluftsliv.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2014
Kommun: Karlshamn
Karaktär: Kustlandskap med ädellövskog och tallskog, marin miljö, friluftsliv
Areal: 900 hektar varav 195 hektar land och 795 hektar vatten
Markägare: Karlshamns kommun och staten
Förvaltare: Karlshamns kommun
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000 (större delen)

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version