Stärnö-Boön

Foto: Lars-Göran Olsén

Stärnö och Boön är ett av Karlshamns viktigaste frilufts- och strövområden. Här kan du vandra i ädellövskogar och tallskogar, och på hällmarker med utsikt över havet. På strandklipporna syns jättegrytor och isräfflor. Området har även en rik kulturhistoria.

Ädellövskog och tallskog

Skogen på Stärnöhalvön består till största delen av ädellövträd (bok, ek, avenbok) men en betydande del domineras även av tall, bland annat på Bålabacken i sydost. På Boön finns tallskog med inslag av äldre träd som kompletterar den mycket skyddsvärda tallskogen på Bålabacken.

I området finns även hällmarker i form av främst strandklippor med jättegrytor och isräffelbildningar. En stor diabasgång går tvärs över halvön, vilket ger särskilda förutsättningar för vissa krävande växt- och djurarter.

Naturreservatet hyser ett stort antal rödlistade arter av insekter, groddjur, fåglar, svampar och lavar. De flesta av arterna är beroende av skog med gamla träd och inslag av död ved.

Under vattenytan

I delar av vattenområdet ner till 18 meters djup förekommer lämningar från Yoldiatiden för 11 600–10 700 år sedan då havsytan var betydligt lägre än idag. Bland annat har ett flertal tallstubbar påträffats på havsbottnen, vilka utgör rester av de tallskogar som växte i området under denna tid. Undervattensmiljön utgörs av hårda bottnar med hällar och block, samt sandbottnar. Vegetationen består av rödalger, bälten av blåstång och sågtång, samt ålgräsängar.

Rik kulturhistoria Bronsåldersröset Högarör finns på Stärnös högsta punkt. Bronsåldern inträffade i Sverige cirka 1 800–500 år före vår tideräkning. På Boön finns viktiga kulturminnen som speglar Karlshamns historia, bland annat platsen för det gamla örlogsvarvet (1658–1659), försvarsanläggningen Gamle skans och många spår av stenbrytning.

Tätortsnära natur

Stärnö och Boön har genom sitt tätortsnära läge stor betydelse för friluftslivet. Vid Stärnö Sandvik finns en väl utrustad badplats. Inom reservatet finns även ett omfattande nät av stigar, bland annat en funktionsanpassad led som utgår från Stärnö Sandvik.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Stärnö-Boön, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada eller förstöra mark, bottnar i vattenområdet, fast naturföremål eller ytbildning
 • skada fornlämningar eller andra kulturhistoriska lämningar, såsom stenmurar och odlingsrösen
 • störa djurlivet
 • sätta ut fisk, kräftor eller andra vattenlevande djur i vattenfyllda stenbrott, kärr, hällkar eller andra småvatten
 • skada växande eller döda träd och buskar
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • ta med okopplad hund annat än vid skyddsjakt
 • framföra fordon eller cykla annat än på anvisade vägar inom reservatet
 • rida
 • tälta
 • ställa upp husvagn eller husbil över natten
 • göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldstad
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • bedriva utgrävning av numera översvämmade terrestra avlagringar eller på annat sätt skada dessa lämningar
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande
 • nyttja området för tävling, fest eller övning som är störande för naturen eller allmänhetens friluftsliv.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2014

Kommun: Karlshamn

Karaktär: Kustlandskap med ädellövskog och tallskog, marin miljö, friluftsliv

Areal: 900 hektar varav 195 hektar land och 795 hektar vatten

Markägare: Karlshamns kommun och staten

Förvaltare: Karlshamns kommun

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000 (större delen)

Hitta hit

Med bil

Ta av från E22:an vid trafikplats Karlshamn Västra och kör väg 29 genom rondellen och vidare söderut. Följ skyltningen och sväng höger mot Stärnö. Vid badplatsen Stärnö Sandvik finns en större parkeringsplats.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Med kollektivtrafik

Närmaste busshållplats är Karlshamn centrum väst som ligger fyra kilometer från naturreservatet. Hållplatsen trafikeras av busslinjerna 1 från Svängsta, 2 från Mörrum, 350 från Sölvesborg, 370 från Växjö samt 630 och 635 från Olofström.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss