Loberget

Gården på Loberget

Foto: Robert Ekholm

Naturreservatet ligger i övre delen av Mieåns dalgång. Här kan du uppleva ett kulturhistoriskt landskap med gården från 1800-talets början och omgivande odlingslandskap och skogsbevuxna utmarker.

Gårdens bebyggelse har till stor del fått behålla sin ursprungliga prägel. Inom reservatet har det även funnits minst fyra torp under olika tidsperioder, varav det ena brukades ända in på 1930-talet. Torpmiljön här är fortfarande synlig med husgrunder, fruktträd och hamlade träd.

Isälvsavlagringar och inägomarker

Naturreservatet höjer sig över Mieån på dess västra sida. Längs ådalen löper en skarpt markerad getryggsformad grusås. På dalsidan kring gården finns även terrassformade isälvsavlagringar, som tidigare varit uppodlade åkrar, men som numera betas. Arter som gullviva, jungfrulin, ängsviol, sommarfibbla, vårbrodd och knippfryle trivs på de torra, öppna gräsmarkerna. Odlingsrösen och hamlade träd finns i anslutning till de tidigare åkrarna.

På de gamla inägorna står också ekdominerade lövskogar. Lundfloran är bitvis rik med arter som skogsbingel, lundslok, trolldruva, storrams och ormbär. I ett källkärr i södra delen av inägomarken finns ett stort bestånd av den i södra Sverige sällsynta dunmossan.

Naturskogar och kärrmarker

Gränsen är skarp mellan den tidigare inägomarken och utmarken som ligger väster därom. Ekskogen övergår i barrnaturskog med gran och tall samt gott om död ved i olika nedbrytningsstadier. På marken växer blåbär och rikligt med mossor, t ex västlig hakmossa, vågig sidenmossa och stora kuddar med blåmossa. I sankare partier finns tall- och lövbevuxna kärr med skvattram och tuvull i fältskiktet. Centralt i utmarken ligger Logylet, som är en näringsfattig brunvattensjö omgiven av gungflyn. I reservatets västra del finns områden med äldre bokar.

Trivsamt för vedlevande skalbaggar

I skogarna trivs vedlevande skalbaggar, till exempel den enfärgade barksvartbaggen, som lever under barken på gamla bokar. Den sexfläckiga blombocken lever som larv i nedfallna delar av äldre ekar.

Även fågellivet är rikt, med arter som exempelvis tjäder, järpe, pärluggla, kungsfågel, spillkråka, gröngöling och mindre hackspett.

Loberget, vitsippor

Foto: Lars-Göran Olsén

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Loberget, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Gräva eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar och odlingsrösen
 • störa djurlivet
 • gräva upp växter eller plocka blommor
 • beträda slåtterängar under tiden 21 mars till ängsslåttern omkring 20 juli utom på markerade strövstigar
 • medföra okopplad hund annat än vid jakt
 • göra upp eld
 • framföra motordrivet fordon
 • cykla eller rida annat än på tillfartsvägen till gården
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • på störande sätt utnyttja radio, bandspelare, cd-spelare eller därmed jämförlig anordning eller på annat sätt åstadkomma störande buller
 • nyttja området för övningar som verkar störande för naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • i reservatet anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Samla in fjärilar och skalbaggar
 • bedriva vetenskaplig forskning eller undersökningsverksamhet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2002
Kommun: Karlshamn
Karaktär: Ålderdomligt kulturlandskap, inägor, barrskogsdominerade utmarker, å, isälvsavlagringar, kulturhistoria.
Areal: 128 hektar, varav 125 hektar land och 3 hektar vatten
Markägare: Staten och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version