Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Loberget

Loberget. Inägomark med gammalt hamlat träd.

Foto: Ingegerd Nordahl

Loberget ligger i övre delen av Mieåns dalgång. Här kan du uppleva ett kulturhistoriskt landskap med odlingslandskap runt gården från 1800-talets början och omgivande skogsbevuxna utmarker.

Gårdens bebyggelse, som inte ingår i naturreservatet, har till stor del fått behålla sin ursprungliga prägel. Inom reservatet har det även funnits minst fyra torp under olika tidsperioder, varav det ena brukades ända in på 1930-talet. Torpmiljön här är fortfarande synlig med husgrunder, fruktträd och hamlade träd.

Isälvsavlagringar och inägomarker

Naturreservatet höjer sig över Mieån på dess västra sida. Längs ådalen löper en skarpt markerad getryggsformad grusås. På dalsidan kring gården finns även terrassformade isälvsavlagringar, som tidigare varit uppodlade åkrar, men som numera betas. Arter som gullviva, jungfrulin, ängsviol, sommarfibbla, vårbrodd och knippfryle trivs på de torra, öppna gräsmarkerna. Odlingsrösen och hamlade träd finns i anslutning till de tidigare åkrarna.

På de gamla inägorna står också ekdominerade lövskogar. Lundfloran är bitvis rik med arter som skogsbingel, lundslok, trolldruva, storrams och ormbär. I ett källkärr i södra delen av inägomarken finns ett stort bestånd av den i södra Sverige sällsynta dunmossan.

Naturskogar och kärrmarker

Gränsen är skarp mellan den tidigare inägomarken och utmarken som ligger väster därom. Ekskogen övergår i barrnaturskog med gran och tall samt gott om död ved i olika nedbrytningsstadier. På marken växer blåbär och rikligt med mossor, t ex västlig hakmossa, vågig sidenmossa och stora kuddar med blåmossa. I sankare partier finns tall- och lövbevuxna kärr med skvattram och tuvull i fältskiktet. Centralt i utmarken ligger Logylet, som är en näringsfattig brunvattensjö omgiven av gungflyn. I reservatets västra del finns områden med äldre bokar.

Trivsamt för vedlevande skalbaggar

I skogarna trivs vedlevande skalbaggar, till exempel den enfärgade barksvartbaggen, som lever under barken på gamla bokar. Den sexfläckiga blombocken lever som larv i nedfallna delar av äldre ekar.

Även fågellivet är rikt, med arter som exempelvis tjäder, järpe, pärluggla, kungsfågel, spillkråka, gröngöling och mindre hackspett.

Logylet. I skogskanten vid stranden med mossa och skvattram.

Foto: Lars-Göran Olsén

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Loberget, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • gräva eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar och odlingsrösen
 • störa djurlivet
 • gräva upp växter eller plocka blommor
 • beträda slåtterängar under tiden 21 mars till ängsslåttern omkring 20 juli utom på markerade strövstigar
 • medföra okopplad hund annat än vid jakt
 • göra upp eld
 • framföra motordrivet fordon
 • cykla eller rida annat än på tillfartsvägen till gården
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • på störande sätt utnyttja radio, bandspelare, cd-spelare eller därmed jämförlig anordning eller på annat sätt åstadkomma störande buller
 • nyttja området för övningar som verkar störande för naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • i reservatet anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • samla in fjärilar och skalbaggar
 • bedriva vetenskaplig forskning eller undersökningsverksamhet.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 2002

Kommun: Karlshamn

Karaktär: Ålderdomligt kulturlandskap, inägor, barrskogsdominerade utmarker, å, isälvsavlagringar, kulturhistoria

Areal: 128 hektar, varav 125 hektar land och 3 hektar vatten

Markägare: Staten och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Med bil

Naturreservatet Loberget ligger längs Gamla Tingsrydsvägen, drygt två mil norr om Karlshamn. Naturreservatet har ingen egen reservatsparkering, men naturreservatet Ires parkering kan användas.

Sväng av från riksväg 29 vid skylt mot Ire/Ire natur- och kulturskola Naturreservat, följ Ljungsjömålavägen fram till T-korsningen, sväng höger in på Gamla Tingsrydsvägen och följ skyltning mot Naturreservat i cirka 700 meter. Ire naturreservats parkering ligger precis intill vägen på höger sida. Gå sedan ett par hundra meter längs Gamla Tingsrydsvägen norrut och sväng vänster in på Hjularemålavägen. Gå över bron och sväng höger in på stigen som leder upp mot Loberget.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Med kollektivtrafik

Närmaste busshållplatser är Ihre vägskäl vid väg 29, drygt två och en halv kilometer sydost om naturreservatet, respektive Dannemark Ringamålavägen, knappt tre kilometer söder om naturreservatet.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss