Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skarup

Skarup, luckig betespräglad skog med senvuxna granar

Foto: Åke Widgren

Skarup är ett fint exempel på skogsbete, en naturtyp som numera annars är ovanlig. Reservatet domineras av gles granskog, med inslag av friväxande granar med lågt ansatt krona, så kallade kjolgranar. I områdets västra kant finns grova vidkroniga ekar och täta grupper av hassel.

Skogsbete

Naturreservatet består av betad skog på en höjdsträckning söder om Skarups by. Området är ett genuint skogsbete. Gran dominerar vid sidan av många andra träd- och buskarter. Tall är ett viktigt inslag. I områdets västra del finns gamla ekar och täta grupper av hassel. I den glesa och luckiga skogen finns även små hällmarksytor.

Ovanliga arter

Ett karaktäristiskt inslag är grova, vidkroniga granar, med lågt ansatt krona, så kallade kjolgranar. I flera av dessa har man hittat spår av den rödlistade vedskalbaggen grönhjon. Andra exempel på ovanliga och intressanta arter i området är liten sönderfallslav som växer på gamla ekar, kantarellmussling som växer på död lövved, samt lavarna glansfläck och rostfläck.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Skarup, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • prospektera efter mineral,
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar,
 • otillbörligt störa djurlivet,
 • skada levande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt, bortföra eller förstöra död ved,
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning,
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurart, liksom för trakten främmande raser/typer,
 • medföra okopplad hund under betessäsong annat än vid vallning av boskap eller vid jakt,
 • framföra motorfordon, rida eller cykla annat än på befintliga vägar inom reservatet,
 • tälta eller på annat sätt slå läger mer än ett dygn,
 • ställa upp husvagn/husbil eller liknande för övernattning,
 • göra upp eld.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv
 • nyttja området för tävling, övning eller annan organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2018

Kommun: Ronneby

Karaktär: Skogsbete, granskog, kulturhistoria

Areal: 12 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger i Skarups by, strax väster om Riksväg 27. Det är ännu så länge svårtillgängligt. En parkeringsplats planeras söder om reservatet, med hänvisning från riksvägen.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss