Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Västra Torsö

Sandtallskog i Västra Trosö naturrservat

Foto: Elisabet Wallsten

När du besöker naturreservatet Västra Torsö kan du vandra i knotig tallskog på fossila sanddyner eller uppleva naturskogsartade bok- och alsumpskogar. Naturvärdena är höga och kulturhistorien lång. Sommartid är den intilliggande badstranden ett populärt utflyktsmål.

Västra Torsö är ett litet naturreservat med ett rikt växt- och djurliv, gränsande mot Västra Torsövikens populära badstrand. Naturreservaten Sillnäs och Hjärthalla ligger någon kilometer åt sydväst respektive nordväst från Västra Torsö.

Skyddsskog på fossila sanddyner

De trädklädda dynerna inom naturreservatet Västra Torsö har sitt ursprung i en tidigare skyddsskog på fossila flygsanddyner. Under 1800-talet odlades mycket av markerna på Listerlandet upp, vilket ledde till ökande sandflyktsproblem på sandmarkerna. Sanden hopade sig i dyner, som flyttades med vinden och begravde såväl odlingsmarker som vägar. För att stoppa sandflykten vid Torsö tog staten över Torsö flygsandfält år 1871. Området inhägnades och man började binda sanden genom tånggödsling och ”sandhafre”-odling, för att sedan plantera tall. Det var främst vanlig tall som planterades, men även arter som bergtall, svarttall, weymouthtall och cembratall.

Tallskog av naturtypen trädklädda dyner dominerar fortfarande sandmarkerna. Bitvis finns det även inslag av gran, björk, bok och ek. Stora delar av flygsandfältet håller på att växa igen, vilket är ett problem för många sandanknutna arter som är beroende av öppen, solbelyst sand, exempelvis liten myrlejonslända. Sandtallskogen är också viktig för många vedlevande insekter.

Violgubbe i gammal bokskog

Norr om sandfältet tar en olikåldrig, flerskiktad bokskog av näringsfattig typ vid. I bokskogen finns även stråk med sockelbildande alsumpskog och ett litet, igenväxande öppet kärr. Flera signalarter visar att det funnits bokskog och annan lövskog i området under mycket lång tid. Den mycket ovanliga svampen violgubbe kan också påträffas i skogen.

Stenålder och nutid

Människan har funnits länge på Listerlandet och för cirka 5000 år sedan låg en stenåldersboplats inom naturreservatet. De som bodde här då tillhörde den gropkeramiska kulturen, och levde främst av jakt och fångst i havet.

Idag är flygsandfältet ett viktigt strövområde för närboende och den knotiga tallskogen kallas av en del för "trollskogen". Sommartid är den intilliggande badstranden vid Västra Torsöviken ett populärt utflyktsmål.

Västra Torsö, bokskog. Foto: Elisabet Wallsten

Foto: Elisabet Wallsten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Västra Torsö, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten, eller att omlagra eller bortföra sten
 • skada stenmurar eller andra kulturhistoriska lämningar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada, plocka eller samla in växter, lavar eller svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning. Åtgärden får inte heller utföras på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • gräva upp eller dra upp kärlväxter
 • skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar, stubbar, bark, grenar eller ris, bortföra eller elda död ved
 • plantera, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer
 • medföra okopplad hund eller ha hund i koppel som är längre än 5 meter
 • framföra motorfordon, annat än på vägar upplåtna för motorfordonstrafik
 • rida, annat än på vägar upplåtna för fordonstrafik och på särskilt utpekade ridstråk, om sådana finns. Vid ridning ska hänsyn tas till övrigt friluftsliv i området
 • parkera, ställa upp motorfordon, husbil, husvagn, släpvagn eller liknande annat än på för ändamålet upplåtna parkeringsplatser, och där högst 1 dygn
 • tälta eller på annat sätt slå läger mer än högst 1 dygn
 • göra upp eld eller använda grillar, spritkök eller liknande, annat än på särskilt iordningställd grillplats
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • utföra undersökningar som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv. När det handlar om insamling med destruktiva metoder, till exempel så att substrat förstörs, kan tillstånd inte lämnas
 • nyttja området för tävling, övning, evenemang eller annan organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, ledmarkering, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst 1 vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov. Fridlysta eller rödlistade arter får dock inte plockas.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 2019, utvidgat 2022

Kommun: Sölvesborg

Karaktär: Sandtallskog, bokskog, våtmark, friluftsliv, kulturhistoria

Areal: 59 hektar, varav 59 hektar land och 0 hektar vatten

Markägare: Kommun, privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och delvis Natura 2000

Hitta hit

Ta av från E22 vid trafikplats Listerlandet (47) och följ Hälleviksvägen 400 meter. Ta höger i rondellen och följ Sölvevägen cirka 400 meter till nästa rondell. Ta vänster in på Mjällbyvägen och följ den cirka 6 kilometer till Istaby. Sväng höger in på Torsövägen och håll efter en dryg kilometer höger in på Sillnäsvägen. Följ den cirka 350 meter till en skarp högerkurva, där en av reservatets parkeringar finns på vänster sida.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Det finns ingen året-runt-kollektivtrafik till området. Sommartid går tidvis en badbuss till Västra Torsö. Övriga delar av året är närmaste busshållplats ”Istaby”, drygt 1 kilometer norr om naturreservatet Västra Torsö.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss