Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Långehall

Långehall, bokskog. Foto: Robert Ekholm /Länsstyrelsen

Foto: Robert Ekholm /Länsstyrelsen

Naturreservatet Långehall består till största delen av ädellövskog som varit orörd länge. Terrängen är blockig och delvis bergig, och är en utmaning för dig som tycker om att vandra i otillgängliga skogsområden.

Skogen utgör en blandning av främst avenbok, bok, asp och tall med inslag av ek, björk och gran. Insprängt i området finns även små kärr och sumpskogar. En del bokar och avenbokar är flerstammiga eller spärrgreniga, vilket vittnar om att landskapet tidigare varit mer öppet och sannolikt beteshävdat. Inslaget av död ved är stort. I nordväst ingår det branta Urberget, och i sydväst en mindre del av Stensjön.

Sällsynta marksvampar

Eftersom området varit orört under lång tid har det samlats stora mängder död ved i olika nedbrytningsstadier. Detta ger goda förutsättningar för ett rikt insektsliv och gott om marksvampar. Druvfingersvamp, praktfingersvamp och blek fingersvamp är exempel på sällsynta marksvampar i reservatet, som kräver ostörd mark.

Torplämning

I norra delen av reservatet finns resterna av ett torp med husgrunder, stenmurar, odlingsrösen och en terrasserad åker. Torpet var byggt vid en stor sten vilken utnyttjades som vägg. In på början av 1900-talet bodde det i torpet en man som brukade marken i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Långehall, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada mark samt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • rida eller cykla
 • tälta mer än ett dygn
 • göra upp eld
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2012, utvidgat 2023

Kommun: Karlshamn

Karaktär: Naturskog, ädellöv, blockrikt, skogssjö

Areal: 45,3 hektar, varav 1,5 hektar insjö

Markägare: Privata

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet är svårtillgängligt. Ett sätt att komma dit är att köra norrut från Hällaryd sex kilometer. Från Långehall går Blekingeleden västerut. Följ den cirka 600 meter och ta av på en gammal väg norrut. Efter cirka två kilometer når du reservatet.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss