Risk för gräsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Långehall

Långehall, död ved och ung skog

Foto: Lars-Göran Olsén

I naturreservatet Långehall är marken kuperad och bitvis blockig. Några flyttblock är riktigt stora. I blandskogen finns ovanliga marksvampar. Området är en utmaning för dig som tycker om att vandra i otillgängliga skogsområden.

Skogen utgörs av blandskog med tall, avenbok, bok, ek, björk, grov asp och gran. I svackor och på plan mark finns mindre kärr och fuktiga sumpskogar. I väster ingår en mindre del av Stensjön och merparten av en liten ö med björk- och aspskog i reservatet.

Sällsynta marksvampar

Eftersom området varit orört under lång tid har det samlats stora mängder död ved i olika nedbrytningsstadier. Detta ger goda förutsättningar för ett rikt insektsliv och gott om marksvampar. Druvfingersvamp, praktfingersvamp och blek fingersvamp är exempel på sällsynta marksvampar i reservatet, som kräver ostörd mark.

Torplämning

I norra delen av reservatet finns resterna av ett torp med husgrunder, stenmurar, odlingsrösen och en terrasserad åker. Torpet var byggt vid en stor sten vilken utnyttjades som vägg. In på början av 1900-talet bodde det en man i torpet som brukade marken i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Långehall, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada mark samt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • rida eller cykla
 • tälta mer än ett dygn
 • göra upp eld
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • Nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2012

Kommun: Karlshamn

Karaktär: Naturskog, blockrikt, skogssjö

Areal: 27,6 hektar, varav 1,5 hektar insjö

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet är svårtillgängligt. Ett sätt att komma dit är att köra norrut från Hällaryd sex kilometer. Från Långehall går Blekingeleden västerut. Följ den cirka 600 meter och ta av på en gammal väg norrut. Efter cirka två kilometer når du reservatet.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet