Gummagölsmåla

Vy över Bräkneån i Gummagölsmåla

Foto: Länsstyrelsen

Naturreservatet Gummagölsmåla ligger längs en 40 meter djup sprickdal där Bräkneån rinner. Där växer ädellövskog med lundflora. På våren blommar blåsippor. Uppe på platån finns hagmarker och gamla åkrar som betas. 

Naturreservatet är beläget på västra sidan av ån och omfattar en brant sluttning med skog och delar av platån som har spår av gamla åker-, ängs- och betesmarker. Lövskogen dominerar reservatet och den har fått utvecklats relativt fritt. Den branta sluttningen innehåller rasbranter. Reservatet är i dagsläget ej utmärkt i terrängen.

Gummagölsmåla by har haft slåttermarker på maderna, strandängarna utmed ån. Nu har slåtten upphört och de tidigare öppna markerna är skogbevuxna. Marken ovanför sluttningen är gammal åker som idag används för bete. Här finns gott om röjningsrösen och flera hamlade lindar, askar och almar. Att hamla innebär att grenarna beskars och löven användes till foder.

Rikt växtliv

Växtlivet är rikt längs den blockrika ån. Här växer björk, ask, lönn, lind, gran, olvon, brakved och hassel. Längs med de lugna åsträckorna finns mindre, nu delvis igenväxta, slåtterängar. De gav förr det bästa vinterfodret till djuren. Här finns en rik flora med älgört, hampflockel, videört, sjöfräken, strandklo, sumpförgätmigej, kärrviol, vattenmåra, kransmynta, grenrör och i strandkanten växer vattenklöver, svalting, gul svärdslilja och bunkestarr. I åns lugnvatten kan du hitta nordnäckros, gul näckros kråkklöver och blåsstarr.

Flodpärlmussla och utter

I den här delen av ån finns fiskarterna elritsa, abborre, gädda, bäcknejonöga och ett tynande bestånd av öring. Här finns också enstaka äldre flodpärlmusslor. Till och från rör sig utter längs ån. Reservatet har ett rikt fågelliv med till exempel arterna gröngöling, spillkråka och strömstare.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Gummagölsmåla, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Gräva, borra, mejsla eller på annat sätt förstöra eller skada fast
  naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • släppa hund lös annat än vid jakt
 • skada växande träd eller buskar eller annan vegetation genom att
  gräva upp växter
 • bortföra torra träd och stubbar
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar
 • på störande sätt utnyttja radio, bandspelare eller dylikt eller på annat sätt åstadkomma störande buller
 • nyttja området för övningar som verkar störande på allmänhetens
  friluftsliv
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande
 • rida och cykla annat än på härför upplåtna vägar.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2000, utvidgning 2018
Kommun: Ronneby
Karaktär: Sprickdal, ädellövskog, lundflora, granskog, å, kulturhistoria
Areal: 34,4 hektar, varav 32,5 hektar land och 1,9 hektar vatten
Markägare: Staten och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version