Gummagölsmåla

Gummagölsmåla. Forssträcka i Bräkneån. Foto: Ulrika Widgren/Länsstyrelsen.

Foto: Ulrika Widgren/Länsstyrelsen

Naturreservatet Gummagölsmåla ligger längs en 40 meter djup sprickdal där Bräkneån rinner. Där växer ädellövskog med lundflora. På våren blommar blåsippor. Uppe på platån finns hagmarker och gamla åkrar som betas. Du kan vandra på stigar inom reservatet. Vandringsleden ”Vildmarksleden” passerar förbi.

Kvarnlämningar och fossil åkermark

Naturreservatet är beläget på västra sidan av ån och omfattar delar av ån, den branta skogbeklädda sluttningen med rasbranter samt delar av platån med gamla åker-, ängs- och betesmarker. Nere vid ån finns fornlämningar efter kvarnverksamhet och flottningsanläggning. Uppe på platån finns en stor yta med fossil åkermark, med röjningsrösen och gamla lindar, askar och almar som tidigare varit hamlade.

Ädellövskog i branten

I branten växer ädellövskog klassad som nyckelbiotop. Trädskiktet består av bok, ek, ask, lind, avenbok, alm, björk och asp. På flera träd växer lunglav. Bitvis finns ett stort inslag av gran. På små öar i ån växer svämlövskog med framför allt al. Uppe på platån finns idag ekdominerad ädellövskog och trädklädd betesmark.

Rikt växtliv

Växtlivet är rikt längs ån. Här finns en artrik lundflora med bland annat blåsippa, gullpudra, trolldruva, dvärghäxört, vätteros, gulsippa, lundstjärnblomma, ormbär och nästrot. Gummagölsmåla är ett av länets artrikaste områden när det gäller svampar, däribland ett stort antal rödlistade arter. På de gamla slåttermaderna växer bland annat älgört, videört, kärrviol och kransmynta. I strandkanten finns vattenklöver och gul svärdslilja. I åns lugnvatten växer gul näckros.

Flodpärlmussla och utter

Ån varierar med forssträckor, lugnare partier och kvillbildningar, där ån splittras i flera grenar. I den här delen av ån finns fiskarterna elritsa, abborre, gädda, bäcknejonöga och ett tynande bestånd av öring. Här finns också enstaka äldre flodpärlmusslor. Till och från rör sig utter längs ån. Reservatet har ett rikt fågelliv med till exempel arterna gröngöling, spillkråka och strömstare.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Gummagölsmåla, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • vaska eller på annat sätt bedriva mineralutvinning,
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar,
  otillbörligt störa djurlivet,
 • skada levande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt, bortföra eller förstöra död ved,
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning,
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
 • plantera, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer,
  medföra okopplad hund i betesmarken (se bilaga 2), under betessäsong annat än vid vallning av boskap eller vid jakt,
 • framföra motorfordon, rida eller cykla,
 • tälta eller på annat sätt slå läger mer än två dygn,
 • ställa upp husvagn/husbil eller liknande för övernattning,
 • göra upp eld.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv,
 • nyttja området för tävling, övning eller annan organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig an-ordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2000, utvidgning 2018
Kommun: Ronneby
Karaktär: Sprickdal, ädellövskog, lundflora, granskog, å, kulturhistoria
Areal: 34,4 hektar, varav 32,5 hektar land och 1,9 hektar vatten
Markägare: Staten och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version