Får betar på maden. Foto: Ingegerd Nordahl/Länsstyrelsen

Får betar på maden. Foto: Ingegerd Nordahl/Länsstyrelsen

Finnamaden

Längs Nättrabyåns östra sida ligger naturreservatet Finnamaden. När du besöker reservatet får du uppleva ett omväxlande och artrikt område med skogsklädda sluttningar och fuktiga ängar.

Längs ån breder en mad ut sig. En mad är en blöt ängsmark som domineras av starr och örter. De användes förr till bete och slåtter. Det kan man se spår av i reservatet i form av odlingsrösen och stenmurar. Söder om maden finns en mindre alskog som delvis översvämmas vid högvatten. Delar av ån ingår i reservatet.

Växter i fuktig miljö

Omgivande mark är en mer eller mindre brant skogklädd sluttning. I den södra halvan av sluttningen finns några källflöden. Där växer bland annat skärmstarr och bäckbräsma som trivs i den fuktiga i miljön.

Längs en bäck i de norra delarna av reservatet finns ett större område med äldre almar. Marken är fuktig vilket gör att det här växer många arter av mossor som fällmossa, platt fjädermossa och guldlockmossa.

Även lavfloran är artrik med sällsynta arter som glansfläck, lönnlav, klosterlav och blek kraterlav. I almskogen växer också den starkt hotade och fridlysta ormbunksväxten rutlåsbräken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Finnmaden, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada mark
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar
 • störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, mer än vad som behövs för artbestämning
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • rida eller cykla annat än på vägar inom området
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld
 • använda engångsgrillar
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning.
 • nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Ta del av beslut, föreskrifter och skötselplan i sin helhet genom Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2011

Kommun: Karlskrona

Karaktär: Slåttermad, almskog, granskog, å

Areal: 18,3 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Området ligger cirka 400 meter från närmsta väg. Parkering finns strax före reservatet.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss