Finnamaden

Finnmaden, betande får på maden

Foto: Ingegerd Erlandsson

Längs Nättrabyåns östra sida ligger naturreservatet Finnamaden. När du besöker reservatet får du uppleva ett omväxlande och artrikt område med skogsklädda sluttningar och fuktiga ängar.

Längs ån breder en mad ut sig. En mad är en blöt ängsmark som domineras av starr och örter. De användes förr till bete och slåtter. Det kan man se spår av i reservatet i form av odlingsrösen och stenmurar. Söder om maden finns en mindre alskog som delvis översvämmas vid högvatten. Delar av ån ingår i reservatet.

Växter i fuktig miljö

Omgivande mark är en mer eller mindre brant skogklädd sluttning. I den södra halvan av sluttningen finns några källflöden. Där växer bland annat skärmstarr och bäckbräsma som trivs i den fuktiga i miljön.

Längs en bäck i de norra delarna av reservatet finns ett större område med äldre almar. Marken är fuktig vilket gör att det här växer många arter av mossor som fällmossa, platt fjädermossa och guldlockmossa.

Även lavfloran är artrik med sällsynta arter som glansfläck, lönnlav, klosterlav och blek kraterlav. I almskogen växer också den starkt hotade och fridlysta ormbunksväxten rutlåsbräken.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Finnmaden, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Skada mark
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska
  lämningar
 • störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i
  övrigt
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, mer än vad som
  behövs för artbestämning
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • rida eller cykla annat än på vägar inom området
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld
 • använda engångsgrillar
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper
  eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller
  installation av utrustning.
 • nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på
 • naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • sätta upp tavla, plakat,
  affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2011
Kommun: Karlskrona
Karaktär: Slåttermad, almskog, granskog, å
Areal: 18,3 hektar
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version