Hjärtsjömåla

Hjärtsjömåla med flotagräsi V.Hjärtsjön

Foto: Lars-Göran Olsén

Hjärtsjömåla är en av Blekinges största barrnaturskogar. Med lite tur kan man få se en skymt av skogsfåglar som tjäder och järpe.

Naturskog med skogsfåglar

Hjärtsjömåla innehåller en för länet ovanligt stor talldominerad barrnaturskog.
I områdets södra del finns inslag av bok och i delar av tallskogen finns spridda  krattekar som det växer mycket lavar på. Terrängen är delvis grovblockig. Området innehåller även en mosaik av små kärr och tallmossar. Kolrester i marken tyder på att den nuvarande naturskogen kan ha uppkommit efter brand.

Ett flertal rödlistade arter har påträffats, men mängden gamla träd och död ved gör att området sannolikt innehåller fler arter än vad som är känt. Hjärtsjömåla hyser också en för Blekinge ovanligt stark population av tjäder, samt järpe, pärluggla, sparvuggla och spillkråka. I ett av kärren växer rikligt med kallgräs, en art som är ganska ovanlig i Blekinge. Invid vägen i områdets sydöstligaste del finns grunden efter en gammal gård.

Området omfattar även hela Östra Hjärtsjön och halva Västra Hjärtsjön. Sjöarna är näringsfattiga och har klart vatten.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Hjärtsjömåla, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada stenmurar, tjärdalar, husgrunder eller odlingsrösen
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som
 • rimligen behövs för artbestämning
 • prospektera efter mineral
 • medföra lös hund annat än vid jakt
 • rida eller cykla annat än på vägarna i området
 • använda motorbåt
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld annat än på anvisad eldplats, använda spritkök eller engångsgrillar
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, snitslar, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning

Serviceinformation

 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2010
Kommun: Karlshamn
Karaktär:  Barrnaturskog, skogsfågel
Areal: 197 hektar varav 177 hektar land och 20 hektar vatten
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version