Persgärde

Pergärde

Foto: Robert Ekholm

I naturreservatet Persgärde kan du uppleva flera naturtyper och stor biologisk mångfald. Området består främst av artrika ädellövskogar. Insprängt i området finns också artrika mader och betesmarker.

I de tre naturreservaten Kvallåkra, Östra Kvallåkra och Persgärde skyddas ett stort sammanhängande område med värdefull skog. Här finns gamla träd och död ved, något som många fåglar, insekter, mossor och lavar uppskattar. Reservaten binds samman av flera markerade stigar.

Ädellövskog med mångfald

Reservatet som ligger i den lövskogspräglade blekingska mellanbygden, består av två delområden. Länsväg 631 passerar genom det norra området, som går upp till Svartasjön, och även gränsar till Östra Kvallåkra. Där växer ädellövskogar. Ek och bok är de vanligaste trädslagen. Skogen i stort sett fått leva sitt eget liv de senaste 50 åren och utvecklats till en naturskog. Här finns gott om äldre träd, högstubbar och lågor, som är livsmiljöer åt många arter.

Rik flora

Ett dike rinner genom reservatets östra del. Där ligger Dammkärret med öppna mader i. Gökblomster, humleblomster och ängsbräsma trivs i Dammkärret. Där kärret övergår i skog kan man ha turen att hitta orkidén nästrot, en av få svenska växter som saknar klorofyll.

I det södra delområdet, som ligger för sig själv norr om Norra Öllesjön, växer lundartad ekskog och en fin lundflora med arter som tandrot, myskmadra och vårärt. Där går betesdjur under sommartid.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Persgärde, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Gräva, borra, mejsla eller på annat sättförstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • släppa hund lös annat än vid jakt
 • skada växande träd eller buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter
 • bortföra torra träd och stubbar
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld
 • framföra fordon annat än på härför upplåtna vägar
 • på störande sätt nyttja radio, cd-spelare eller på annat sätt åstadkomma störande buller
 • nyttja området för övningar som verkar störande på naturen eller allmänhetens friluftsliv i reservatet
 • anbringa tavla, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • rida eller cykla annat än på vägar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1996
Kommun: Karlshamn
Karaktär: Ädellövskog, betesmark och mader
Areal: 58 hektar
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version

Rubrik

Text