Vind i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Blåningsmåla

Naturstig Blåningsmåla

Foto: Cecilia Serrby

Naturreservatet Blåningsmåla är ett mindre lövskogsområde där hänglavar och tickor växer på träden och det finns gott om död ved.

Blåningsmåla gränsar till Mörkasjön. Intill sjön finns en husgrund, odlingsrösen och stenmur.

Lövnaturskog

Blåningsmåla består av lövnaturskog som domineras av asp med stort inslag av ek och bok samt grova granar. Större delen av området är klassad som nyckelbiotop. Det finns gott om död ved i olika stadier av nedbrytning. På träden växer rikligt med hänglav och olika slag av tickor, trädlevande svampar. I området finns det också en liten sumpskog.

I västra delen vid den gamla strandlinjen mot den intilliggande Mörkasjön finns en gammal husgrund med en mindre källare. Intill finns flera vällagda odlingsrösen omgivna av en stenmur. På den gamla odlingsmarken växer en tät smalstammig avenbokskog.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Blåningsmåla, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Skada mark
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar eller odlingsrösen
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • framföra fordon
 • rida eller cykla
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld
 • nyttja området för tävling eller övningar som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Samla in fjärilar eller skalbaggar
 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2007
Kommun: Karlskrona
Karaktär: Lövnaturskog
Areal: 12 hektar
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version