Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Blåningsmåla

Naturstig Blåningsmåla

Foto: Cecilia Serrby

Naturreservatet Blåningsmåla är ett mindre lövskogsområde där hänglavar och tickor växer på träden och det finns gott om död ved.

Blåningsmåla gränsar till Mörkasjön. Intill sjön finns en husgrund, odlingsrösen och stenmur.

Lövnaturskog

Blåningsmåla består av lövnaturskog som domineras av asp med stort inslag av ek och bok samt grova granar. Större delen av området är klassad som nyckelbiotop. Det finns gott om död ved i olika stadier av nedbrytning. På träden växer rikligt med hänglav och olika slag av tickor, trädlevande svampar. I området finns det också en liten sumpskog.

I västra delen vid den gamla strandlinjen mot den intilliggande Mörkasjön finns en gammal husgrund med en mindre källare. Intill finns flera vällagda odlingsrösen omgivna av en stenmur. På den gamla odlingsmarken växer en tät smalstammig avenbokskog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Blåningsmåla, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada mark
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar eller odlingsrösen
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • framföra fordon
 • rida eller cykla
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld
 • nyttja området för tävling eller övningar som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • samla in fjärilar eller skalbaggar
 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning.

Ta del av beslut, föreskrifter och skötselplan i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2007

Kommun: Karlskrona

Karaktär: Lövnaturskog

Areal: 12 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka åtta kilometer norr om Tving. Från väg 122 svänger du österut mot Hallagården. Efter cirka 500 meter finns en parkeringsplats och därifrån går en stig till reservatet.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss