Blåningsmåla

Naturstig Blåningsmåla

Foto: Cecilia Serrby

Naturreservatet Blåningsmåla är ett mindre lövskogsområde där hänglavar och tickor växer på träden och det finns gott om död ved.

Blåningsmåla gränsar till Mörkasjön. Intill sjön finns en husgrund, odlingsrösen och stenmur.

Lövnaturskog

Blåningsmåla består av lövnaturskog som domineras av asp med stort inslag av ek och bok samt grova granar. Större delen av området är klassad som nyckelbiotop. Det finns gott om död ved i olika stadier av nedbrytning. På träden växer rikligt med hänglav och olika slag av tickor, trädlevande svampar. I området finns det också en liten sumpskog.

I västra delen vid den gamla strandlinjen mot den intilliggande Mörkasjön finns en gammal husgrund med en mindre källare. Intill finns flera vällagda odlingsrösen omgivna av en stenmur. På den gamla odlingsmarken växer en tät smalstammig avenbokskog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Blåningsmåla, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Skada mark
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar eller odlingsrösen
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • framföra fordon
 • rida eller cykla
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld
 • nyttja området för tävling eller övningar som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Samla in fjärilar eller skalbaggar
 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2007
Kommun: Karlskrona
Karaktär: Lövnaturskog
Areal: 12 hektar
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt