Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Moabacken

Naturreservatet Moabacken är ett lättillgängligt tätortsnära naturreservat som framförallt innehåller gammal ädellövskog.

Sprickdalar och ädellövskog

Naturreservatet ligger i ett sprickdalskandskap med skogsklädda höjder och dalsänkor med åkermark. Ungefär 70 % av reservatet består av ädellövskog med främst gammal bok och ek. Tillgången på död ved är god både i skuggiga och i solbelysta lägen. Området innehåller ett flertal kända rödlistade arter, framför allt av lavar och svampar.

Naturreservatet innehåller även kulturhistoriska värden i form av fornlämningar (gravar och stensättningar från bronsåldern-järnåldern) och kulturhistoriska spår som torpruiner, stenmurar och äldre markvägar. Närheten till Kallinge gör att området har ett stort rekreationsvärde.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Moabacken, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada mark
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • rida eller cykla annat än på vägar inom området
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld annat än på särskilt iordningställd grillplats
 • använda engångsgrillar
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv – gäller ej flygverksamhet vid flygfältet i Kallinge
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2012

Kommun: Ronneby

Karaktär: Ädellövskog, sprickdal, fornlämningar

Areal: 90 hektar

Markägare: Privat och Ronneby kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger omedelbart väster om Kallinge, mellan samhället och riksväg 27. Från parkeringsplatsen, vid Västervägen, leder en stig in i reservatet.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss