Moabacken

Moabacken, vinterlandskap

Naturreservatet Moabacken är ett lättillgängligt tätortsnära naturreservat som framförallt innehåller gammal ädellövskog.

Sprickdalar och ädellövskog

Naturreservatet ligger i ett sprickdalskandskap med skogsklädda höjder och dalsänkor med åkermark. Ungefär 70 % av reservatet består av ädellövskog med främst gammal bok och ek. Tillgången på död ved är god både i skuggiga och i solbelysta lägen. Området innehåller ett flertal kända rödlistade arter, framför allt av lavar och svampar.

Naturreservatet innehåller även kulturhistoriska värden i form av fornlämningar (gravar och stensättningar från bronsåldern-järnåldern) och kulturhistoriska spår som torpruiner, stenmurar och äldre markvägar. Närheten till Kallinge gör att området har ett stort rekreationsvärde.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Moabacken, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada mark,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar,
 • otillbörligt störa djurlivet,
 • skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt,
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning,
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt,
 • rida eller cykla annat än på vägar inom området,
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
 • göra upp eld annat än på särskilt iordningställd grillplats,
 • använda engångsgrillar,
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning,
 • nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv – gäller ej flygverksamhet vid flygfältet i Kallinge,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2012
Kommun: Ronneby
Karaktär: Ädellövskog, sprickdal, fornlämningar
Areal: 90 hektar
Markägare: Privat och Ronneby kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version