Mörrumsån Ebbamåla bruk

Mörrumsån med svämlövskog

Mörrumsån med svämlövskog. Ebbamåla bruk skymtar i bakgrunden. Foto: Elisabet Wallsten/Länsstyrelsen Blekinge.

När du besöker naturreservatet Mörrumsån Ebbamåla bruk kommer du till ett rikt natur- och kulturlandskap utmed Mörrumsån. Här finns lättillgängliga ädellövskogar i ådalens branter och strandmader utmed ån. Intill ligger Ebbamåla bruk, som är ett kulturhistoriskt värdefullt och välbesökt industriminne.

Naturreservatet Mörrumsån Ebbamåla bruk sträcker sig knappt en kilometer längs Mörrumsån västra sida i Blekinges norra gränstrakter. I öster gränsar naturreservatet direkt mot naturreservatet Mörrumsåns övre dalgång. I söder ansluter Käringahejans naturreservat och sedan naturreservatet Mörrumsåns dalgång, som tillsammans följer Mörrumsåns lopp söderut i ytterligare 14 kilometer.

Artrik å

Naturreservatet omfattar delar av Mörrumsåns västra dalgång. Ån följer här en tydlig sprickdal, där en mäktig isälv forsade fram under den senaste istiden. Ån faller på sin väg genom naturreservatet endast ett fåtal meter och är i huvudsak lugnflytande. Långskottsvegetation vajar över grus- och stenbottnar. I vattnet växer även bland annat pilblad. I ån finns även artrika, tidvis översvämmade al- och askdominerade svämlövskogar med inslag av högörtsflora.

Mörrumsån är Blekinges största å och ett av Sveriges artrikaste vattendrag. Här trivs såväl den välkända Mörrumsålaxen, som ett flertal försurningskänsliga och renvattenkrävande sötvattenlevande arter. Tjockskalig målarmussla är en starkt hotad stormussla som har ett av sina starkaste bestånd i landet i Mörrumsån. Forsärla, strömstare, storskrake och drillsnäppa uppehåller sig gärna längs ån, liksom utter. I de rikblommande svämmiljöerna finns även en stor mängd fjärilar, sländor och andra djur.

Ädellövskogar och fladdermöss

Utmed ån reser sig skogsklädda, blockiga branter och sluttningar upp till som mest 25 meter över ån. Skogarna är ekdominerade, med ett betydande inslag av skogslind, avenbok, tall och hassel. Här finns ett flertal hotade eller på andra sätt hänsynskrävande mossor, lavar och svampar, bland annat den ovanliga spinnfingersvampen. Djurlivet är också rikt. Älg, rådjur och vildsvin rör sig i skogarna, liksom lodjur vid enstaka tillfällen. Bland skogens fåglar finns bland annat hackspetten spillkråka. Ett flertal fladdermusarter, bland annat sydpipistrell, fransfladdermus, brunlångöra och nordfladdermus, jagar i ädellövlandskapet utmed ån.

Välbesökt industriminne

Naturreservatets mark- och vattenområden tillhör det kulturhistoriskt mycket värdefulla och byggnadsminnesförklarade industriminnet Ebbamåla bruk. Bruket var ett typiskt handformningsgjuteri, som var i drift mellan åren 1886 och 1967. I början av 1990-talet återuppväcktes bruket till ett välbesökt turistmål, med visningar av det gamla gjuteriet och de traditionella hantverksmetoderna. Ebbamåla bruk drivs fortfarande av Mörrumsåns vattenkraft. Uppströms bruket finns en dammbyggnad av typen nåldamm, med upprättstående plankor, ”nålar”, som reglerar vattenflödet.

Mörrumsån har sedan lång tid tillbaka varit viktig för laxfiske och som transport- och flottningsled. Ett par gamla markvägar leder genom naturreservatet från byn Ebbemåla ner mot Mörrumsån. På andra sidan ån är banvallen efter den smalspåriga järnvägen Karlshamn-Vislanda numera en populär gång- och cykelled.

Äldre markväg som löper genom ädellövskogen ner till Ebbamåla bruk. Foto: Elisabet Wallsten/Länsstyrelsen Blekinge.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Mörrumsån Ebbamåla bruk, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • omlagra eller bortföra jord eller sten, borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten, på land eller i vatten
 • vaska efter guld eller annan mineral
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar
 • medvetet skada eller störa djurlivet
 • fånga eller insamla växter, svampar eller djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar, bortföra eller elda död ved
 • gräva upp eller dra upp växter
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning. Matsvamp får dock plockas för eget behov, under förutsättning att de inte är fridlysta
 • plantera in, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer
 • framföra motorfordon annat än på vägar upplåtna för motorfordonstrafik
 • rida eller cykla annat än på befintliga vägar och stigar, och då endast på sätt som inte ger förslitningsskador på markerna, verkar störande på naturen eller på övrigt friluftsliv i området
 • tälta eller på annat sätt slå läger mer än 2 dygn. På den naturliga fodermarken utmed Mörrumsån söder om bruket är det helt förbjudet att tälta eller på annat sätt slå läger
 • parkera, ställa upp motorfordon, husbil, husvagn, släpvagn eller liknande annat än på iordningställd parkeringsplats. På iordningställd parkeringsplats får parkering eller uppställning av fordon endast ske mellan klockan 06.00 och 22.00
 • göra upp eld eller använda grillar, annat än på särskilt iordningställda grillplatser
 • förtöja eller lägga upp båt eller annan vattenfarkost mer än ett dygn.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • utföra vetenskapliga undersökningar som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv. Insamling med destruktiva metoder, till exempel att substrat förstörs, är förbjuden
 • nyttja området för tävling, övning, evenemang eller annan organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, låda, snitsel, ledmarkering, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst 1 vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 2021

Kommun: Olofström

Karaktär: Sprickdalslandskap, Mörrumsån, ådal, ädellövskog, blandskog, åmad, friluftsliv, kulturhistoria

Areal: 16,6 hektar, varav 14,9 hektar land och 1,7 hektar vatten

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och delvis Natura 2000.

Hitta hit

Naturreservatet ligger utmed Mörrumsån vid Ebbamåla bruk i nordvästra Blekinge.

Med cykel

Med cykel kan du ta dig till området via gång- och cykellederna Sydostleden och Banvallsleden, som går på en gammal banvall på åns östsida. Avståndet från Karlshamn är cirka 26 kilometer.

Med bil

Med bil kör du länsväg 126 norrut från Karlshamn mot Ryd. Sväng höger in på Hovmansbygdsvägen (väg 591) mot Ebbemåla/Hovmansbygd. Naturreservatet ligger vid Ebbamåla bruk. En parkering är planerad att anläggas inom reservatet, men i dagsläget är det svårt att parkera i området. Närmaste parkering ligger på åns östra sida, i gränsen mellan naturreservaten Mörrumsåns övre dalgång och Käringahejan, cirka 800 meter från naturreservatet Mörrumsån Ebbamåla bruk. Kör förbi Ebbamåla bruk och vidare över Mörrumsån till Hovmansbygd. Sväng höger in på en mindre väg vid reservatsparkeringsskylten och följ vägen söderut till dess slut, där reservatsparkeringen ligger.

Med kollektivtrafik

Närmaste busshållplats finns i Fridafors, drygt fyra kilometer norr om naturreservatets norra gräns, samt i Hemsjö, knappt fem kilometer söderut.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss