Uttorp

Uttorp, blockig havsstrandäng

Foto: Länsstyrelsen

Naturreservatet Uttorp är en del av ett stort strövvänligt utmarksområde på södra delen av Sturkö. Du kan inte komma längre ut i Blekinges skärgård utan båt. Från den vackert öppna kustheden kan du skåda ut över havet och vid klart väder siktar du Utklippans fyr.

Närmast havet och ett stycke inåt land utgörs området av blockiga strandängar och berghällar, enbuskrik utmark, hedmarker och öppna sandfält. Längre norrut övergår landskapet i igenvuxen ljunghed och den skogliga karaktären ökar, med inslag av gles ekskog med en del gamla, vidkroniga ekar. Här finns också mer inägomark med hagmarker och gamla fossila åkrar. Stranden är smal och består främst av stenar och block med inslag av sand och grus. Området har tillsammans med angränsande Natura 2000-område stor betydelse för det rörliga friluftslivet.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Uttorp, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada växande träd, eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter
 • avsiktligt störa djurlivet
 • släppa hund eller andra djur fria inom området
 • uppgöra eld annat än på härför avsedda platser
 • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • tälta eller uppställa husvagn
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåten väg och parkeringsplats
 • framföra motordrivet fordon med högre hastighet än 30 kilometer/timme
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1980
Kommun: Karlskrona
Karaktär: Kustljunghed, marin miljö
Areal: 22 hektar varav 15 hektar land och 7 hektar vatten
Markägare. Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version