Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Järnavik

Foto: Elisabet Wallsten/Länsstyrelsen Blekinge

Välkommen till ett kustområde med höga natur- och friluftslivsvärden i Hällaryds inre skärgård. Längs strövstigar kan du uppleva ädellövskogar, våtmarker, hällmarker, betade gräsmarker, hamlade träd och en rik flora. I vattnet finns såväl ålgräsängar som rev med blåstångsbälten.

Järnaviks naturreservat ligger i en kuperad del av mellersta Blekinges kustområde. Bergsklippor stupar här brant ner mot vattnet. Namnet Järnavik kommer av det medeltida ordet ”hiærne” som betyder huvud, kulle, topp, hjässa.

Friluftsliv och tillgänglighet

Järnavik är ett av länets mest besökta naturreservat, med goda möjligheter till vandring, cykling, bad och paddling. Flera vandringsleder går som slingor inom naturreservatet eller passerar igenom området, bland annat Blekingeleden, liksom ett par cykelleder. Järnavik är ett av ett tiotal nav längs ARK56 och här finns även några kajakleder och en segelled. Inom naturreservatet finns goda möjligheter till bad, bland annat vid den välbesökta kommunala badplatsen i anslutning till campingen i sydost. Det ligger flera rastplatser i området, varav en del med grillmöjligheter. I anslutning till naturreservatet ligger Järnaviks hamn, med småbåtshamn, färja till Tjärö, kajakbrygga, busshållplats och pensionat.

Vid den kommunala badplatsen finns en tillgänglighetsramp och i Järnaviks hamn finns en tillgänglighetsanpassad toalett. Man kan ta sig genom delar av naturreservatet på befintliga vägar med fast underlag. I övrigt saknas i dagsläget tillgänglighetsanpassningar.

Skogar och gräsmarker formade av långvarigt brukande

I den mosaikartat kuperade terrängen, med allt ifrån höjdryggar till låglänta partier, finns ek- och bokdominerade ädellövskogar, aldominerade lövsumpskogar, öppna och trädklädda mossar och kärr samt blottade eller enbuskbeväxta hällmarker. Det finns också öppna och trädbärande gräsmarker, lövängar med hamlade ädellövträd och tidvis översvämmade strandängar. Stora delar av naturreservatet betas idag av nötkreatur.

Reservatets marker har under historiens gång formats av människors brukande. Med hjälp av arter och strukturer i landskapet kan man se spår från förr och utläsa delar av områdets markanvändningshistoria. Det finns arter som visar på att här funnits ädellövskog under lång tid, samtidigt som andra arter bara påträffas i marker där man under lång tid oavbrutet har betat eller bedrivit ängsslåtter. I skogsmarkerna vittnar grova, vidkroniga ekar och andra ädellövträd om att dessa delar tidigare har varit mer öppna.

Artrik havsmiljö

Närmare hälften av naturreservatet består av vatten. Även under vattnet fortsätter det kuperade landskapet. Hårdbottnar i form av stenrev höjer sig över kringliggande mjukbottnar. Den artrika undervattensvegetationen domineras av kärlväxter som borstnate, ålgräs och axslinga, samt perenna brunalger som blåstångsbälten och sudare. Järnaviks variationsrika havsområde är ett viktigt lek- och uppväxtområde för många fiskarter, som exempelvis gädda, abborre, mört, sill och eventuellt även för havslekande sik. Edstorpaviken, i reservatets västra del, är ett fredningsområde för att skydda gäddans lek. Där är det totalt fiskeförbud 1 januari till 31 maj varje år.

Bronsåldersrösen och medeltida hamn

Det finns flera spår och lämningar efter människans långvariga närvaro i området. På berghöjder inom naturreservatet finns flera stensättningar, som sannolikt är gravar, från yngre bronsålder-äldre järnålder. Här finns även gårdslämningar från nyare tid, liksom spår av stenhuggeri. Ett flertal stenmurar följer gamla ägo- och markslagsgränser. Järnaviken, med sitt stormskyddade läge och sin naturligt djupa inseglingsränna, är en av de bästa naturliga djuphamnarna längs Blekingekusten. Det har förekommit en betydande hamnverksamhet här från medeltiden fram till mitten av 1900-talet. Härifrån skeppades bland annat trävaror, oxhudar och tjära. Idag domineras hamnen av fritidsbåtar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Järnaviks naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten, på land eller i vatten, eller att omlagra eller bortföra sten,
 • skada stenmurar eller andra kulturhistoriska lämningar,
 • otillbörligt störa djurlivet,
 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar, eller vegetation i övrigt, bortföra eller elda död ved,
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning,
 • gräva upp eller dra upp växter,
 • fånga eller insamla växter, svampar eller djur på sådant sätt att deras livsmiljöer skadas eller förstörs,
 • plantera, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer,
 • medföra okopplad hund, annat än vid vallning av boskap och eventuell jakt samt vid eftersök på skadat djur,
 • framföra motorfordon, rida eller cykla annat än på vägar upplåtna för fordonstrafik inom reservatet,
 • parkera annat än på för ändamålet upplåten parkeringsplats. Där motorfordon, husvagn eller motsvarande har rätt att parkera får de ställas upp högst ett dygn,
 • tälta eller på annat sätt slå läger mer än två dygn,
 • göra upp eld eller använda grillar, annat än på särskilt iordningställd grillplats.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • utföra vetenskapliga undersökningar som omfattar provtagning, markering, fäll-fångst, installation av utrustning,
 • nyttja området för tävling, övning, evenemang eller annan organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, ledmarkering, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med organiserad friluftsverksamhet eller i samband med eventuell jakt,
 • ankra eller lägga upp båt eller annan vattenfarkost annat än vid tillfällig vistelse (högst ett dygn) i området. Förbudet gäller inte förtöjning vid befintliga bryggor eller andra iordningställda båtplatser,
 • tomgångsköra motor (mer än en minut) eller använda motordrivet laddningsaggregat,
 • framföra farkost framdriven med vattenjetdrift, exempelvis vattenskoter.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1971, ändrat 2024.

Kommun: Ronneby

Karaktär: Skärgårdslandskap, hällmarker, ädellövskogar, löväng, öppna och trädklädda hagmarker, öppna vikar och sund, rev, friluftsliv, kulturhistoria.

Areal: 149 hektar, varav 90 hektar land och 59 hektar vatten

Markägare: Ronneby kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Gå eller cykla

Följ någon av vandrings- eller cykellederna, exempelvis Blekingeleden, till Järnavik.

Med bil

Österifrån: Ta av från E22:an vid trafikplats 55 Bräkne Hoby, följ skyltning mot Järnavik.

Västerifrån: Ta av från E22:an vid trafikplats 54 Åryd eller 55 Bräkne Hoby, följ skyltning mot Järnavik.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Med kollektivtrafik

Närmaste busshållplatser är Järnavik och Järnaviks brygga, vilka ligger i direkt anslutning till naturreservatet.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss