Lillagärde

Lillagärde

Foto: Robert Ekholm

Du får uppleva skiftande natur med ädellövskogar och trädklädd betesmark vid ett besök i naturreservatet Lillagärde. I området finns restaurerade hagmarker och en gammal strandslåtteräng. Flodpärlmusslan är en skyddsvärd art som lever i Bräkneån.

Ner mot Bräkneån sträcker sig bitvis en brant ravin och reservatets östra gräns går mitt i ån. Vid en inventering av Bräkneån 2005 upptäcktes det att både tjockskalig målarmussla och flodpärlmussla föryngrar sig i ån.

Varierande natur

Bok, ek och hassel är dominerande trädslag i skogsområdena. Floran är rik, särskilt i de lägre delarna närmast Bräkneån och i den bäckravin som finns ner mot ån. Här växer bland annat tibast, olvon, myskmadra, lungört och mindre häxört.

Längs åstranden trivs den stora ormbunken safsa samt hampflockel, fackelblomster, älgört och kärrsilja.

Rikt fågelliv

Den varierande naturen är skälet till att många fågelarter trivs i naturreservatet. Sångare som trastar, mesar och bofinkar dominerar. Större hackspett bidrar till att skapa boplatser för andra fåglar som häckar i håligheter i träd. Stjärtmes och stenknäck är två arter som är speciella för lövskog och de finns här. Forsärla visar sig då och då vid ån.

Rödlistade musselarter

I ån lever två arter av stormusslor som är rödlistade, tjockskalig målarmussla och flodpärlmussla. Flodpärlmusslan är dessutom en särskilt utpekad Natura 2000-art. Det finns ett åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmusslan som lever i ån.

För att överleva är musslor beroende av bra vattenkvalitet, bottnar som inte är igenslammade och att det finns värdfiskar. Flodpärlmusslans värdfiskar är öring och lax. Musslorna är beroende av värdfiskar för att deras larver lever som parasiter på fiskars gälar under tiden som de utvecklas till små musslor. När sedan musslorna släpper taget om gälarna förs de med strömmen och landar på bottnen där de gräver ner sig mellan grus och stenar och utvecklas vidare.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Lillagärde, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • otillbörligt störa djurlivet
 • släppa hund lös inom området
 • göra upp eld
 • gräva upp växter
 • plocka blommor under tiden 1 april - 1 juli
 • på störande sätt utnyttja radio, bandspelare eller dylikt
 • tälta eller ställa upp husvagn.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1987
Kommun: Ronneby
Karaktär: Dalgång, ravin, å, ädellövskog och hagmarker
Areal: 14 hektar, varav 13 hektar land och 1 hektar vatten
Markägare: Lunds stift
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version