Johannishus åsar

Johannishus åsar

Foto: Robert Ekholm

Johannishus åsar besöker du för att uppleva ett vackert hagmarkslandskap med jätteekar och gott om fornlämningar. Reservatet utgörs av flera rullstensåsar som höjer sig i terrängen och slingrar sig fram genom ett bördigt odlingslandskap.

Det parkliknande landskapet är ett resultat av verksamheten på Johannishus gods från slutet av 1600-talet och gamla ängs- och betesmarker har bevarats. På Johannishusåsen finns ett av södra Sveriges rikaste och mest varierade fornlämningsområden. Här har människor levt och verkat under tusentals år. Av de omkring 350 registrerade fornlämningarna är de flesta gravar.

Åsarna skapades av isen

Johannishusåsarna bildades när den senaste inlandsisen smälte undan för omkring 14 500 år sedan. Den här långsträckta ryggformade åsen är en isälvsavlagring. Stenar nöttes och slipades runda mot varandra och släpptes i rullstensåsar och deltaområden.

Fyra geologiskt intressanta reservat

Åsarna i de fyra reservaten Arvidstorp, Skuremåla, Mölleryd och Johannishus bildar ett landskap av stort geologiskt intresse. De är exempel på olika ås- och deltabildningar som uppstod vid inlandsisens avsmältning.

Eken – ett hem för hundratals arter

Reservatens höga naturvärden beror främst på de gamla knotiga ekarna. Eken är en av de artrikaste naturmiljöerna vi har i Sverige. En ek kan bli närmare 1 000 år gammal och är hem åt en mängd arter av djur och växter. Man beräknar att 400–500 lavar, svampar och mossor samt 800–900 olika insekter har eken som viktig eller enda hemvist.

Många av arterna är i sällsynta och här finns ett flertal hotade arter. Till exempel vedsvamparna tårticka och oxtungsvamp, skalbaggarna ekoxe och läderbagge samt lavarna matt pricklav och gammelekslav.

Ekoxen är Blekinges landskapsdjur och kan bli 8 cm lång. Den är helt beroende av gamla ekar för sin överlevnad. I juni och juli är hannarna på jakt efter honor, har du tur kan du få se och höra brummet från den fridlysta skalbaggen vid de gamla ekarna på åsen

De ihåliga träden erbjuder boplats för en rad fåglar såsom kattuggla, starar och hackspettar. På våren blommar gott om backsippor i de torra ängarna på åsen.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Johannishus åsar, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning
 • gräva upp växter
 • skada levande eller döda träd eller buskar
 • otillbörligt störa djurlivet, till exempel genom närgången fotografering
 • medföra ej kopplad hund
 • framför motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • göra upp eld
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Samla in skalbaggar och fjärilar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1982
Kommun: Ronneby
Karaktär: Rullstensås, ekhagmarker, gravfält
Areal: 40 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version