Bökemåla

Tall vid Ällsjön i Bökemåla

Foto: Lars-Göran Olsén

Naturreservatet i Bökemåla består av ett småkuperat moränlandskap med naturskogar av mest tall och bok på norra sidan av Ällsjön. Här kan du upptäcka ett rikt fågelliv, särskilt med skogsfåglar.

Reservatet är en mosaik av skog och myrar. Här finns naturskogar av tall och andra barrträd samt en lövskog som domineras av bokar. Det förekommer gott om död ved i de lövträdsdominerade delarna. Det finns tre områden med lämningar efter torp.

Torplämningar

De kulturhistoriska värden i består bland annat av tre mindre områden med husgrunder efter torp eller gårdar; Hästkullen, Lassatomten och Krissanatomten. Det finns stenmurar, odlingsrösen och en fägata samt två kallmurade eldstäder och en tjärdal. På skifteskartan från 1836 finns endast torpet Hästkullen utmärkt, som brann ner på 1910-talet. All mark räknades som utmark, vilket betyder att den inte gav tillräcklig avkastning för att användas som åker eller äng, utan den var betesmark och träden användes till virke bland annat. De små åkrarna och ängarna har varit för steniga och magra för att räknas som odlingsbara.

Rester av anordningar för tillverkning av tjära och för beredning av lin är andra tecken på att människor har varit verksamma i området. Det finns även husgrunder efter hus som inte finns med på kartorna, kanske bebodda under en kortare period.

Rikt fågelliv med många häckande arter

Naturskogarna består av tallskog, blandskog och lövskog samt en mosaik av mindre trädbevuxna myrar jämte en liten sjö med gungflyn. Marken är en bitvis blockig morän med flera sumpskogar i svackorna. Runt torptomterna finns ett stort inslag av ek.

Bökemålas fågelliv är ovanligt rikt, med många häckande arter, de flesta typiska skogsfåglar. Fem arter finns med på EU:s lista över fågelarter som behöver särskilda skyddsåtgärder: tjäder, järpe, spillkråka, pärluggla och storlom.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Bökemåla, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada mark
 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller husgrunder
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • framföra fordon annat än på härför upplåten väg till parkeringsplatsen
 • rida eller cykla annat än på vägen till parkeringsplatsen
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld annat än på iordningställd plats vid Ällsjön
 • på störande sätt nyttja radio, cd-spelare eller på annat sätt åstadkomma störande buller
 • nyttja området för övningar som stör naturen eller allmänhetens friluftsliv
 • anbringa tavla, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • samla in skalbaggar
 • bedriva vetenskaplig forskning eller undersökningsverksamhet.

Ta del av beslut, föreskrifter och skötselplan i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 2001

Kommun: Karlshamn

Karaktär: Naturskog med tall och blandbarrskog, bokdominerad lövskog, myr, sjöstrand, kulturhistoria

Areal: 72 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Följ väg 631 mellan Hällaryd och Bälganet. Ungefär mittemellan Halahult och Bälganet svänger du av mot skyltningen Hjärtsjömåla och Bökemåla (OBS inte mot S Bökemåla). Efter cirka 500 meter tar du andra avtagsvägen till höger. Efter ytterligare 1,2 kilometer delar sig vägen vid en sten, ta höger. Håll sedan vänster hela tiden. Efter cirka 1,8 kilometer är du framme vid Ällsjön som utgör reservatets södra gräns. Vid sjön finns parkeringsplats för två bilar.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss