Bökemåla

Tall vid Ällsjön i Bökemåla

Foto: Lars-Göran Olsén

Naturreservatet i Bökemåla består av ett småkuperat moränlandskap med naturskogar av mest tall och bok på norra sidan av Ällsjön. Här kan du upptäcka ett rikt fågelliv, särskilt med skogsfåglar.

Reservatet är en mosaik av skog och myrar. Här finns naturskogar av tall och andra barrträd samt en lövskog som domineras av bokar. Det förekommer gott om död ved i de lövträdsdominerade delarna. Det finns tre områden med lämningar efter torp.

Torplämningar

De kulturhistoriska värden i består bland annat av tre mindre områden med husgrunder efter torp eller gårdar; Hästkullen, Lassatomten och Krissanatomten. Det finns stenmurar, odlingsrösen och en fägata samt två kallmurade eldstäder och en tjärdal. På skifteskartan från 1836 finns endast torpet Hästkullen utmärkt, som brann ner på 1910-talet. All mark räknades som utmark, vilket betyder att den inte gav tillräcklig avkastning för att användas som åker eller äng, utan den var betesmark och träden användes till virke bland annat. De små åkrarna och ängarna har varit för steniga och magra för att räknas som odlingsbara.

Rester av anordningar för tillverkning av tjära och för beredning av lin är andra tecken på att människor har varit verksamma i området. Det finns även husgrunder efter hus som inte finns med på kartorna, kanske bebodda under en kortare period.

Rikt fågelliv med 70 häckande arter

Naturskogarna består av tallskog, blandskog och lövskog samt en mosaik av mindre trädbevuxna myrar jämte en liten sjö med gungflyn. Marken är en bitvis blockig morän med flera sumpskogar i svackorna. Runt torptomterna finns ett stort inslag av ek.

Bökemålas fågelliv är ovanligt rikt, med inte mindre än 70 häckande arter, de flesta typiska skogsfåglar. Fem arter finns med på EU:s lista över fågelarter som behöver särskilda skyddsåtgärder: tjäder, järpe, spillkråka, pärluggla och storlom.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Bökemåla, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Skada mark
 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller husgrunder
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • framföra fordon annat än på härför upplåten väg till parkeringsplatsen
 • rida eller cykla annat än på vägen till parkeringsplatsen
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld annat än på iordningställd plats vid Ällsjön
 • på störande sätt nyttja radio, cd-spelare eller på annat sätt åstadkomma störande buller
 • nyttja området för övningar som stör naturen eller allmänhetens friluftsliv
 • anbringa tavla, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Samla in skalbaggar
 • bedriva vetenskaplig forskning eller undersökningsverksamhet.

Serviceinformation

 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2001
Kommun: Karlshamn
Karaktär: Naturskog med tall och blandbarrskog, bokdominerad lövskog, myr, sjöstrand, kulturhistoria.
Areal: 72 hektar
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version