Treklasen

Treklasen

Foto: Robert Ekholm

Treklasen är ett litet naturreservat med gammal tallskog. I reservatet finns gott om mossa som ger skogen trollskogskaraktär.

Reservatet ligger på en svag höjdrygg, cirka 30 - 40 meter över havet. I det lilla avlånga reservatet finns bestånd av tallar som står i en yngre blandskog med framför allt gran och bok. Området är omgivet av granplanteringar. Skogen i Treklasen avverkades senast i slutet av 1800-talet. Skogen fredades frivilligt av ägaren 1922. År 1961 fick området formellt skydd då det fridlystes som naturminne.

Problem för tall att föryngra sig

Orsaken till fridlysningen var delvis att studera konkurrensen mellan bok och barrträd. Fyrtio år senare kunde man konstatera att tallen har stora svårigheter att föryngra sig.

Detta beror främst på tre orsaker. Dels sker lätt spridning av gran in i reservatet från omgivande granplanteringar. Dels försvåras tallens föryngring av den stora mängden vilda djur. Dessutom saknas numera naturliga störningar som brand, vilket tidigare gynnade den brandtåliga tallen.

Förutom gran så föryngrar sig även bok bra. I samband med en gränsjustering 2004 beslutades därför att ändra syftet med reservatet och skydda tallbeståndets värdefulla naturmiljö genom att begränsa förekomsten av gran.

Mossan bildar slutna mattor

I skogen ligger flyttblock här och var och urbergshällar förekommer. Mycket av marken är täckt med mossa som på en del ställen bildar slutna mattor. Bärris av lingon och blåbär dominerar markväxtligheten tillsammans med kruståtel. Rikligt med grov död ved, främst av tall, finns i området. Den döda veden är i olika stadier av medbrytning, vilket uppskattas av vedinsekter och svampar.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Treklasen, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 

Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar

 • fånga eller insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • gräva upp växter eller på annat sätt skada vegetationen
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • rida eller cykla
 • göra upp eld
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • anordna lägerverksamhet eller tävling.

 

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 

Samla in vedlevande insekter eller vedlevande svampar

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1961, ändrat 2004
Kommun: Ronneby
Karaktär: Gammal tallskog
Areal: 5 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version