Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Biskopsmåla

Biskopsmåla, lövskogskust

Foto: Ingegerd Erlandsson

I naturreservatet Biskopsmåla kan du uppleva ett område vid kusten med en härlig naturskog av ädellövträd, tall och äldre granar. Eken dominerar som på många andra ställen i Blekinge. 
I reservatet ingår ett stort havsområde med några små öar. Skären i yttre skärgården är fågelskyddsområde.

Den lägsta strandnivån i Östersjön var 18 meter under dagens för 11 000 år sedan. På havsbotten kan finnas fossila stubbar och bostadslämningar från jägarstenåldern som varade 40 000 till 10 000 år före vår tideräkning. Idag ligger områdets högsta delar drygt 23 meter över havet. Längs stränderna finns bunkrar som var en del av kustförsvaret under andra världskriget.

Skogsbevuxen halvö

Halvön är till största delen skogsbevuxen främst med naturskog av ädellövträd. De vanligaste arterna i naturskogen är ek, bok och avenbok. Det finns gott om döda träd och död ved, vedsvampar, värdefulla vedinsekter och kryptogamer som mossor och ormbunkar.

Höga naturgranar

Terrängen i naturreservatet är kuperad och här finns många mindre och större stenblock. Det finns områden med äldre naturgranskog. Där växer gamla grova granar med mycket grov bark, höga med yviga kronor och grenar som växer rakt ut från stammen. Där har man hittat spår av grönjon, en rödlistad samt mycket sällsynt skalbagge. I närheten av hällmarken finns en del granar som växer på samma sätt fjällnära granar.

Hav och öar

Längs kustremsan i reservatet finns naturbetesmark med havsstrandängar. Till reservatet hör flera små öar och skär. Större delen av havsbottnen är grund, som djupast 2,5 meter. Största djupet är 20 meter. I vattnet finns tångbälten som är en viktig livsmiljö för fiskar och andra vattenlevande djur. Mindre skär i den yttre skärgården har fågelskydd mellan den 1 april och 15 juli årligen. Då är det beträdnadsförbud så man inte vistas där. Öarna är viktiga häckningsplatser för olika arter av sjöfåglar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Biskopsmåla, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada eller första mark, bottnar i vattenområden, fast naturföremål eller ytbildning
 • prospektera efter mineral
 • skada ruiner, stenmurar, odlingsrösen, vägar eller andra kulturhistoriska lämningar
 • störa djurlivet
 • skada eller bortföra levande eller döda träd och annan vegetation
 • fånga eller insamla växter, svampar eller djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som behövs rimligen för artbestämning
 • plantera för området främmande växt- eller djurart liksom för trakten främmande raser eller typer
 • ta med okopplad hund annat än vid jakt
 • framföra motorfordon eller cykla annat än på befintliga vägar inom reservatet
 • rida på annat än befintliga vägar inom reservatet samt på särskilt angivna stigar
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn
 • förtöja eller lägga upp båt eller annan vattenfarkost annat än på avsedd plats i högst ett dygn
 • göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldstad.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv
 • använda området för tävling, lägerverksamhet eller övning som kan vara störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande annat än tillfälligt, i högst en vecka, och då i samband med jakt eller organiserad friluftsverksamhet.

Ta del av beslut, föreskrifter och skötselplan i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2016

Kommun: Ronneby

Karaktär: Kust- och skärgårdslandskap, naturskog av ädellövträd och gran, fågelskyddsområde på holmar och skär

Areal: 230 hektar, varav 56 hektar land och 174 hektar vatten

Markägare: Privata

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Med bil

Reservatet ligger åtta kilometer söder om Bräkne-Hoby, på Biskopsmålahalvön. Kör först söderut mot Järnavik, sväng av mot Saxemara, sväng mot Sonekulla, kör förbi Biskopsmåla gård. Därefter tar du till vänster och en mindre grusväg leder ut på halvön.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Med kollektivtrafik

Busslinjen 250 från Bräkne-Hoby och Ronneby går till hållplatsen Kullåkra, som är den närmaste hållplatsen till naturreservatet. Från busshållplatsen är det runt fem kilometers promenad.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss