Långasjönäs

Långasjönäs

Foto: Robert Ekholm

I naturreservatet Långsjönäs har du goda möjligheter till friluftsliv året runt. Här kan du njuta av härliga skogspromenader, svalkande bad, fiske eller varför inte en tur i skidspåret. Området domineras av granskogar, men här finns också lummiga ek- och bokskogar samt sjöar och vattendrag.

Området har en gång tillhört två stora egendomar i var sin by, Långasjönäs och Södra Hoka. På 1700- och 1800-talen fanns här pappersbruk, bränneri, kvarn, sågverk, stärkelsefabrik och cirka 20 torp. Av de flesta byggnaderna återstår nu bara ruiner.

Bevarat odlingslandskap

Vid Södra Hoka är en del av det gamla odlingslandskapet bevarat. Här finns betade hagmarker med imponerande enbuskar och växter som blåsuga, backnejlika och jungfrulin. Gamla torpmiljöer, stenmurar och odlingsrösen är andra spår som vittnar om områdets historia. I andra delar av reservatet har åkrar, ängar och betesmarker sedan länge planterats med barrträd eller vuxit igen till lövskog.

Lövskogar

I naturreservatets varierade lövskogar, med döda och ihåliga träd, finns ett rikt fågelliv. I kören av sjungande vårfåglar ingår svarthätta och grönsångare. Har man tur kan man se stenknäcken skymta förbi bland trädens lövverk. En annan intressant fågel, som setts i området, är den mindre flugsnapparen.

En av lövskogarnas karaktärsväxter under vår och försommar är buskstjärnblomma. Senare under sommaren blommar lundkovall – lätt igenkänd på sina violetta stödblad och gyllengula blommor. Andra intressanta växter är vippärt och spenört. Nordost om Stora Kroksjön finns ett alkärr med ovanliga arter som rankstarr, skogsbräsma och mellanhäxört. Längs Mieån växer safsa, Sveriges största ormbunke.

Fisk, fågel och istidsrelikter

Sjöarna i Långasjönäs är fina fiskevatten med gädda, abborre och inplanterade laxfiskar som regnbåge och röding. I Stora Kroksjön häckar bland annat knipa och skäggdopping. Där finns också istidsrelikter av små kräftdjur. Dessa ”levande fossil” är har funnits i sjön sedan ända den stod i förbindelse med havet för 10 000 år sedan.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Långasjönäs, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Borra, mejsla, måla eller eljest skada berghäll eller block
 • avsiktligt störa djurlivet
 • skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • göra upp eld annat än på härför avsedda platser
 • tälta
 • ställa upp husvagn
 • på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar eller parkeringsplatser
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • rida på preparerade skidspår eller markerade strövstigar.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Skidled Skidled
 • Tältplats Tältplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1990
Kommun: Karlshamn
Karaktär: Ädellövskog, betesmark, sjö, friluftsliv
Areal: 553 hektar, vara 463 hektar land och 90 hektar vatten
Markägare: Karlshamns kommun
Förvaltare: Karlshamns kommun
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000 (mindre delar)

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version