Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Käringahejan

Foto: Ingegerd Erlandsson

Naturreservatet Käringahejan ligger i Mörrumsåns dalgång. Här upplever du hur dalgången störtar brant ner mot ån. Vandringsleder leder genom marker som växlar mellan vildmarksliknande naturskogar och mer öppna beteshagar och strandmader.

Restaurering pågår!
Nu genomförs en större restaurering inom naturreservatet Käringahejan. Under våren 2024 avverkas gran för att återskapa ädellövskog med höga naturvärden. Allmänheten ombeds ha överseende med de olägenheter som arbetet kan medföra. Under arbetet kan skogsmaskiner befinna sig i närheten av banvallsleden som löper genom naturreservatet.

Längs ån löper en gång- och cykelled på en gammal banvall. Vandringsleden Laxaleden går också genom området. Utmed stränderna finns några rastplatser.

Artrik å och naturskog

Mörrumsån är ett av Sveriges artrikaste vattendrag, internationellt känd för sitt laxfiske. Här finns även ett av Sveriges största bestånd av arten tjockskalig målarmussla. Inom naturreservatet rinner ån fram genom en skarpt markerad sprickdal och på långa sträckor forsar vattnet skummande fram. På små öar växer al-, björk-, ek- och askdominerad skog som vanligen översvämmas vid högvatten. I den frodiga strandvegetationen utmed ån växer bland annat safsa. Längs ån finns mindre partier med öppna gräsmarker. Merparten av markerna betas idag, men en mad på åns östsida sköts fortfarande genom årlig slåtter.

I ådalens branta sluttningar växer naturskogar med tall, bok, ek och gran. Där skapar den hög luftfuktigheten, död ved och gott om gamla träd goda förutsättningar för artrika miljöer. Inventeringar har visat på en stor artrikedom inom bland annat kärlväxter, mossor, lavar, svampar och skalbaggar.

Benstamp och takspån

Mörrumsån har varit befolkad sedan lång tid tillbaka och längs ån finns gott om spår och lämningar från äldre tiders mark- och vattenanvändning, såsom stenmurar, odlingsrösen, lämningar efter byasågar, kvarnar och andra småindustrier samt något enstaka fast fiske.

I områdets södra del ligger en benstamp från 1877. Här krossades benmjöl som användes för växtgödning. Benstampen var i drift till 1914, sedan tillverkades här takspån och även lådor. Byggnaden är idag restaurerad.

Den gamla banvallen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Käringahejan, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • gräva, borra, mejsla eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • släppa hund lös
 • skada växande träd eller buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter
 • bortföra torra träd eller stubbar
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra uppe eld annat än på anvisad plats
 • på störande sätt använda radio, grammofon, cd-spelare eller dylikt
 • använda området för övningar som verkar störande på allmänhetens friluftsliv i reservatet
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig utrustning
 • rida och cykla annat än på härför upplåtna vägar
 • anordna kanottävlingar.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1996

Kommuner: Karlshamn och Olofström

Karaktär: Sprickdal med å, ädellövskog, barrskog, svämlövskog, slåttermad, betesmark, friluftsliv, kulturmiljö

Areal: 139 hektar, varav 120 hektar land och 19 hektar vatten

Markägare: Staten, bolag och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Med bil

Käringahejans naturreservat sträcker sig drygt fyra kilometer längs Mörrumsån, från Hemsjö och Härnäs i söder till Ebbamåla och Hovmansbygd i norr. Parkeringar finns såväl i söder som i norr.

För parkeringen norr om Härnäs på åns östra sida, sväng höger mot ”Ringamåla” strax innan Hemsjö. Fortsätt på Turbinvägen fram till T-korsning. Sväng höger in på Härnäsvägen mot skylt ”Ringamåla”. Följ sedan vägen över Mörrumsåbroarna och vik sedan av till vänster in på en grusväg skyltad ”P naturreservat 1”. Följ grusvägen fram till reservatsparkeringen.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

För parkeringen vid Hovmansbygd på åns östra sida, sväng höger från väg 126 in på Hovmansbygdsvägen vid skyltar mot ”Hovmansbygd” och ”Ebbemåla” (fyra kilometer innan Fridafors). Följ vägen och kör över Mörrumsån och in i Hovmansbygd. Fortsätt rakt fram i en skarp vänsterkurva och följ skyltar mot ”Naturreservat P 300 m” fram till reservatsparkeringen.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Med kollektivtrafik

Närmaste busshållplatser är ”Hemsjö” i Hemsjö cirka 600 meter sydväst om naturreservatets södra delar samt ”Fridafors”, cirka sex kilometer nordväst om naturreservatets norra delar.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss