Käringahejan

Vy över höstlandskap i Käringahejan

Foto: Ingegerd Erlandsson

Naturreservatet Käringahejan ligger i Mörrumsåns dalgång. Här upplever du hur dalgången störtar brant ner mot ån. Vandringsleder leder genom marker som växlar mellan vildmarksliknande naturskogar och mer öppna beteshagar och strandmader.

Längs ån löper en gång- och cykelled på en gammal banvall. Vandringsleden Laxaleden går också genom området. Utmed stränderna finns några rastplatser.

Artrik å och naturskog

Mörrumsån är ett av Sveriges artrikaste vattendrag, internationellt känd för sitt laxfiske. Här finns även ett av Sveriges största bestånd av arten tjockskalig målarmussla. Inom naturreservatet rinner ån fram genom en skarpt markerad sprickdal och på långa sträckor forsar vattnet skummande fram. På små öar växer al-, björk-, ek- och askdominerad skog som vanligen översvämmas vid högvatten. I den frodiga strandvegetationen utmed ån växer bland annat safsa. Längs ån finns mindre partier med öppna gräsmarker. Merparten av markerna betas idag, men en mad på åns östsida sköts fortfarande genom årlig slåtter.

I ådalens branta sluttningar växer naturskogar med tall, bok, ek och gran. Där skapar den hög luftfuktigheten, död ved och gott om gamla träd goda förutsättningar för artrika miljöer. Inventeringar har visat på en stor artrikedom inom bland annat kärlväxter, mossor, lavar, svampar och skalbaggar.

Benstamp och takspån

Mörrumsån har varit befolkad sedan lång tid tillbaka och längs ån finns gott om spår och lämningar från äldre tiders mark- och vattenanvändning, såsom stenmurar, odlingsrösen, lämningar efter byasågar, kvarnar och andra småindustrier samt något enstaka fast fiske.

I områdets södra del ligger en benstamp från 1877. Här krossades benmjöl som användes för växtgödning. Benstampen var i drift till 1914, sedan tillverkades här takspån och även lådor. Byggnaden är idag restaurerad.

Mörrumsån rinner förbi Käringahejan

Foto: Ingegerd Erlandsson

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Käringahejan, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Gräva, borra, mejsla eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • släppa hund lös
 • skada växande träd eller buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter
 • bortföra torra träd eller stubbar
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra uppe eld annat än på anvisad plats
 • på störande sätt använda radio, grammofon, cd-spelare eller dylikt
 • använda området för övningar som verkar störande på allmänhetens friluftsliv i reservatet
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig utrustning
 • rida och cykla annat än på härför upplåtna vägar
 • anordna kanottävlingar.

Serviceinformation

 • Cykelled Cykelled
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1996
Kommuner: Karlshamn och Olofström
Karaktär: Sprickdal med å, ädellövskog, barrskog, svämlövskog, slåttermad, betesmark, friluftsliv, kulturmiljö.
Areal: 139 hektar, varav 120 hektar land och 19 hektar vatten
Markägare: Staten, bolag och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version