Käringahejan

Foto: Ingegerd Erlandsson

Naturreservatet Käringahejan ligger i Mörrumsåns dalgång. Här upplever du hur dalgången störtar brant ner mot ån. Vandringsleder leder genom marker som växlar mellan vildmarksliknande naturskogar och mer öppna beteshagar och strandmader.

Längs ån löper en gång- och cykelled på en gammal banvall. Vandringsleden Laxaleden går också genom området. Utmed stränderna finns några rastplatser.

Artrik å och naturskog

Mörrumsån är ett av Sveriges artrikaste vattendrag, internationellt känd för sitt laxfiske. Här finns även ett av Sveriges största bestånd av arten tjockskalig målarmussla. Inom naturreservatet rinner ån fram genom en skarpt markerad sprickdal och på långa sträckor forsar vattnet skummande fram. På små öar växer al-, björk-, ek- och askdominerad skog som vanligen översvämmas vid högvatten. I den frodiga strandvegetationen utmed ån växer bland annat safsa. Längs ån finns mindre partier med öppna gräsmarker. Merparten av markerna betas idag, men en mad på åns östsida sköts fortfarande genom årlig slåtter.

I ådalens branta sluttningar växer naturskogar med tall, bok, ek och gran. Där skapar den hög luftfuktigheten, död ved och gott om gamla träd goda förutsättningar för artrika miljöer. Inventeringar har visat på en stor artrikedom inom bland annat kärlväxter, mossor, lavar, svampar och skalbaggar.

Benstamp och takspån

Mörrumsån har varit befolkad sedan lång tid tillbaka och längs ån finns gott om spår och lämningar från äldre tiders mark- och vattenanvändning, såsom stenmurar, odlingsrösen, lämningar efter byasågar, kvarnar och andra småindustrier samt något enstaka fast fiske.

I områdets södra del ligger en benstamp från 1877. Här krossades benmjöl som användes för växtgödning. Benstampen var i drift till 1914, sedan tillverkades här takspån och även lådor. Byggnaden är idag restaurerad.

Den gamla banvallen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Käringahejan, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Gräva, borra, mejsla eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • släppa hund lös
 • skada växande träd eller buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter
 • bortföra torra träd eller stubbar
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra uppe eld annat än på anvisad plats
 • på störande sätt använda radio, grammofon, cd-spelare eller dylikt
 • använda området för övningar som verkar störande på allmänhetens friluftsliv i reservatet
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig utrustning
 • rida och cykla annat än på härför upplåtna vägar
 • anordna kanottävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1996
Kommuner: Karlshamn och Olofström
Karaktär: Sprickdal med å, ädellövskog, barrskog, svämlövskog, slåttermad, betesmark, friluftsliv, kulturmiljö.
Areal: 139 hektar, varav 120 hektar land och 19 hektar vatten
Markägare: Staten, bolag och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Kontakt