Bråtabron

Bråtabron med utsikt över Östersjön

Foto: Lars-Göran Olsén

Bråtabron är litet naturreservat med mycket att upptäcka. Du kan vandra i ekskog och blandskog eller spana efter den rödlistade svampen brandticka på vindfällda granar. Bråtabrons gamla kyrkväg passerar genom reservatet.

Ädellövskog och rödlistade arter

Större delen av naturreservatet domineras av blandskog med ädellövträd, men det finns även delar med ren ekskog och mindre inslag av bok. Ett flertal rödlistade arter av främst lavar och svampar förekommer i reservatet. I norra delen finns en bäckdal med äldre granskog. På flera av de vindfällda granarna växer den rödlistade vedsvampen brandticka. På höjder med senvuxna ekar finns blomskägglav som växer i de övre delarna av trädkronorna.

Två sjöar med olika karaktär

Reservatet innehåller två sjöar. Norsjön är en för trakten vanlig typ av sjö. Den omges av en tät bård av pors och bladvass. Vattenytan är till stor del öppen även om det bitvis fins rikligt med vattenvegetation. Östersjön är en igenväxande grund sjö. Ytan täcks till av flytbladsväxter som vit och gul näckros samt gäddnate.

Kulturhistoriska spår

Bråtabrons gamla kyrkväg passerar genom naturreservatet. Längs kyrkvägen finns grunder efter en stuga och uthus. Öster om det fördjupade utloppet från Norsjön till Östersjön kan man se grunden efter ett gammalt torp.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Bråtabron, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar,
 • otillbörligt störa djurlivet,
 • skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt,
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning,
 • medföra lös hund annat än vid jakt,
 • framföra fordon, rida eller cykla,
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn,
 • göra upp eld,
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning,
 • nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2014
Kommun: Ronneby
Karaktär: Ädellövskog, blandskog, sjöar, kulturhistoria
Areal: 38,2 hektar varav 31
hektar land och 7,2 hektar vatten
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version