Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kullan

Foto: Robert Ekholm

Reservatet Kullan domineras av öppna hagmarker i ett mjukt böljande, kuperat landskap. En stor artrikedom och flera landskapselement vittnar om att markerna har använts och formats av människan under århundraden. Här finns också ädellövssluttningar och en mindre sjö.

Kullan ligger på ett höjdparti väster om Vilshultsåns markerade sprickdalgång. Gränsande till reservatet på höjden ligger också den gård som markerna tillhörde innan de blev en del av Harasjö kronopark i början av 1900-talet.

Forna inägomarker

Naturreservatet domineras av äldre tiders inägomarker med ålderdomlig karaktär, som främst användes för slåtter och åkerbruk. Det kuperade landskapet ger utrymme för allt från torrbackar till fuktstråk. I söder ligger den lilla sjön Kopparesjön. Kring den finns våtmarker som dikades ut under 1800-talets senare del, för att skapa mer åkermarker. I mitten av 1900-talet upphörde slåttern och åkerbruket i Kullan och ersattes av bete. Tack vare betesdjuren har sedan det öppna landskapet bevarats.

Det finns fortfarande gott om spår och lämningar kvar i området från äldre tiders brukande, exempelvis stenmurar, odlingsrösen, äldre vägar och stigar och en stensatt grop. I en jordsluttning finns en tjärdal, en trattformig, grävd grop, som användes för att tillverka trätjära i. I anslutning till gården står träd som bär spår av lövtäkt (hamling). Löven var förr ett viktigt komplement till kreaturens vinterfoder.

Betesberoende blomsterprakt

Kullans hagmarker är mycket artrika. Över 200 kärlväxter och svampar har hittats i området. Många av dessa är beroende av att marken betas eller slås regelbundet, för att kunna leva kvar. Här kan du bland annat träffa på slåttergubbe, mörk solvända, granspira, backmåra, kattfot, nattviol, Jungfru Marie nycklar, darrgräs, stagg och loppstarr. Ett tjugotal dagfjärilsarter kan också beskådas i området.

Gamla sluttningsskogar

Reservatets norra delar tjänade förr som utmark. Där gick djuren och betade i skogen och man hämtade brännved och virke. Tillfälliga små åkrar, så kallade lyckor, odlades också upp på utmarkerna.

De branta och steniga sluttningarna i norr har lång trädkontinuitet och fungerade troligen tidigare som glest trädbevuxen betesmark. Kanske bedrevs det tidvis även slåtter i fuktigare delar av sluttningarna. När betet flyttades till inägomarkerna i mitten av 1900-talet började yngre löv växa upp mellan de spridda grova ädellövträden. Ädellövskogen domineras idag av avenbok, med inslag av ek, bok, lind, lönn, ask, asp och björk. Fågellivet är rikt med arter som buskskvätta, törnsångare och de tre hackspettarterna gröngöling, spillkråka och mindre hackspett.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Kullan, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • gräva eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar eller odlingsrösen
 • otillbörligt störa djurlivet
 • gräva upp växter eller plocka blommor
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • göra upp eld
 • framföra motordrivet fordon annat än enligt gällande servitut
 • cykla eller rida annat än på den större stig som löper genom området i västostlig riktning
 • tälta, ställa upp husvagn eller husbil
 • på störande sätt utnyttja radio, cd-spelare eller därmed jämförlig anordning eller på annat sätt åstadkomma störande buller
 • nyttja området för övningar som verkar störande för naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

 Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • samla in fjärilar eller skalbaggar
 • bedriva vetenskaplig forskning eller undersökningsverksamhet.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2003

Kommun: Olofström

Karaktär: Ålderdomligt kulturlandskap, hagmarker, ådellövskogar

Areal: 41 hektar, varav 37,6 hektar land och 3,4 hektar vatten

Markägare: Sveaskog

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Med bil

Kör Lönsbodavägen (väg 15) från Olofström mot Vilshult. Sväng vänster mot Arkelstorp strax innan Vilshult (cirka 9 kilometer norr om Olofström). Kör cirka 300 meter (passera järnvägen) och sväng vänster mot Kullan. Cirka 500 meter längre fram står en reservatsinformationsskylt på höger sida. Följ vägen en knapp kilometer till så finns en liten parkering i reservatets södra del. Reservatsgränsen följer vägens västra sida.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Med kollektivtrafik

Närmaste busshållplats är ”Arkelstorpsvägen” längs Lönsbodavägen i södra delen av Vilshult, cirka 1 kilometer norr om naturreservatet.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss