Hålabäcksmaderna

Meandrande Bräkneån, Hålabäcksmaderna

Foto: Åsa Nilsson

Naturreservatet består av en del av Bräkneåns dalgång. Vid Hålabäck meandrar Bräkneån genom de slåtterhävdade maderna på dalgångens breda botten mellan skogklädda sluttningar.

Naturreservatet sträcker sig utmed Bräkneån på en sträcka av 1,8 km och ligger cirka 5 kilometer väster om Backaryd. Vildmarksleden, en vandrings- och cykelled genom norra delen av Ronneby kommun, passerar vid reservatets norra kant.

Ån meandrar, vilket innebär flodfåran slingrar fram i ett flackt landskap skapad av erosion i ytterkurvorna av floden och sedimentation i innerkurvorna. Ån är i huvudsak lugnflytande, men en kort kvillartad strömsträcka finns i reservatets nordvästra del.

Blekinges största slåttermad

Dalgången präglas i skogsbygden av en mycket starkt markerad topografi. Dalgången utvidgar sig i skärningen med andra sprickdalar. Utvidgningen är tydligast i Hålabäck där den breda dalbottnen är platsen för ådalens och Blekinges största och förnämsta slåttermiljö på en mad. De fuktiga ängarna domineras av gräsarten brunven. Ängarna har använts till slåtter kontinuerligt i mer än 200 år.

Det ingår en mindre del av den näringsfattiga sjön Äskan liksom dess utlopp i Bräkneån.

I anslutning till ån och maderna finns sumpskog, blandskog som domineras av ädellövträd och barrskog med intressant växt- och djurliv.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Hålabäcksmaderna, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada bottnar i vattenområden
 • prospektera efter mineral
 • skada fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • inplantera för området främmande växt- eller djurart, liksom för trakten främmande raser/typer,
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • framföra fordon eller rida annat än på befintliga vägar inom naturreservatet
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn
 • göra upp eld annat än på särskild iordningställd eldstad.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv
 • använda området för tävling, lägerverksamhet eller övning som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.
 • avlägsna död ved från vattendraget.

Serviceinformation

 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2016
Kommun: Ronneby
Karaktär: Slåttermader, å, ädellövskog, sumpskog
Areal: 61,5 hektar, varav 57,6 hektar land och 3,9 hektar land
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version