Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hålabäcksmaderna

Meandrande Bräkneån, Hålabäcksmaderna

Foto: Åsa Nilsson

Naturreservatet består av en del av Bräkneåns dalgång. Vid Hålabäck meandrar Bräkneån genom de slåtterhävdade maderna på dalgångens breda botten mellan skogklädda sluttningar.

Naturreservatet sträcker sig utmed Bräkneån på en sträcka av 1,8 km och ligger cirka 5 kilometer väster om Backaryd. Vildmarksleden, en vandrings- och cykelled genom norra delen av Ronneby kommun, passerar som vandringsled genom reservatet.

Blekinges största slåttermad

I skogsbygden präglas dalgången av en mycket starkt markerad topografi. Dalgången utvidgar sig i skärningen med andra sprickdalar. Utvidgningen är tydligast i Hålabäck där den breda dalbottnen är platsen för ådalens och Blekinges största och förnämsta slåttermiljö på en mad. De fuktiga ängarna domineras av gräsarten brunven. Ängarna har använts till slåtter kontinuerligt i mer än 200 år.

I anslutning till ån och maderna finns sumpskog, blandskog som domineras av ädellövträd och barrskog med intressant växt- och djurliv.

Bräkneån och Äskan

Ån meandrar, vilket innebär att flodfåran slingrar fram i ett flackt landskap skapad av erosion i ytterkurvorna av floden och sedimentation i innerkurvorna. Ån är i huvudsak lugnflytande, men en kort kvillartad strömsträcka finns i reservatets nordvästra del och en strömsträcka i reservatets mitt.

I reservatets sydvästra del ingår en mindre del av den näringsfattiga sjön Äskan liksom sjöns utlopp i Bräkneån. Den gamla åfåran med sjön Äskan är av stort geologiskt värde. Där är isälvssediment avsatta. Endast åfårans sydligaste ingår i reservatet och där är åsbildningen är ett tydligt exempel på isälvsavlagring.

Kulturhistoriska spår

Det tidigare småbruket och de äldre odlingsformerna med ett mosaikartat brukningssätt präglar dalbottnen. Förutom maderna finns gamla åkrar som numera är trädklädda betesmarker. Det förekommer gott om kulturhistoriska spår och fornlämningar. Inom området finns husgrunder, torptomter, fossil åkermark, stenmurar och en tjärdal med tjärränna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Hålabäcksmaderna, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada bottnar i vattenområden
 • prospektera efter mineral
 • skada fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • inplantera för området främmande växt- eller djurart, liksom för trakten främmande raser/typer,
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • framföra fordon eller rida annat än på befintliga vägar inom naturreservatet
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn
 • göra upp eld annat än på särskild iordningställd eldstad.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv
 • använda området för tävling, lägerverksamhet eller övning som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.
 • avlägsna död ved från vattendraget.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2016

Kommun: Ronneby

Karaktär: Slåttermader, å, ädellövskog, sumpskog, kulturmiljö

Areal: 61,5 hektar, varav 57,6 hektar land och 3,9 hektar land

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Du når lättast naturreservatet från norr, strax öster om bron över Bräkneån. Du kan även köra in på en mindre väg som korsar ån i reservatets södra del, öster om sjön Äskan. Parkeringsplats är ännu inte anlagd men möjlighet finns att parkera mitt inne i reservatet.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss